Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 229/10 Burmistrza Krynek

z dnia 8 marca 2010r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.199 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 , poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 ,poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 ,poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) postanawia się, co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok w formie załaczników Nr 1,2,3,4 według którego:
1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 8.495.625,00 zł
Wykonanie - 7.782.055,80 zł
w tym:
dochody własne - 2.306.411,87 zł ,
dotacje celowe - 2.239.461,93 zł ,
w tym: na zadania zlecone gminie - 1.108.323,56 zł ,
subwencje - 3.236.182,00 zł
2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 8.880.125,00 zł
Wykonanie - 7.848.381,06 zł
wydatki majątkowe - 1.722.894,02 zł ,
wydatki bieżące - 6.125.487,04 zł ,
w tym: zadania zlecone gminie - 1.108.323,56 zł.
§ 2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 przedłożone zostanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku oraz Radzie Miejskiej .
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.
Burmistrz

Jolanta Gudalewska
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 229/10
Burmistrza Krynek
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Dochody za 2009r. wg działów , rozdziałów i paragrafów
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 229/10
Burmistrza Krynek
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki za 2009 rok wg działów, rozdziałów , paragrafów
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 229/10
Burmistrza Krynek
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2009 roku na zadania zlecone gminie
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 229/10
Burmistrza Krynek
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2009
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe