Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 131/475/10 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 18 marca 2010r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2009 rok, w tym:
1) z wykonania dochodów:
a) plan dochodów po zmianach - 51.163.146 zł.,
b) wykonanie dochodów - 50.229.281,48 zł.,
stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) z wykonania wydatków:
a) plan wydatków po zmianach - 54.471.218 zł.,
b) wykonanie wydatków - 51.284.534,83 zł.,
stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:
1) Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wicestarosta

mgr Piotr Bożko
Członek Zarządu Powiatu

Zbigniew Jan Szpakowski
Członek Zarządu Powiatu

Mirosław Bałło
Starosta

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 131/475/10
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2009r.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 131/475/10
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2009r.
Załącznik nr 3
do uchwały Nr 131/475/10
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2009 rok
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe