Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/162/10 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,poz.142 ) oraz art. 211,212,217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę 9.000,-zł :
1) dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6330 - 7.000,-zł,
2) dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 2440 - 2.000,-zł .
§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na kwotę 95.459,-zł :
1) dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298 - 43.788,-zł ,
2) dział 758 rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - 49.671,-zł ,
3) dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 6260 - 2.000,-zł .
§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków (zadania własne) na kwotę 17.800,-zł :
1) dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4300 - 2.000,-zł ,
2) dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 - 14.000,-zł ,
3) dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 - 1.000,-zł ,
4) dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 4210 - 800,-zł.
§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę (zadania własne) 104.259,-zł :
1) dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6058 - 43.788,-zł , § 6059 - 49.952,-zł ,
2) dział 801 rozdział 80110 Gimnazja § 4040 - 3.000,-zł , § 4110 - 4.760,-zł ,
3) dział 851 rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii § 4300 - 1.000,-zł ,
4) dział 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne § 4040 - 959,-zł ,
5) dział 900 rozdział 90020 Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat produktowych§ 4210 - 800,-zł.
§ 5. Dokonuje się zmian w planach zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 6. Dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 7. Budżet po zmianach wynosi :
1) plan dochodów wynosi - 8.262.343,- zł ,
2) plan wydatków wynosi - 9.032.583,- zł ,
3) deficyt wynosi - 770.240,- zł.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Jan Augustyńczyk
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIX/162/10
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/162/10
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Plan dochodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIX/162/10 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Dokonano zmian w planach dochodów budżetowych - zwiększono w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 7.000,-zł oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 2.000,-zł. Zmniejszono dochody w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę 43.788,-zł, ponieważ wartość inwestycji będzie niższa niż uprzednio planowano. Zmniejszono także dochody w rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" została pomniejszona o kwotę 49.671,-zł, zgodnie z pismem Nr ST3/4820/2/10 Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2010r. Dokonano zwiększenia w planach wydatków budżetowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 14.000,- na "Przebudowę ulic miejskich w Krynkach" oraz dokonano przeniesień między rozdziałami na kwotę 1.800,-zł. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę 87.740,-zł. Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych po przeprowadzonej procedurze przetargowej , podpisano umowę na niższą kwotę niż zaplanowano. Dokonano także zmian w planach dochodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe