Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 245/10 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 17 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz § 12 pkt.2 uchwały Nr XLIII/183/09 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetu miasta w wysokości 28 836 990 zł i przychody w wysokości 1 100 000 zł.
2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 29 536 990 zł i rozchody w wysokości 400 000 zł.
3) Na spłatę pożyczki i kredytu przeznacza się kwotę 400 000 zł.
4) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 700 000 zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu oraz wolne środki.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz Miasta
mgr inż. Jarosław Siekierko
Załącznik do Zarządzenia Nr 245/10
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 17 marca 2010 r.
Zmniejszyć Zwiększyć
Dział rozdział § Kwota w zł Dział rozdział § Kwota w zł
750 75011 4040 600 750 75011 3020 600
75023 4040 2 300 75023 3020 1 200
4440 1 100
801 80101 3020 4 000 80101 80101 4270 75 000
4040 65 80103 4010 65
4210 35 000
4240 3 000
4260 15 000
4430 1 000
4700 1 000
4740 1 000
4750 2 000
80103 4210 500
4240 2 500
80146 4300 4 000
80148 4210 6 000
801 80110 3020 2 420 801 80110 4170 3 550
4040 14 900 4270 75 000
4240 2 000
4260 51 680
4370 1 000
4410 1 000
4740 1 000
4750 1 000
80146 4300 3550
Razem: 156 515 Razem: 156 515
Powyższe zmiany dotyczą wydatków na:
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej
- przeniesień na remont Szkoły Podstawowej Nr 1, zgodnie z wnioskiem
- przeniesień na remont Gimnazjum, zgodnie z wnioskiem
Burmistrz Miasta
mgr inż. Jarosław Siekierko
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe