Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/395/10 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Supraślu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się w części nazwę ul.Konarskiego na ul. abp gen. Mirona Chodakowskiego w m.Supraśl na odcinku od ul.Klasztornej do ul.J.Piłsudskiego - dla działek stanowiących własność Gminy Supraśl, oznaczonych w ewidencji gruntów nr geodezyjnymi 175, 164/18, 164/19, 166/20, 166/22, 166/24, 166/26 i 166/28.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr inż. Michał Kozłowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe