Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/326/10 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 22 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochdów i wydatków budżetowych o kwotę 101 388 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 293 233 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 252 321 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXXIV/303/09 z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2010 rok rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 5. Tabela Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXXIV/303/09 z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2010 rok rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 6. Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXXIV/303/09 z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2010 rok rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 7. Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXXIV/303/09 z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2010 rok rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Plan dochodów ogółem 23 459 175 zł,
- Plan wydatków ogółem 33 321 359 zł.
Deficyt w w kwocie 9 862 184 zł zostanie pokryty przychodami z: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 561 854 zł oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 300 330 zł.
§ 9. Stwierdza się nieważność Tabeli Nr 6 Stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXXIV/303/09 z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2010 rok.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/326/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 22 marca 2010 r.
Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych.
Dział Rozdział -nazwa § Zmniejszenie dochodów Zmniejszenie wydatków Plan dochodów po zmianach Plan wydatków po zmianach
921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego 101 388 101 388 398 612 2 604 612
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 101 388 101 388 398 612 2 299 612
6208 101 388 - 398 612 -
6058 - 101 388 - 398 612
Razem 101 388 101 388 23 165 942 30 775 805
Objaśnienia do tabeli: Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę ogólną 101 388 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W związku z aneksem z dnia 09 marca 2010r. dotyczącego dofinansowania w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013" zadania pod nazwą "Kulturalne Serce Michałowa - remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie" zmniejsza się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach przyznanej dotacji rozwojowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/326/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 22 marca 2010 r.
Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych
Dział Rozdział -nazwa § Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Plan dochodów po zmianach Plan wydatków po zmianach
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej ….. 104 366 - 13 186 288 64 000
75618 - Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 104 366 - 241 366 -
0690 104 366 - 104 366 -
758 Różne rozliczenia 29 779 - 3 792 788 295 207
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 29 779 - 3 493 989 -
2920 29 779 - 3 493 989 -
801 Oświata i wychowanie - 29 779 - 5 628 617
80101 - Szkoły podstawowe - 29 779 - 2 790 379
4010 - 29 779 - 1 683 667
852 Pomoc społeczna 10 200 10 200 2 680 700 3 662 900
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 200 10 200 1 889 200 1 907 200
0920 200 - 200 -
2910 10 000 10 000 10 000 10 000
4580 - 200 - 200
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 252 321 500 1 542 139
90002 - Gospodarka odpadami - 157 955 - 208 455
4210 - 10 000 - 10 500
6050 - 147 955 - 197 955
90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 94 366 500 164 366
4210 - 20 000 - 20 000
4300 - 74 366 - 144 366
926 Kultura fizyczna i sport 148 888 933 2 749 218 5 606 593
92601 - Obiekty sportowe 148 888 933 2 749 218 5 336 593
6208 126 555 - 2 336 835 -
6209 22 333 - 412 383 -
6058 - 793 - 2 211 073
6059 - 140 - 2 990 520
Razem 293 233 293 233 23 459 175 31 069 038
Objaśnienia do tabeli:
Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę ogólną 293 233 zł, w tym:
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej..., zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 104 366 zł. W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę Prawo Ochrony Środowiska w zakresie likwidacji do końca trzeciego kwartału 2010 roku gminnych funduszy ochrony środowiska środki w wysokości 104 366 zł zostają wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i rozdysponowane na realizacje zadań związanych z ochrona środowiska zgodnie dotychczas obowiązującymi przepisami. W rozdziale 90002 - kwota 10 000 zł i rozdziale 90003 - 94 366 zł. W związku z powyższym unieważnia się tabelę Nr 6 pod nazwą "Plan Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok". Środki ujęte w planie dochodów będą nadal przeznaczone na te same zadania, jakie wynikały z planu funduszu.
W dziale 758 - Różne rozliczenia, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2010, Nr ST3/4820/2/10 w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gmin na 2010 rok zwiększa się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 29 779 zł. Po stronie wydatków zwiększeniu o tę sama kwotę ulega plan w dziale 801 - Oświata i wychowanie. Środki te są przeznaczone na powiększenie planu wynagrodzeń osobowych w szkole podstawowej.
W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ogólną 10 200 zł w rozdziale 85212. Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów (Pismo o sygnaturze ST2-4834-133/SZH/2009/1073) wpływy z nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotacji) wraz z należnymi odsetkami oraz dokonane z tego tytułu przez gminy zwroty należy ujmować w budżecie gminy jako dochody i wydatki zgodnie z klasyfikacją ujęta w tabeli.
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, otrzymano refundację w wysokości 147 955,84 zł, tytułem poniesionych w 2009 roku ze środków budżetu gminy wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie". Inwestycji dofinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, os priorytetowa III - Rozwój turystyki i kultury, działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa kwatery na wysypisku w m. Odnoga" i zwiększono plan wydatków o kwotę 147 955 zł.
Ponadto w związku z aneksem do umowy na budowę pływalni zwiększa się plan dotacji rozwojowej kwotę 933 zł po stronie dochodów i wydatków - zgodnie ze zmienionym harmonogram wydatków na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/326/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 22 marca 2010 r.
Zwiększenia w planie wydatków budżetowych
Dział Rozdział -nazwa § Zwiększenia Plan po zmianach
600 Transport i łączność 1 130 000 7 051 400
60016 - Drogi publiczne gminne 1 130 000 2 450 000
4270 1 130 000 2 280 000
750 Administracja publiczna 1 000 000 5 135 500
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000 000 4 800 000
6050 1 000 000 3 000 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101 388 2 706 000
92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 101 388 2 401 000
6059 101 388 621 388
926 Kultura fizyczna i sport 20 933 5 627 526
92601- Obiekty sportowe 20 933 5 357 526
6050 20 000 155 000
6059 933 2 991 453
Razem: 2 252 321 33 321 359
Objaśnienia do tabeli: Zwiększa się plan wydatków budżetowych o ogólną kwotę 2 252 321 zł. Źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. W tym:
Dział 600 - Transport i łączność, zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty dróg publicznych gminnych, polegające na stabilizacji nawierzchni cementem - 1 130 000 zł.
W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Budowa budynku Urzędu Miasta- Ratusza" o kwotę 1 000 000 zł.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Kulturalne serce Michałowa - remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie" realizowanego z udziałem środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o kwotę 101 388 zł, ze względu na zmniejszenie wysokości dotacji rozwojowej i konieczność pokrycia wydatków ze środków własnych gminy.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie" o kwotę ogólną 20 933 zł. Środki te są na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, niezbędnych do poniesienia w związku z realizacja inwestycji a nieprzewidzianych w momencie planowania inwestycji - 20 000 zł, oraz uzupełnienie wkładu własnego gminy (zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie zadania) - 933 zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVI/326/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 22 marca 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVI/326/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 22 marca 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVI/326/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 22 marca 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVI/326/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 22 marca 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem: 9 932 684
1. Kredyty § 952 5 800 330
2. Pożyczki § 952 500 000
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5. Prywatyzacja majątku jst § 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 3 632 354
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931
8. Inne źródła (wolne środki) § 955
Rozchody ogółem: 70 500
1. Spłaty kredytów § 992
2. Spłaty pożyczek § 992 70 500
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 -
4. Udzielone pożyczki § 991 -
5. Lokaty § 994
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 -
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 -
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe