Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/400/10 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art 40 ust.2 pkt.4, art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) w związku z art.14ust.5 ustawy z dnia 7 września1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,Nr 273,poz.2703,Nr281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320) - uchwala się, co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XXVII/264/09 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu, w § 2 zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie : "2. Koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust.1 ustala się w wysokości 1,71 zł"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje od 1 września 2010 r.
Przewodniczący Rady

mgr inż. Michał Kozłowski
UZASADNIENIE
W uchwale Nr XXVII/264/09 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustaoleniam opłaty za świadczenia w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu - koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń ustalono w oparciu o minimalne wynagrodzenie, które wówczas wynosiło 1.276 zł. Przyjęto, że koszt jednostkowy za jedną godzinę będzie wynosił 0,13% minimalnego wynagrodzenia tj. 1,66 zł. Ponieważ minimalne wynagrodzenie wynosi obecnie 1.317 zł - zakładając, że koszt jednostkowy za jedną godzinę nadal będzie wynosił 0,13%, będzie to kwota 1,71 zł.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe