Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/270/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 29 maja 2010r.

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2872, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr. 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i poz. 1281, Nr 206, poz. 1590; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 47, poz. 278 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lakali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu.

§ 2. 1. Udziela się bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości określonej w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nie udziela się bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych:

1)Najemcy, jeżeli on lub jego małżonek, w dniu złożenia wniosku o wykup lokalu posiadają tytuł prawny w postaci prawa własności, współwłasności do innego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, położonych na obszarze kraju;

2)Najemcy, który posiada zaległości czynszowe;

3. Bonifikata będzie udzielana w przypadku jednorazowej zapłaty ceny przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości.

§ 3. Określa się wysokość stawek procentowych udzielanych bonifikat:

1)30% od ceny lokali znajdujących się w budynkach położonych w Dąbrowie Białostockiej przy:

a) ul. 1000-Lecia PP 1, 3, 5, 7, 9, 17;

b) ul. Plac Kościuszki 1;

c) ul.Południowej 12, 14;

2)50% od ceny lokali znajdujących się w budynkach położonych w Różanymstoku Nr 4, 5, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe