Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 192/XXXI/10 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 19 marca 2010r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 8.543.167 zł i zmniejsza się o kwotę 8.842.679 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.400.238 zł i zmniejsza się o kwotę 4.699.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Budżet powiatu na 2010 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem 67.224.908 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
- dochody majątkowe w wysokości 12.602.442 zł,
- dochody bieżące w wysokości 54.622.466 zł.
2. Wydatki ogółem 72.174.341 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości 19.192.276 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 52.982.065 zł.
§ 4. Ustala się:
1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2010 rok w wysokości 18.375.126 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2010 r. w wysokości 18.704.991 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2010 r.oku w wysokości 8.734.002 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.949.433 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. Zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 zł.
2. Wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.276.026 zł.
3. Spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 673.407 zł.
§ 6. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 202.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 7. Przyjmuje się "Prognozowaną sytuację finansową Powiatu Augustowskiego na lata 2010 - 2016" stanowiącą załącznik Nr 7 do uchwały.
§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.400.000 zł.
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.
Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 192/XXXI/10
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik1.xls

Uchw 192 RP 19.03.10 zmiany BUDŻETU 2010
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 192/XXXI/10
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

uchw 192 RP 19.03.10 zał 8 objasn. zm. budżetu
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe