Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0151/381/10 Burmistrza Supraśla

z dnia 18 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok zawierające:
1) Zestawienie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) Zestawienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) Zestawienie dochodow i wydatków z zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4) Zestawienie przychodów i rozchodów - zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5) Część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 5,
§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz Supraśla

inż. Wiktor Grygiencz
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/381/10
Burmistrza Supraśla
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zestawienia dochodów
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/381/10
Burmistrza Supraśla
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Zestawienie wydatków
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/381/10
Burmistrza Supraśla
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zestawienie dochodów i wydatków z zadań zleconych
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/381/10
Burmistrza Supraśla
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Zestawienie przychodów i rozchodów
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/381/10
Burmistrza Supraśla
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Część opisowa do sprawozdania
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe