Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 234/09 Wójta Gminy Płaska

z dnia 31 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz Uchwały Rady Gminy Płaska Nr XVI/123/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Płaska na 2009 rok, zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.776,- zł.:
1) dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 - 5.688,-zł. - dotacja celowa na dofinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
2) dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 - 15.088,-zł. - dotacja celowa na realizację zadania pomoc społeczna - wypłata świadczeń rodzinnych.
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.776,- zł.:
1) dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 - 5.688,- zł.;
2) dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 - 14.446,-zł.;
3) dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 - 161,-zł.;
4) dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 - 193,-zł.;
5) dz. 852 rozdz. 85212 § 4120 - 4,-zł.;
6) dz. 852 rozdz. 85212 § 4740 - 284,- zł.
§ 3. Dokonać w planie wydatków przesunięć miedzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 67.274,- zł, oraz częściowo rozdysponować rezerwę ogólną:
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem -6.642.159,- zł., w tym:
a) dochody bieżące - 6.298.794,-zł.,
b) dochody majątkowe - 343.365,-zł.
2) wydatki ogółem - 7.360.184,-zł., w tym:
a) wydatki bieżące - 5.931.564,-zł.,
b) wydatki majątkowe - 1.428.620,-zł.
3) deficyt budżetu gminy w wysokości 718.025,-zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 573.887,-zł. oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 144.138,-zł.;
4) wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 182.835,-zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
§ 5. Objaśnienie zmian w budżecie stanowi załącznik do Zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski
Załącznik do Zarządzenia Nr 234/09
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 grudnia 2009 r.
OBJAŚNIENIE ZMIAN
Zmniejszyć wydatki bieżące na zimowe utrzymanie dróg na drogach gminnych, zwiększyć wydatki bieżące na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 8.000,-zł. Gmina Płaska zawarła porozumienie z Powiatem Augustowskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Płaska. Zgodnie z zawartym porozumieniem dotacja w wysokości 30.000,-zł. zostanie przekazana gminie do dnia 30 stycznia 2010 r. i jest przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg: sezon od miesiąca października 2009r. do kwietnia 2010 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe