Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/224/10 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 19 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art.211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 . o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 936.463,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.241.234,00 zł zgodnie z Tabela Nr 2.
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 304.771,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów - 20.775.067,00 zł
- dochody bieżące -16.570.259,00 zł
- dochody majatkowe - 4.204.808,00 zł
Plan wydatków - 26.541.073,00 zł
- wydatki bieżące -16.438.843,00 zł
- wydatki majątkowe - 10.102.230,00 zł
Źródło pokrycia deficytu w wysokości 5.766.006,00 zł stanowi:
- kredyty długoterminowe - 5.766.006,00 zł.
§ 5. Objaśnienia do Uchwały stanowi załącznik Nr 1.
§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku "Limity na zadania inwestycyjne w 2010 r." zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku: "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 -2012 zgodnie z załącznikiem 3.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/224/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 19 marca 2010 r.
Rodzaj: Porozumienia z JST
Razem: 136 259,00 0,00 136 259,00
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 996 005,00 58 500,00 1 054 505,00
01095 Pozostała działalność 27 700,00 58 500,00 86 200,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 18 000,00 58 500,00 76 500,00
600 Transport i łączność 784 449,00 824 200,00 1 608 649,00
60016 Drogi publiczne gminne 784 449,00 824 200,00 1 608 649,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 824 200,00 824 200,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 105 300,00 18 000,00 123 300,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 105 300,00 18 000,00 123 300,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 12 000,00 18 000,00 30 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 499 696,00 35 763,00 1 535 459,00
90002 Gospodarka odpadami 0,00 35 763,00 35 763,00
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 35 763,00 35 763,00
Razem: 17 501 087,00 936 463,00 18 437 550,00
Rodzaj: zlecone
Razem: 2 201 258,00 0,00 2 201 258,00


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/224/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 19 marca 2010 r.
Rodzaj: Porozumienia z JST
Razem: 402 042,00 0,00 402 042,00
Rodzaj:porozumienia
Razem: 20 000,00 0,00 20 000,00
Rodzaj: własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 832 208,00 8 117,00 1 840 325,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 757 788,00 8 117,00 1 765 905,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 8 117,00 13 117,00
600 Transport i łączność 4 234 378,00 824 200,00 5 058 578,00
60016 Drogi publiczne gminne 4 062 658,00 824 200,00 4 886 858,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 697 351,00 824 200,00 3 521 551,00
801 Oświata i wychowanie 7 186 496,00 68 383,00 7 254 879,00
80101 Szkoły podstawowe 3 635 012,00 62 842,00 3 697 854,00
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 68 383,00 72 383,00
4300 Zakup usług pozostałych 69 091,00 - 5 541,00 63 550,00
80110 Gimnazja 1 822 768,00 5 541,00 1 828 309,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 900,00 5 541,00 46 441,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 016 774,00 35 763,00 3 052 537,00
90002 Gospodarka odpadami 0,00 35 763,00 35 763,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 35 763,00 35 763,00
926 Kultura fizyczna i sport 364 665,00 0,00 364 665,00
92601 Obiekty sportowe 338 065,00 0,00 338 065,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 299 230,00 299 230,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 338 065,00 - 299 230,00 38 835,00
Razem: 22 981 310,00 936 463,00 23 917 773,00
Rodzaj: zlecone
Razem: 2 201 258,00 0,00 2 201 258,00
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/224/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 19 marca 2010 r.
W dziale 600 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 824.200,00 zł na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-5/2010 z dnia 15.02.2010 r. Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. : "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011 na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 103495 B Horodnianka - Ciemne". W dziale 900 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 35.763,00 zł na podstawie Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania "Transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2010 roku z terenu Gminy Suchowola".

W dziale 926 zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 299.230,00 zł ze względu na nieprawidłową podziałkę klasyfikacji budżetowej (powinno być paragraf 6050 a było 6059).

W rozdziale 80101 zwiększono wydatki o kwotę 68.383,00 zł z przeznaczeniem na docieplenie i kolorystykę elewacji budynku, wykonanie daszków nad wejściami oraz przedłużenie spocznika w budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce.

Przeniesiono wydatki z rozdziału 80110 do rozdziału 80101 o kwotę 5.541,00 zł(wydatki na wyjazdy młodzieży na zajęcia edukacyjne). W/w kwota zaplanowana była w wydatkach szkoły podstawowej.

W dziale 010 zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 8.717,00 zł na wykonanie projektu prac geologicznych w zakresie likwidacji nieczynnych studzien wodociągowych w Czerwonce, Chodorówce Nowej.

W załączniku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestcyjne 2010 - 2012 poz. 1 "Rozbudowa i modernizacja ifrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola - II etap" w rubryce 5 "Łączne nakłady finansowe" zwiększa się o kwotę 69.172,00 zł po zmianach wynosi -2.568.678,00 zł, natomiast w rubryce 8 wysokość wydatków w 2011 r. wyniesie 2.557.698,00 zł.

W załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r." w poz. 3 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej" na terenie Gminy Suchowola - II etap" w rubryce 4 zwiększa się wartość nakładów ogółem do kwoty 2.568.678,00 zł.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/224/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 19 marca 2010 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.


Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r.
w złotych
L.p Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozp. - zakoń. Wartość nakładów ogółem Środki poniesione
do 31.12.2009 r.
Środki wynikające
z planu na 2010 r.
- ogółem
w tym: Środki pozab.
planowane do pozyskania z
funduszy unijnych
i innych źródeł
środki własne budżetowe Kredyty
długoterminowe
pożyczki Środki z funduszy unijnych1
dotacje
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 01010 Budowa linii wodociągowej we wsi Kopciówka 2010 27.718 - 27.718 27.718 - - - -
2. 01010 Budowa przyłącza wodociągowego do OSP Domuraty 2010 17.080 - 17.080 17.080 - - - -
3.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola
-II etap, w tym:
2009 - 2011 2.568.678 3.660 7.320 7.320 - - - -
01010 - budowa zbiorników na wodę uzdatnioną w Suchowoli, Kopciówce i Leśnikach 1.937.474 - - - - - - -
90001 - przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli przy ul: Polnej, Białostockiej, Sadowej i 3-Maja 595.524 - - - - - - -
01010 - dokumentacja
- inspektor nadzoru
2010 10.980
24.700
3.660
-
7.320
-
7.320
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. 60016 Przebudowa drogi gminnej Chmielówka - Grodzisk Nr 103493 B ,w tym: 2008-2010
1.310.752
280.236
1.030.516
360.668
-
-

669.848
-
- roboty budowlane
- inspektor nadzoru
- promocja projektu
- studium wykonalności
1.276.635
12.767
9.760
11.590
265.986
2.660
-
11.590
1.010.649
10.107
9.760
-
353.714
3.538
3.416
-
-
-
-
-
-
-
-
-
656.935
6.569
6.344
-
-
-
-
5. 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 103495B Horodnianka - Ciemne
2010 1.648.709 - 1.648.709
1.648.709 - - - -
60016
Inspektor nadzoru 2010
16.485 - 16.485 16.485 - - - -
6. 60016 Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy we wsi Pokośno 2010 350.000 - 350.000 350.000 - - - -
60016 Inspektor nadzoru
4.000 - 4.000 4.000 - - - -
7. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miasta Suchowola, w tym: 2010-2011 3.840.000 - 687.000 687.000 - - - -
7.1 60016 Ulica Rzemieślnicza 2010 175.000 175.000 175.000
60016 Inspektor nadzoru
2.000 -
2.000 2.000
-
-
-
-
7.2 60016 Ulica Polna 2010-2011 875.000 - - -
60016 Dokumentacja
Inspektor nadzoru
27.500
10.000
-
-
27.500
-
27.500
-
7.3 60016 Ulica 3-go Maja 2010
408.000
-
408.000
408.000
-
-
-
-
60016 Inspektor nadzoru
Dokumentacja
4.500
25.000
-
-
4.500
25.000
4.500
25.000
-
-
-
-
-
-
-
-
7.4 60016 Ulica Ogrodowa, w tym: 2010-2011 2.313.000 - 45.000 45.000 - - - -
- odcinek I i III 704.000 - - - - - - -
- odcinek II 492.000 - - - - - - -
- odcinek IV, V, VI 765.000 - - - - - - -
- ul. Słoneczna

284.000

- - - - - - -
- dokumentacja
- inspektor nadzoru
45.000
23.000
- 45.000
-
45.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
60016 Przebudowa drogi gminnej we wsi Piątak 2010 807.257 - 807.257 807.257 - - - -
60016 Inspektor nadzoru 8.100 - 8.100 8.100 - - - -
9.

80101 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli 2010 159.000 - 159.000
159.000 - - - -
80101 Inspektor nadzoru 5.000 - 5.000 5.000 - - - -
10. 92601 Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej "Moje boisko" - Orlik 2012 2009 - 2010 1.180.000 895.770 284.230 284.230 - - - -
92601 Dokumentacja
Inspektor nadzoru
30.500
15.000
30.500
-
-
15.000
-
15.000
-
-
-
-
-
-
-
-
11. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli - Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszko, w tym: 2010- 2012 3.885.938 - 370.950 234.691 - - - -
136.259
80120 - budowa obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jerzego Popiełuszko 1.362.589 - 272.518 136.259 - - - -
136.259
63095 - utworzenie Centrum Informacji Turystycznej 46.508 - - - - - - -
92109 - remont kina "Kometa" w Suchowoli 727.242 - - - - - - -
90004 - turystyczno-rekreacyjne urządzenie Parku Miejskiego w Suchowoli im. Ks. Jerzego Popiełuszki 990.254 - - - - - - -
63095 - budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach 376.143 - - - - - - -
63095 - wykonanie ścieżki ekomuzeum ,,Na szlaku wielokulturowej Suchowoli" 27.500 - - - - - - -
63095 - wykonanie ścieżki ekologicznej przez bagna Bachmackich Kolonii 49.174 - - - - - - -
63095 - zakup sprzętu rekreacyjno-turystycznego 80.119 - - - - - - -
63095 - dokumentacje
- studium wykonalności
- obsługa projektu
34.892
8.540
182.977
-
-
-
34.892
8.540
55.000
34.892
8.540
55.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola, w tym: 2008 - 2011 6.092.179 105.407 3.419.817 1.451.816 - - 1.968.001 -
90001 Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacja sanitarna w Jatwiezi Małej 2.575.222 105.407 1.726.647 726.951 - - 999.696 -
01010 Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowoli, Kopciówce, Leśnikach 3.480.357 - 1.672.430 704.125 - - 968.305 -
01010 Inspektor nadzoru 36.600 - 20.740 20.740 - - - -
13. 90004 Budowa fontanny wraz z infrastrukturą techniczną w Parku Miejskim w Suchowoli
2010 922.727
-

922.727
422.727

-

-

500.000

-

90004 Inspektor nadzoru
11.400 - 11.400 11.400
- - - -
14. 92601 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli 2010-2011 632.884 - 37.835 37.835 - - - -
92601 Inspektor nadzoru
Dokumentacja
10.000
20.000
-
20.000
1.000
-
1.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15. 60016 Zakup gruntów na poszerzenie dróg gmin 2010 15.000 - 15.000 15.000 - - - -
RAZEM 23.578.407 1.335.573 9.846.144 6.572.036 136.259 - 3.137.849 824.200
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/224/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 19 marca 2010 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.


LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2010 - 2012
Lp Program inwestycyjny Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (w złotych) Wysokość wydatków poniesionych do 31.XII.2009 Wysokość wydatków w roku 2010 (w złotych) Wysokość wydatków w roku 2011 (w złotych) Wysokość wydatków w roku 2012 (w złotych)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. * Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola
-II etap
Gmina Suchowola 2009 - 2011 2.568.678 3.660 7.320 1 2.557.698 1 -
- - -
2. * Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miasta Suchowola Gmina Suchowola 2010 - 2011 3.840.000 - 687.000 1 1.576.500 1 -
- 1.576.500 3 -
3. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli - Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszko Gmina Suchowola 2010 -2012 3.885.938 - 370.950 1 85.941 1 125.999 1
- 2.589.0512 713.9972
4. * Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola Gmina Suchowola 2009 -2011 6.092.179 105.407 1.451.816 1 1.079.721 1 -
1.968.0012 1.487.2342 -
5. * Budowa wielofunkcyjnego boiska w Suchowoli Gmina Suchowola 2010 - 2011 662.884 20.000 38.835 1 604.049 1 -
- - -
Razem 17.049.679
129.067
2.555.921 1

5.834.737 1
125.999 1
1.968.001 4.145.4572
1.576.500 3
713.9972
1 środki własne, 2 środki do pozyskania z funduszy unijnych, 3 budżet państwa, * zadania, na które Gmina będzie ubiegać się o środki unijne w 2010 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe