Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/137/10 Rady Gminy Przytuły

z dnia 12 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1)Zwiększeniu planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 72.562 złote., zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2)Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 2.892 złote zgodnie z załącznikiem Nr 1;

3)Zwiększeniu planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 69.670 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2;

4)Po dokonanych zmianach plan budzetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych - 6.008.413 zł.

- Plan wydatków budżetowych - 8.491.413 zł.

5)Traci moc załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/123/09 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 grudnia 2009 roku zawierający "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.".Środki z likwidacji GFOŚiGW przeznacza się na finansowanie zadań wiązanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej tj na "Budowę systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przywodniczący Rady Gminy Przytuły

Kazimierz Barłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/137/10
Rady Gminy Przytuły
z dnia 12 marca 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2010 rok

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25.000

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

-

0870

Wpływy ze sprzedazy składników majatkowych

25.000

-

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

7.311

-

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

7.311

0690

Wpływy z różnych opłat

7.311

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

5.251

2.892

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej

-

2.892

2920

Subwencje ogólne

-

2.892

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej

5.251

2920

Subwencje ogólne

5.251

852

POMOC SPOŁECZNA

35.000

85295

Pozostała działaność

35.000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu poaństwa na realizację wł.zadań bieżących

35.000

RAZEM

72.562

2.892


Przywodniczący Rady Gminy Przytuły

Kazimierz Barłowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/137/10
Rady Gminy Przytuły
z dnia 12 marca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 rok

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2.000

-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

2.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

-

852

POMOC SPOŁECZNA

35.000

-

85295

Pozostała działaność

35.000

3110

Świadczenia społeczne

35.000

-

900

GOSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

27.870

-

90015

Oświetlenie ulic

24.511

-

4260

Zakup energii

24.511

-

90095

Pozostała działaność

3.359

4750

Zakup akcesoriów komputerowych

3.359

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

4.800

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.600

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.200

RAZEM

69.670

-


Przywodniczący Rady Gminy Przytuły

Kazimierz Barłowski

Zwiększenia w planie dochodów budżetowych w kwocie 71.652 złote dokonano ze względu na: w dziale "Gospodarka mieszkaniowa"zwiększenie środków o 25.000 zł.wynika z tytułu planowanego wpływu środków ze sprzedaży trzech działek gminnych,w dziale "Dochody od osób prawnych,osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" zwiększenie o 6.311 wynika z likwidacji Gminego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku ze zmianą ustawy "Prawo ochrony środowiska" ( środki ze zlikwidowanego - GFOŚiGW- 6.311 zł. i przewidywane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 1.000 zł), w dziale "Różne rozliczenia zwiększenie o 5.251 zł. z tytułuz tytułu zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej a zmniejszenie w kwocie 2.892 zł. z tytułu zmniejszenia części subwencji oświatowej, w dziale "Pomoc społeczna" zwiększenie w kwocie 35.000 zł. z tytułu zwiekszenia dotacji na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W związku ze zwiększeniem strony dochodów zwiększono również plany wydatków budżetu z przeznaczeniem na: w dziale "Działalność usługowa"zwiększenie w kwocie 2.000 zł. na finansowanie opłat za opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy terenów położonych w obrębie Gminy Radziłów, w dziale "Pomoc społeczna" zwiększenie w kwocie 35.000 zł. finansowanie programu dożywiania,w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"zwiększenie w kwocie 24.511 zł.na opłacanie za energię elektryczną oświetlenia ulic i w kwocie 3.359 zł na zakup programu komputerowego do ewidencji sprzedanej wody w wodociągu gminnego, w dziale "Kultura fizyczna i sport" zwiększenie w kwocie .3.600 zł. na wynagrodzenie dla organizatora sportu i w kwocie 1.200 zł. na zakup strojów sportowych dla drużyny sprtowe naszej gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe