Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/248/10 Rady Gminy Radziłów

z dnia 12 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 121 ust.4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 486.999,00 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 145.416,00 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.102.581,00 zł Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102.701,00 zł Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działów i rozdziałów na kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 4.530,00 zł
§ 6. Zmienia się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7. Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8. Zmienia się plan przychodów i rozchodów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9. Zmienia się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 10. W wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( art. 16 ustawy o zmianie ustawy Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 r- art. 227 ustęp 4) skreśla się §11 Uchwały Nr XLI/239/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na rok 2010.
§ 11. Zmienia się brzmienie załącznika nr 3 do Uchwały Nr XLII/242/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 18 stycznia 2010 r na brzmienie Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/242/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 18 stycznia 2010r.
§ 12. Zmienia się brzmienie załącznika nr 6 do Uchwały Nr XLII/242/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 18 stycznia 2010 r na brzmienie Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLII/242/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 18 stycznia 2010r.
§ 13. Zmienia się brzmienie załącznika nr 5 do Uchwały Nr XLII/242/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 18 stycznia 2010 r na brzmienie Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII/242/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 18 stycznia 2010r.
§ 14. Zmienia się brzmienie nagłówka w załączniku nr 7 do Uchwały Nr XLII/242/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 18 stycznia 2010 r na brzmienie nagłówka Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
§ 15. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów 13.154.069,00 zł - plan wydatków 16.211.421,00 zł
§ 16. Deficyt budżetowy gminy w wysokości 3.057.352,00 zł planuje pokryć się pożyczką i kredytem bankowym.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/248/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1-5
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/248/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik2.xlsx

Załączni Nr 6
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/248/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik3.xls

załączniki Nr 7
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/248/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik4.xls

załączniki Nr 8
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIII/248/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik5.xls

Załacznik Nr 9
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe