Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/185/10 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 i z 2009r. Nr 92 poz. 753) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 1 334 652 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: 277 739 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 1 056 913 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę: 277 600 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 23 901 239 zł plan wydatków wynosi: 25 701 239 zł
§ 2. Przyjmuje się ,,Zadania inwestycyjne w 2010r." - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 3 ,, Zadania inwestycyjne w 2010r." do uchwały Nr XXXIV/174/09 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku.
§ 3. Traci moc załącznik Nr 8 ,, Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010r." do uchwały Nr XXXIV/174/09 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Józef Stanisław Szymanowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/185/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik1.xls

nr 1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/185/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik2.xls

nr 2
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/185/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik3.xls

nr 3
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVI/185/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik5.xls

nr 5
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVI/185/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik4.xls

nr 4
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe