Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 3/10 Burmistrza Nowogrodu

z dnia 23 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), oraz Uchwały Nr XXXII/174/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 388 000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 13 035 742 zł.

- po stronie wydatków - 17 811 203 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

inż. Józef Piątek


Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami:

Wydatki - zmniejszenia

Wydatki - zwiększenia

Dz.

Rozdz.

§

Kwota

Dz.

Rozdz.

§

Kwota

801

80104

6058

388 000

801

80104

6059

388 000

R a z e m

388 000

388 000

Objaśnienia:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - Gmina Nowogród zabezpieczyła w budżecie na 2010 rok (uchwała Nr XXXII/174/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 11 grudnia 2009 r) środki finansowe na zadanie pn. "Remont i rozbudowa budynku przedszkola oraz budowa placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559 w Nowogrodzie" w pełnej wysokości, tzn. w kwocie 938 000 zł, w tym: 796 000zł jako środki RPOWP oraz 142 000zł jako wkład własny gminy. Takiego podziału dokonano zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 88/1210/08 z dnia 13 maja 2008r, w którym określono wkład własny gminy w wysokości 15 % kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że Gmina Nowogród na realizację powyższego zadania powinna zabezpieczyć w budżecie (i zabezpieczyła) wkład własny w wysokości 142 000zł. W ogłoszeniu o naborze wniosków Zarząd Województwa Podlaskiego określił maksymalną kwotę wsparcia projektu na sumę 400 000 zł. W związku z tym konieczne jest dokonanie zmian w budżecie gminy, polegające na przeniesieniu środków finansowych w paragrafach klasyfikacji budżetowej (6058 i 6059)w ramach tego samego rozdziału (80104) i dotyczące tego samego zadania inwestycyjnego. Nie spowoduje to zmiany, zakresu ani wstrzymania jego wykonania. Ponadto przewiduje się terminowe zakończenie przedsięwzięcia. Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem zostaną przedstawione Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Nowogrodu na najbliższym jej posiedzeniu (dn.04.03.2010 g.900) oraz Radzie Miejskiej na najbliższej sesji (dn.05.03.2010 g.1300 ).

Burmistrz

inż. Józef Piątek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe