Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/156/10 Rady Gminy Puńsk

z dnia 12 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz art.16 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) Rada Gminy Puńsk uchwala co następuje:
§ 1. 1. Likwiduje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 15.050,-
2) wydatki 51.500,-
ustalony zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały Nr XXX/153/09 Rady Gminy Puńsk z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Puńsk na 2010 r.
2. Ustala się dochody w kwocie 51.541,- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 51.541,- na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się wpływy dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy określonych w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały nr XXX/153/09 Rady Gminy Puńsk na kwotę 646.631,-
Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok wynosi ogółem: 18.668.964,- w tym majątkowe 7.927.778,-
Plan wydatków ogółem: 20.933.999,- w tym majątkowe 10.166.161,-
Deficyt budżetu w kwocie 2.265.035,- zostanie pokryty kredytem bankowym.
§ 4. Przyjmuje się:
- zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- część opisowa- załącznik Nr 5.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Krakowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/156/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/156/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r.
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/156/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXI/156/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXI/156/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik5.pdf

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXI/156/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik6.pdf

TABELA 1
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXI/156/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik7.pdf

TABELA 2
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe