Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 89/10 Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 17 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) oraz art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 55 poz. 577, zm. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r. według którego:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 9 813 195,00 zł,
- wykonanie 9 820 426,02 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 10 034 683,00 zł,
- wykonanie 9 839 525,42 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) część opisowa zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4) sprawozdanie z wykonania planów finansowych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5.
5) sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przekazać :
1) Radzie Gminy Grodzisk
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy

Antoni Tymiński
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 89/10
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 17 marca 2010 r.
Zestawienie realizacji dochodów za 2009 rok.
Dział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Rozdział § Plan po zmianie Wykonanie %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 539596,00 539729,31 100,0
Pozostała działalność 01095 539596,00 539729,31 100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 3500,00 3633,96 103,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 536096,00 536095,35 100,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 35000,00 36112,10 103,2
Drogi publiczne gminne 60016 35000,00 36112,10 103,2
Wpływy z różnych dochodów 0970 - 1112,10 -
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6260 35000,00 35000,00 100,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 155300,00 144840,19 93,3
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 155300,00 144840,19 93,3
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 3000,00 - -
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze 0750 93400,00 86364,70 92,5
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 58900,00 58435,92 99,2
Pozostałe odsetki 0920 - 39,57 -
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66562,00 72435,84 108,8
Urzędy Wojewódzkie 75011 65250,00 65204,00 99,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 2010 65000,00 65000,00 100,0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami . 2360 250,00 204,00 81,6
Urzędy gmin 75023 1312,00 7231,84 551,2
Pozostałe odsetki 0920 - 3,00 -
Wpływy z różnych dochodów 0970 1312,00 7228,84 551,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 13768,00 13768,00 100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 803,00 803,00 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 2010 803,00 803,00 100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 12965,00 12965,00 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 2010 12965,00 12965,00 100,0
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1786773,00 1790429,69 100,2
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 3500,00 -40,00 -
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0350 3500,00 -40,00 -
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75615 257602,00 258350,80 100,3
Podatek od nieruchomości 0310 167258,00 167231,80 100,0
Podatek rolny 0320 2630,00 2474,00 94,1
Podatek leśny 0330 87714,00 88645,00 101,1
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616 961160,00 1011956,41 105,3
Podatek od nieruchomości 0310 165472,00 179483,61 108,5
Podatek rolny 0320 681440,00 709486,47 104,1
Podatek leśny 0330 45138,00 45446,93 100,7
Podatek od środków transportowych 0340 20710,00 25787,00 124,5
Podatek od spadków i darowizn 0360 6000,00 2261,00 37,7
Podatek od posiadania psów 0370 200,00 - -
Wpływy z opłaty targowej 0430 2200,00 746,00 33,9
Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 40000,00 39254,59 98,1
Wpływy z różnych opłat 0690 - 3555,20 -
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 - 5935,61 -
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 61000,00 62751,73 102,9
Wpływy z opłaty skarbowej 0410 16000,00 14418,00 90,1
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 45000,00 48333,73 107,4
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621 503511,00 457410,75 90,8
Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 493511,00 448603,00 90,9
Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 10000,00 8807,75 88,1
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5665039,00 5674328,23 100,2
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. 75801 3661146,00 3661146,00 100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 3661146,00 3661146,00 100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 1941347,00 1941347,00 100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 1941347,00 1941347,00 100,0
Różne rozliczenia finansowe 75814 6000,00 15289,23 254,8
Pozostałe odsetki 0920 6000,00 15289,23 254,8
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75831 56546,00 56546,00 100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 56546,00 56546,00 100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21124,00 18134,11 85,8
Szkoły podstawowe 80101 11992,00 11992,00 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 11992,00 11992,00 100,0
Dowożenie uczniów do szkół 80113 6000,00 3089,34 51,5
Wpływy z usług 0830 6000,00 3089,34 51,5
Pozostała działalność 80195 3132,00 3052,77 97,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 3132,00 3052,77 97,5
852 POMOC SPOŁECZNA 1436622,00 1433226,32 99,8
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 1130659,00 1130873,90 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 2010 1127659,00 1125555,86 99,8
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 3000,00 5318,04 177,3
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 3000,00 2453,76 81,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 1540,00 1539,81 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 1460,00 913,95 62,6
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 85214 179000,00 175935,66 98,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 20043,00 20043,00 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 158957,00 155892,66 98,1
Ośrodki pomocy społecznej 85219 68463,00 68463,00 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 68463,00 68463,00 100,0
Pozostała działalność 85295 55500,00 55500,00 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 55500,00 55500,00 100,0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 89411,00 89411,00 100,0
Pomoc materialna dla uczniów 85415 89411,00 89411,00 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 89411,00 89411,00 100,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4000,00 6611,23 165,3
Gospodarka odpadami 90002 4000,00 6611,23 165,3
Wpływy z różnych dochodów 0970 3000,00 6306,56 210,2
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2700 1000,00 304,67 30,5
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 1400,00 -
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 - 1400,00 -
Wpływy z różnych dochodów 0970 - 1400,00 -
OGÓŁEM 9813195,00 9820426,02 100,0
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 89/10
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 17 marca 2010 r.
Zestawienie realizacji wydatków za 2009 rok
Dział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Rozdział § Plan po zmianie Wykonanie %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 550096,00 550089,79 100,0
Izby rolnicze 01030 14000,00 13994,44 100,0
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2850 14000,00 13994,44 100,0
Pozostała działalność 01095 536096,00 536095,35 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 242,00 241,60 99,8
Składki na Fundusz Pracy 4120 39,00 39,20 100,5
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1600,00 1600,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1761,00 1761,29 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 4194,00 4193,44 100,0
Różne opłaty i składki 4430 525584,00 525583,69 100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 2676,00 2676,13 100,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1674455,00 1674312,96 100,0
Drogi publiczne powiatowe 60014 590000,00 590000,00 100,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 590000,00 590000,00 100,0
Drogi publiczne gminne 60016 1084455,00 1084312,96 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 33600,00 33595,87 100,0
Zakup usług remontowych 4270 57560,00 57522,80 99,9
Zakup usług pozostałych 4300 143658,00 143600,46 100,0
Różne opłaty i składki 4430 100,00 57,00 57,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 849537,00 849536,83 100,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 38512,00 35215,34 91,4
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 38512,00 35215,34 91,4
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1800,00 1500,00 83,3
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 6200,00 5651,54 91,1
Zakup energii 4260 5500,00 5046,66 91,7
Zakup usług pozostałych 4300 10000,00 9934,14 99,3
Różne opłaty i składki 4430 2000,00 71,00 3,5
Podatek od nieruchomości 4480 13012,00 13012,00 100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1300,00 1265,00 97,3
Plany zagospodarowania przestrzennego 71004 1300,00 1265,00 97,3
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1300,00 1265,00 97,3
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1065255,00 1041773,70 97,8
Urzędy wojewódzkie 75011 65000,00 65000,00 100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 49681,00 49681,00 100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4064,00 4064,00 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 8116,00 8116,00 100,0
Składki na Fundusz Pracy 4120 1317,00 1317,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1822,00 1822,00 100,0
Rady gmin 75022 52200,00 52191,04 100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 51340,00 51340,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 860,00 851,04 99,0
Urzędy gmin 75023 916510,00 894152,36 97,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 3200,00 2931,09 91,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 545800,00 545793,24 100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 43236,00 41801,50 96,7
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 91796,00 91437,28 99,6
Składki na Fundusz Pracy 4120 15150,00 15142,41 99,9
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 7200,00 7200,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 54341,00 46310,20 85,2
Zakup energii 4260 10800,00 10703,86 99,1
Zakup usług remontowych 4270 42600,00 42586,19 100,0
Zakup usług zdrowotnych 4280 1000,00 932,00 93,2
Zakup usług pozostałych 4300 39549,00 35411,27 89,5
Opłaty za usługi internetowe 4350 2300,00 1361,52 59,2
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 6800,00 6306,87 92,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 3100,00 3033,43 97,8
Podróże służbowe krajowe 4410 4000,00 2444,60 61,1
Różne opłaty i składki 4430 7637,00 7637,00 100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 17501,00 17501,00 100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 7000,00 6816,00 97,4
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 2000,00 897,01 44,8
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 11500,00 7905,89 68,7
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 7000,00 6002,55 85,7
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5000,00 4476,15 89,5
Zakup usług pozostałych 4300 2000,00 1526,40 76,3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 75095 24545,00 24427,75 99,5
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2330 1545,00 1544,71 100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 8300,00 8300,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4300,00 4232,64 98,4
Różne opłaty i składki 4430 10400,00 10350,40 99,5
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 13768,00 13768,00 100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 803,00 803,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 602,00 602,00 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 201,00 201,00 100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 12965,00 12965,00 100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 7650,00 7650,00 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 325,00 324,65 99,9
Składki na Fundusz Pracy 4120 53,00 52,68 99,4
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2660,00 2660,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1750,00 1750,58 100,0
Podróże służbowe krajowe 4410 472,00 472,25 100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 55,00 54,84 99,7
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 131263,00 125938,11 95,9
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 20000,00 20000,00 100,0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 20000,00 20000,00 100,0
Ochotnicze straże pożarne 75412 110263,00 105463,11 95,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 883,00 882,13 99,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 14167,00 14155,00 99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 50258,00 46998,75 93,5
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 3521,00 3521,00 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 8076,00 7535,37 93,3
Składki na Fundusz Pracy 4120 1311,00 919,46 70,1
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 16850,00 16824,22 99,8
Zakup energii 4260 4000,00 3492,62 87,3
Zakup usług zdrowotnych 4280 500,00 500,00 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 2250,00 2207,46 98,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 488,00 474,10 97,1
Podróże służbowe krajowe 4410 69,00 69,00 100,0
Różne opłaty i składki 4430 4460,00 4454,00 99,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2000,00 2000,00 100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 1430,00 1430,00 100,0
Obrona cywilna 75414 1000,00 475,00 47,5
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 280,00 - -
Podróże służbowe krajowe 4410 120,00 - -
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 600,00 475,00 79,2
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄSYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 50600,00 48696,07 96,2
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647 50600,00 48696,07 96,2
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 4100 46600,00 46585,58 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 600,00 479,28 79,9
Zakup usług pozostałych 4300 1113,00 1112,40 99,9
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 2000,00 288,89 14,4
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 287,00 229,92 80,1
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 10900,00 10874,70 99,8
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75702 10900,00 10874,70 99,8
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 8070 10900,00 10874,70 99,8
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4318230,00 4218881,09 97,7
Szkoły podstawowe 80101 2390710,00 2332285,67 97,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 109455,00 109454,43 100,0
Stypendia dla uczniów 3240 3000,00 - -
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1237595,00 1237594,99 100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 100472,00 100471,80 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 219041,00 214096,33 97,7
Składki na Fundusz Pracy 4120 34545,00 34544,10 100,0
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2000,00 1530,00 76,5
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 213484,00 180829,02 84,7
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 18992,00 18904,04 99,5
Zakup energii 4260 45000,00 43098,02 95,8
Zakup usług remontowych 4270 57506,00 54058,86 94,0
Zakup usług zdrowotnych 4280 5000,00 4120,00 82,4
Zakup usług pozostałych 4300 65100,00 65083,51 100,0
Opłaty za usługi internetowe 4350 1500,00 1452,00 96,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 7000,00 4808,71 68,7
Podróże służbowe krajowe 4410 4000,00 2909,00 72,7
Różne opłaty i składki 4430 5000,00 2979,00 59,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 69261,00 69261,00 100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 3000,00 400,00 13,3
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 5000,00 3999,25 80,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 5000,00 4790,57 95,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 179759,00 177901,04 99,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 120646,00 120643,41 100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 7347,00 7346,30 100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 83901,00 83900,63 100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 8112,00 8111,30 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 14582,00 14581,82 100,0
Składki na Fundusz Pracy 4120 2348,00 2347,36 100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 4356,00 4356,00 100,0
Gimnazja 80110 935047,00 935044,68 100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 54006,00 54005,65 100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 659662,00 659661,78 100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 49934,00 49934,00 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 114532,00 114531,20 100,0
Składki na Fundusz Pracy 4120 18437,00 18436,05 100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 38476,00 38476,00 100,0
Dowożenie uczniów do szkół 80113 465777,00 434320,55 93,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 2300,00 1463,91 63,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 186100,00 169574,71 91,1
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 13210,00 13209,30 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 31000,00 27788,95 89,6
Składki na Fundusz Pracy 4120 5000,00 4442,00 88,8
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 12000,00 10680,00 89,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 132373,00 125881,16 95,1
Zakup usług zdrowotnych 4280 500,00 - -
Zakup usług pozostałych 4300 59500,00 58046,22 97,6
Podróże służbowe krajowe 4410 1550,00 990,30 63,9
Różne opłaty i składki 4430 12627,00 12627,00 100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 9167,00 9167,00 100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 450,00 450,00 100,0
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 80114 197163,00 187781,13 95,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 800,00 391,16 48,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 139031,00 135812,37 97,7
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 8025,00 8024,30 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 18193,00 17805,32 97,9
Składki na Fundusz Pracy 4120 2844,00 2821,71 99,2
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 8521,00 5627,48 66,0
Zakup usług zdrowotnych 4280 500,00 100,00 20,0
Zakup usług pozostałych 4300 7379,00 7378,92 100,0
Podróże służbowe krajowe 4410 2000,00 1698,00 84,9
Różne opłaty i składki 4430 500,00 500,00 100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3370,00 3370,00 100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 3000,00 2297,00 76,6
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1000,00 373,10 37,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 2000,00 1581,77 79,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 14605,00 14604,90 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7300,00 7300,00 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 5260,00 5260,00 100,0
Podróże służbowe krajowe 4410 645,00 644,90 100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 1400,00 1400,00 100,0
Stołówki szkolne 80148 165150,00 165147,98 100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 126811,00 126810,64 100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 8962,00 8961,30 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 20104,00 20103,49 100,0
Składki na Fundusz Pracy 4120 3273,00 3272,55 100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 6000,00 6000,00 100,0
Pozostała działalność 80195 29132,00 29052,77 99,7
Zakup usług pozostałych 4300 3132,00 3052,77 97,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 26000,00 26000,00 100,0
851 OCHRONA ZDROWIA 45084,00 31441,12 69,7
Zwalczanie narkomanii 85153 1000,00 - -
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 300,00 - -
Zakup usług pozostałych 4300 700,00 - -
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 44084,00 31441,12 69,7
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2500,00 500,00 20,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 24484,00 18457,62 75,4
Zakup usług pozostałych 4300 10000,00 6683,50 66,8
Podróże służbowe krajowe 4410 500,00 - -
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 800,00 - -
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 5800,00 5800,00 100,0
852 POMOC SPOŁECZNA 1576897,00 1569786,79 99,5
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 1127659,00 1125555,86 99,8
Świadczenia społeczne 3110 1094815,00 1092772,68 99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 9863,00 9863,00 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1502,00 1501,75 100,0
Składki na Fundusz Pracy 4120 230,00 229,40 99,7
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10765,00 10764,56 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 3696,00 3671,44 99,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 1742,00 1741,73 100,0
Podróże służbowe krajowe 4410 100,00 69,10 69,1
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 479,00 479,00 100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1064,00 1060,47 99,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 3403,00 3402,73 100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 3000,00 2453,76 81,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 3000,00 2453,76 81,8
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 247503,00 244438,66 98,8
Świadczenia społeczne 3110 197820,00 194756,33 98,4
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 49683,00 49682,33 100,0
Dodatki mieszkaniowe 85215 17600,00 17573,55 99,8
Świadczenia społeczne 3110 17600,00 17573,55 99,8
Ośrodki pomocy społecznej 85219 107135,00 105764,97 98,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 671,00 505,28 75,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 77882,00 77882,00 100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 6266,00 6266,00 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 14444,00 14318,72 99,1
Składki na Fundusz Pracy 4120 2211,00 2061,45 93,2
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 600,00 508,23 84,7
Zakup usług zdrowotnych 4280 129,00 129,00 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 491,00 314,95 64,1
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 341,00 302,44 88,7
Podróże służbowe krajowe 4410 400,00 356,90 89,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3000,00 3000,00 100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 300,00 120,00 40,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 400,00 - -
Pozostała działalność 85295 74000,00 73999,99 100,0
Świadczenia społeczne 3110 44000,00 44000,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 30000,00 29999,99 100,0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 136623,00 136621,04 100,0
Świetlice szkolne 85401 47212,00 47210,04 100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 6616,00 6615,60 100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 29766,00 29765,49 100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 1968,00 1967,40 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 5757,00 5756,93 100,0
Składki na Fundusz Pracy 4120 927,00 926,62 100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2178,00 2178,00 100,0
Pomoc materialna dla uczniów 85415 89411,00 89411,00 100,0
Stypendia dla uczniów 3240 70240,00 70240,00 100,0
Inne formy pomocy dla uczniów 3260 19171,00 19171,00 100,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 228800,00 189745,02 82,9
Oświetlenie placów i ulic 90015 150000,00 124113,63 82,7
Zakup energii 4260 121000,00 96159,23 79,5
Zakup usług pozostałych 4300 29000,00 27954,40 96,4
Pozostała działalność 90095 78800,00 65631,39 83,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 900,00 843,43 93,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 24602,00 22004,80 89,4
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 1648,00 1647,70 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 3730,00 3571,49 95,7
Składki na Fundusz Pracy 4120 604,00 579,49 95,9
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10300,00 2001,78 19,4
Zakup usług zdrowotnych 4280 50,00 50,00 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 30750,00 28759,70 93,5
Różne opłaty i składki 4430 5216,00 5173,00 99,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1000,00 1000,00 100,0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 182900,00 181981,28 99,5
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 106900,00 105980,76 99,1
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2200,00 2200,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 13300,00 13183,34 99,1
Zakup usług remontowych 4270 73700,00 73444,46 99,6
Zakup usług pozostałych 4300 13000,00 12638,96 97,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 4700,00 4514,00 96,0
Biblioteki 92116 61000,00 61000,00 100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 61000,00 61000,00 100,0
Ochrona i konserwacja zabytków 92120 15000,00 15000,52 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10000,00 10000,52 100,0
Zakup usług remontowych 4270 2500,00 2500,00 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 2500,00 2500,00 100,0
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 10000,00 9135,41 91,3
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 10000,00 9135,41 91,3
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4920,00 4655,41 94,6
Zakup usług zdrowotnych 4280 1980,00 1980,00 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 3100,00 2500,00 80,6
OGÓŁEM 10034683,00 9839525,42 98,0
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 89/10
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 17 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
Rada Gminy Grodzisk uchwałą Nr XVIII/86/09 z dnia 26 lutego 2009 roku uchwaliła budżet gminy na 2009 rok, ustalając:

- dochody budżetu gminy w wysokości 10 159 714 zł w tym :

dochody majątkowe 1 054 900 zł,

- wydatki budżetu gminy w wysokości 10 159 714 zł

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Wójta Gminy i Radę Gminy plan dochodów i wydatków budżetowych na koniec 2009 r. wyniósł:

- dochody gminy - 9 813 195zł w tym :

dochody majątkowe 93 000 zł

- wydatki gminy - 10 034 683 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 221488 zł stanowią wolne środki w kwocie 221488 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczyły zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy, subwencji oświatowej ze środków rezerwy i dochodów własnych. Zmniejszeniu uległ plan dochodów majątkowych.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły zwiększenia wydatków w związku ze wzrostem dochodów i przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Planowane na 2009 r. przychody w wysokości 542 448,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 542 448,24 zł tj. 100 %

Planowane na 2009 r. rozchody w wysokości 320960zł zostały zrealizowane w kwocie 320960 zł - spłata pożyczki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 200960 zł i spłata pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 120000 zł.

W 2009 roku osiągnięto dochody w kwocie 9 820 426,02 zł, co stanowi 100,0 % planowanych dochodów. Przedstawiają się następująco:


- w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" na plan539596,00 zł wpłynęło 539729,31 zł tj. 100,0 %. Zrealizowane dochody osiągnięto m.in. z wpływu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 3633,96zł. Dotacja celowa na plan 536096,00 zł wpłynęła w wysokości 536095,35 zł, tj. 100,0% z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu


- w dziale 600 "Transport i łączność" na plan 35000,00 zł wykonano 36112,10 zł tj. 103,2 % w tym : dotacja ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Makarki w wysokosci 35000 zł - dochód majątkowy.


- w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" na plan 155300,00 zł wpłynęło 144840,19 zł tj. 93,3 %. Dochody bieżące na plan 96400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 86404,27 zł tj. 89,6 % wpływu za czynsze. Dochody majątkowe na plan 58900,00 złzostały wykonane w wysokości 58435,92 zł tj. 99,2 %.


- w dziale 750 "Administracja publiczna" na plan 66562,00 zł wpłynęło 72435,84 zł tj. 108,8 %. Dotacja celowa z zakresu administracji państwowej na plan 65000 zł wpłynęło 65000 zł tj. 100,0%. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 204,00 zł tj. 81,6 %. Pozostałe dochody w tym dziale na plan 1312,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7231,84 zł.

- w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na plan 13768,00 zł wpłynęło 13768,00 zł, co stanowi 100,0 % dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.


- w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" na plan 1786773,00 zł wpłynęło 1790429,69 zł co stanowi 100,2 %. Przedstawiają się następująco:


-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3500 zł wykonanie -40,00 zł,

-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 257602,00 zł zostały zrealizaowane w kwocie 258350,80 zł, tj. 100,3 %

-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 961160,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1011956,41 zł, tj. 105,3 %

-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 61000,00 zł zrealizowano w kwocie 62751,73zł, tj. 102,9 %,

-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 503511,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 457410,75 zł co stanowi 90,8 %.

- w dziale 758 "Różne rozliczenia" na plan 5665039,00 zł wpłynęło 5674328,23 zł, co stanowi 100,2 % w tym:


-część oświatowa subwencji ogólnej na plan 3661146,00 zł wpłynęło 3661146,00 zł, tj. 100,0%

-część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1941347,00 zł wpłynęło 1941347,00 zł, tj. 100,0%.

-część równoważąca subwencji ogólnej na plan 56546,00 zł wpłynęło 56546 zł, tj. 100,0 %.

-odsetki od środków na rachunku bankowym na plan 6000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 15289,23 zł tj. 254,8 %.

- w dziale 801 "Oświata i wychowanie"na plan 21124,00 zł wpłynęło 18134,11 zł, tj. 85,8 %, w tym:

-dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna szkoła" na plan 11992,00 zł wpłynęło 11992,00 zł, tj. 100,0%

-dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na plan 3000,00 zł wpłynęło 2 920,77 zł, tj. 97,4 %

-dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wnioskównauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego na plan 132,00 zł wpłynęło 132,00 zł, tj. 100,0%.

- w dziale 852 "Pomoc społeczna" na plan 1436622,00 zł wpłynęło 1433226,32 zł, co stanowi 99,8 %, w tym:

-dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1127659,00 zł wpłynęło 1125555,86 zł, tj. 99,8 %,

-dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 3000,00 zł wpłynęło 2453,76 zł, tj. 81,8 %,

-dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 179000,00 zł wpłynęło 175935,66 zł, tj. 98,3 %,

-dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 68463,00 zł wpłynęła w kwocie 68463,00 zł, tj. 100,0%,

-dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresiedożywiania" na plan 55500,00 zł zrealizowana została w kwocie 55500,00 zł, tj. 100,0%.

- w dziale 854 ,,Edukacyjna opieka wychowawcza"na plan 89411,00 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 89411,00 zł, tj.100% z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów i wyprawkę szkolną.

- w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na plan 4000,00 zł wpłynęło 6611,23 zł, tj. 165,3 % wpływówza odpady i wpływy z opłaty produktowej.

- W dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" osiągnięto dochody w wysokości 1400,00 zł.


wydatki

W 2009 r. na plan 10 034 683,00 zł wydatkowano 9 839 525,42 zł, co stanowi 98,0 %.

- w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" na plan 550096,00 zł wydatkowano 550089,79 zł, tj. 100,0 %.

Na plan 14000,00 zł przekazano kwotę 13994,44 zł, tj. 100,0 % na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Z ogólnej kwoty wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone, które na plan 536096,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 536095,35 zł, tj. 100,0% i dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

- w dziale 600 "Transport i łączność" na plan 1084455,00 zł wydatkowano 1084312,96 zł, tj. 100,0 %.

Dotacja celowa na plan 590000,00 zł została przekazana w kwocie 590000,00 zł tj. 100,0 % dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na realizację projektu"Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Powiatu Siemiatyckiego".Wydatki inwestycyjne w tym dziale na plan 849537,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 849536,83 zł i dotyczą przebudowy dróg gminnych: Nr 108811 B w miejscowości Czarna Średnia , Nr 108847 B w miejscowości Makarki o łącznej długości 0,985 km, Nr 108797 B i Nr 108798 B w miejscowości Sypnie Stare i Sypnie Nowe o długości 1,775 km, przebudowy rolniczej drogi dojazdowej w Sypniach o długości 350 mb i modernizacji rolniczej drogi w Makarkach III etap o długości 530 m.

- w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" na plan 38512,00 zł wydatkowano 35215,34 zł tj. 91,4 %. Wydatki wiążą się z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz opłatą podatku od nieruchomości za mienie gminy.


- w dziale 710 "Działalność usługowa" na plan 1300,00 zł wydatkowano 1265,00 zł, tj. 97,3 % wydatków związanych z opracowaniem projektów decyzjizagospodarowania przestrzennego.


- w dziale 750 "Administracja publiczna" na plan 1065255,00 zł wydatkowano 1041773,70 zł, co stanowi 97,8 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się:

o wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które na plan 65000,00 zł zrealizowano w kwocie 65000,00 zł, tj. 100,0%.

W rozdziale "Rady Gmin" na plan 52200,00 zł wydatkowano 52191,04 zł, tj. 100,0 % wydatków związanych z wypłatą diet dla Przewodniczącego Rady, członków komisji oraz obsługę rady.

W rozdziale "Urzędy Gmin" na plan 916510,00 zł wydatkowano 894152,36 zł, tj. 97,6 %. W ramach rozdziału finansowano następujące zadania:

-na plan 545800,00 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 545793,24 zł, co stanowi 100,0 %,

-na plan 43236,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 41801,50 zł, co stanowi 96,7 %,

-na plan 106946,00 zł przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 106579,69 zł, co stanowi 99,6 %.

Pozostała kwota została wydatkowana na zadania bieżące m. in. wypłatę delegacji zakup materiałów biurowych, opłat telefonicznych, opłat za energię elektryczną, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.

W rozdziale ,,promocja jednostek samorządu terytorialnego" na plan 7000,00 zł wydatkowano 6002,55 zł, tj. 85,7 % wydatków związanych z promocją gminy.

W rozdziale "pozostała działalność" na plan 24545,00 zł wydatkowano 24427,75 zł, tj. 99,5 % . Na plan 1545,00 zł przekazano 1544,71 zł - dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa- Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformacyjne. Inne wydatki to: wypłata diet sołtysom, opłata składek na stowarzyszenia i związki .

- w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na plan 13768,00 zł wydatkowano 13768,00 zł, tj. 100,0 % wydatków z zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.


- w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowane wydatki na kwotę 131263,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 125938,11 zł, tj. 95,9 %. Na plan 20000,00 zł przekazano dotację celową w kwocie 20000,00zł Powiatowi Siemiatyckiemu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. Planowane wydatki w rozdziale "ochotnicze straże pożarne" w wysokości 110263,00 zł zrealizowano w kwocie 105463,11 zł, tj. 95,6 %, z tego wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom straży w wysokości 58974,58 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek straży pożarnych.

Wydatki w rozdziale "obrona cywilna" na plan 1000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 475,00 zł, tj. 47,5 %.

- w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" na plan 50600,00 zł wydatkowano 48696,07 zł, tj. 96,2 %, w tym: wypłacono prowizję za inkaso podatków 46585,58 zł.


- w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" na plan 10900,00 zł opłacono odsetki od zaciągniętychpożyczek w kwocie 10874,70 zł, tj. 99,8 %.


- w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na plan 4318230,00 zł zrealizowano wydatki w 2009 r. w wysokości 4218881,09 zł, tj. 97,7 %.


W rozdziale "szkoły podstawowe" na plan 2390710,00 zł wydatkowano 2332285,67 zł, tj. 97,5 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia - 1338066,79 zł

-pochodne od wynagrodzeń - 248640,43 zł

-wydatki majątkowe 177901,04 zł

-pozostałe wydatki - 567677,41 zł


Z ogólnej kwoty wyszczególnia się wydatki na zadania finansowane dotacją, które na plan 11992,00 zł wykonane zostały w wysokości 11992,00 zł, tj.100,0 % na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.

Wydatki inwestycyjne na plan 179759,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 177901,04 zł, tj. 99,0 % . Opłacono za termomodernizację dwóch ścian budynku mieszkalnego Domu Nauczyciela , projekt rozbudowy szkoły i projekt wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej , c.o i przebudowy kotłowni.

Planowane wydatki w kwocie 57506,00 zł na zakup usług remontowych wydatkowano w kwocie 54058,86 zł, tj. 94,0%. Dokonano malowania pomieszczeń szkolnych i opłacono za wykonanie stempli podpierających dach na sali gimnastycznej.


W rozdziale "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" na plan 120646,00 zł wydatkowano 120643,41 zł, tj. 100,0%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 92011,93 zł, pochodne od wynagrodzeń 16929,18 zł, pozostałe wydatki 11702,30 zł.


W rozdziale "gimnazja" na plan 935047,00 zł wydatkowano 935044,68 zł, tj. 100,0%. Główne wydatki to: wynagrodzenia 709595,78 zł, pochodne od wynagrodzeń 132967,25 zł, pozostałe wydatki 92481,65 zł.


W rozdziale "dowożenie uczniów do szkół" na plan 465777,00 zł wydatkowano 434320,55 zł, tj. 93,2 %. W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na: wypłatę wynagrodzeń 182784,01 zł, pochodne od wynagrodzeń 32230,95 zł i pozostałe wydatki w kwocie 219305,59 zł, które wiążą się głównie z zakupem paliwa i części, naprawą, ubezpieczeniem autobusów, itp.


W ramach rozdziału "zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół" na plan 197163,00 zł wydatkowano 187781,13 zł, co stanowi 95,2 %. Wydatki wiążą się z wypłatą wynagrodzeń 143836,67 zł, pochodne od wynagrodzeń 20627,03 zł, pozostałe wydatki w wysokości 23317,43 zł.


W rozdziale ,,dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" na plan 14605,00 zł wydatkowano 14604,90 zł, tj.100%.


W rozdziale "Stołówki szkolne" na plan 165150,00 wydatkowano 165147,98 zł, tj. 100,0 %. Główne wydatki to: wynagrodzenia 135771,94 zł, pochodne od wynagrodzeń 23376,04 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6000,00 zł.


W rozdziale "pozostała działalność" na plan 29132,00 zł wykonano 29052,77 zł, tj. 99,7 %. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 26000,00 zł. Zaplanowane wydatki na zadania finansowane dotacją zrealizowane zostały w 97,5 %. Kwotę 2920,77 zł wykorzystano na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i kwotę 132,00 zł wydatkowano na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wnioskównauczycieli o wyższy stopień awansu .

- w dziale 851 "Ochrona zdrowia" na plan 45084,00 zł wydatkowano 31441,12 zł, tj. 69,7 % wydatków na działalność komisji przeciwdziałającej alkoholizmowi.


- w dziale 852 "Pomoc społeczna" na plan 1576897,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1569786,79 zł, co stanowi 99,5 %.


W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:


-świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1127659,00 zł wydatkowano 1125555,86 zł, tj. 99,8 % wydatków z zadań zleconych,

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 3000,00 zł wydatkowano 2453,76 zł, tj. 81,8 % wydatków z zadań zleconych i własnych,

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 247503,00 zł wydatkowano 244438,66 zł, tj. 98,8%. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się kwotę 68503,00 zł wypłaconą z własnych środków budżetu gminy, kwotę 20043,00 zł sfinansowano dotacją na zadania zlecone i kwotę 155892,66 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.

-dodatki mieszkaniowe na plan 17600,00 zł zostały wypłacone w kwocie 17573,55 zł, tj. 99,8 %,

-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 107135,00 zł wydatkowano 105764,97 zł, tj. 98,7 %. Kwotę 68463,00 zł wydatkowano ze środków otrzymanej dotacji na zadania własne, a kwotę 37301,97 zł ze środków własnych budżetu gminy.

-realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 74000,00 złnastąpiła w wysokości 73999,99 zł tj. 100,0 %. Wydatki w kwocie 55500,00 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.


- w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na plan 136623,00 zł wydatkowano 136621,04 zł, tj. 100,0 %. W ramach rozdziału "świetlice szkolne" główne wydatki to wypłata wynagrodzeń w wysokości 31732,89 zł, pochodne od wynagrodzeń 6683,55 zł, pozostałe wydatki 8793,60 zł.

- w rozdziale ,,pomoc materialna dla uczniów" na plan 89411,00 zł wydatkowano 89411,00 zł, tj.100% na stypendia i zasiłki dla uczniów oraz wyprawkę szkolną. W/w zadanie sfinansowanodotacją celową.


- w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na plan 228800,00 zł wydatkowano 189745,02 zł, tj. 82,9 %.


W rozdziale "oświetlenie ulic, placów i dróg" na plan 150000,00 zł wydatkowano 124113,63 zł, tj. 82,7 %, za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego.

Planowane wydatki w rozdziale "pozostała działalność" w kwocie 78800,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 65631,39 zł tj. 83,3 %. Wypłacono wynagrodzenia w wysokości 23652,50 zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4150,98 zł.

Pozostałe wydatki, to wydatki bieżące związane z utrzymaniem ochrony środowiska i gospodarką komunalną.


- w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na plan 182900,00 zł wydatkowano 181981,28zł, co stanowi 99,5 %.


Z ogólnej kwoty wyodrębnia się dotację dla instytucji kultury-biblioteki w wysokości 61000,00 zł oraz wydatki remontowe , które na plan 73700,00 zł wykonane zostały w wysokości 73444,46 zł, tj. 99,6 %. Wykonane zostały remonty świetlic wiejskich w miejscowości: Czarna Cerkiewna, Czarna Średnia, Koryciny.


w rozdziale "ochrona i konserwacja zabytków" na plan 15000,00 zł wydatkowano 15000,52zł, tj. 100,0%.


- w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" na plan 10000,00 zł wydatkowano 9135,41 zł, tj. 91,3 % wydatków na zadania sportowe.


RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Jednostka budżetowa- Zespół Szkół w Grodzisku posiada rachunek dochodów własnych, przy którym funkcjonuje świetlica szkolna. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2009 r. wyniósł 7491,38 zł.

Dochody własne na plan 170000,00 zł osiągnięto w wysokości 148334,78 zł, tj.87,3 %. Planowane wydatki w kwocie 177491,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 153314,95 zł, tj.86,4 %. Wydatki te sfinansowano dochodami własnymi, które wiążą się głównie z zakupem artykułów żywnościowych. Stan środków na dzień 31 grudnia 2009 r wyniósł 2 511,21 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

W 2009 r. plan przychodów w kwocie 10100,00 zł został zrealizowany w wysokości 7208,38 zł . Osiągnięto kwotę 7197,68 zł z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które przekazał Urząd Marszałkowski. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2009 r. wyniósł 1230,65 zł. Plan rozchodów funduszu ochrony środowiska zrealizowany został w wysokości 60,00 zł. W/w kwotę wydatkowano na opłacenie prowizji za prowadzenie rachunku bankowego. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 8 379,03 zł.

Bilansując wykonanie dochodów i wydatków za 2009 r. w budżecie gminy powstał deficyt budżetu w kwocie 19099,40 zł . Deficyt budżetu gminy w wysokości 221488 zł, który powstał w ciągu 2009 r został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 89/10
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 17 marca 2010 r.
Zestawienie realizacji dotacji budżetowych z wykonania zadań zleconych za 2009 rok
Dział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Rozdział § Plan po zmianie Wykonanie %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 536096,00 536095,35 100,0
Pozostała działalność 01095 2010 536096,00 536095,35 100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 65000,00 65000,00 100,0
Urzędy wojewódzkie 75011 2010 65000,00 65000,00 100,0
751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 13768,00 13768,00 100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 75101 2010 803,00 803,00 100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 2010 12965,00 12965,00 100,0
852 POMOC SPOŁECZNA 1149242,00 1147138,67 99,8
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 2010 1127659,00 1125555,86 99,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 2010 1540,00 1539,81 100,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 2010 20043,00 20043,00 100,0
OGÓŁEM 1764106,00 1762002,02 99,9
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 89/10
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 17 marca 2010 r.
Zestawienie realizacji wydatków budżetowych z wykonania zadań zleconych za 2009 rok
Dział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Rozdział § Plan po zmianie Wykonanie %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 536096,00 536095,35 100,0
Pozostała działalność 01095 536096,00 536095,35 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 242,00 241,60 99,8
Składki na Fundusz Pracy 4120 39,00 39,20 100,5
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1600,00 1600,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1761,00 1761,29 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 4194,00 4193,44 100,0
Różne opłaty i składki 4430 525584,00 525583,69 100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 2676,00 2676,13 100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 65000,00 65000,00 100,0
Urzędy wojewódzkie 75011 65000,00 65000,00 100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 49681,00 49681,00 100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4064,00 4064,00 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 8116,00 8116,00 100,0
Składki na Fundusz Pracy 4120 1317,00 1317,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1822,00 1822,00 100,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 13768,00 13768,00 100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 75101 803,00 803,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 602,00 602,00 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 201,00 201,00 100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 12965,00 12965,00 100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 7650,00 7650,00 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 325,00 324,65 99,9
Składki na Fundusz Pracy 4120 53,00 52,68 99,4
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2660,00 2660,00 100,0
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1750,00 1750,58 100,0
Podróże służbowe krajowe 4410 472,00 472,25 100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 55,00 54,84 99,7
852 POMOC SPOŁECZNA 1149242,00 1147138,67 99,8
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 1127659,00 1125555,86 99,8
Świadczenia społeczne 3110 1094815,00 1092772,68 99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 9863,00 9863,00 100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1502,00 1501,75 100,0
Składki na Fundusz Pracy 4120 230,00 229,40 99,8
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10765,00 10764,56 100,0
Zakup usług pozostałych 4300 3696,00 3671,44 99,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 1742,00 1741,73 100,0
Podróże służbowe krajowe 4410 100,00 69,10 69,1
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 479,00 479,00 100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1064,00 1060,47 99,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 3403,00 3402,73 100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 1540,00 1539,81 100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 1540,00 1539,81 100,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85214 20043,00 20043,00 100,0
Świadczenia społeczne 3110 20043,00 20043,00 100,0
OGÓŁEM 1764106,00 1762002,02 99,9
Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 89/10
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 17 marca 2010 r.
Sprawozdaniez wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 rok
Lp. Dział
Rozdział
Nazwa jednostki Stan środków pieniężnych na
01.01.2009 r
Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r.
1. 854
85401
Zespół Szkół w Grodzisku 7491,38 148334,78 153314,95 2511,21
RAZEM 7491,38 148334,78 153314,95 2511,21
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe