Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/251/10 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 marca 2010r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz 128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Augustowie uchwala co następuje:
§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 541.383 zł.
1) Dział 758 "Różne rozliczenia" 81.383 zł.
a) rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" 81.383 zł.
- § 2920 - 81.383 zł.
2) Dział 900 "Gospodarka komunalna" 460.000 zł.
a) rozdział 90001 " Gospodarka ściekowa" i ochrona wód" 460.000 zł.
- § 6260 - 460.000 zł.
§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1.954.587 zł.
1) Dział 756"Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" 875.494 zł.
a) rozdział 75618 " Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" 875.494 zł.
- § 0690- 875.494 zł.
2) Dział 801 " Oświata i wychowanie" 325.699 zł
a) rozdział 80195 "Pozostała działalność" 325.699 zł.
- § 2700 - 325.699 zł.
3) Dział 852 "Pomoc społeczna" 87.394 zł.
a) rozdział 85295 " Pozostała działalność" 87.394 zł.
- § 2700 - 87.394 zł.
4) dział 926 "Kultura fizyczna i sport" 666.000 zł.
a) rozdział 92601 "Obiekty sportowe" 666.000 zł.
- § 6330 - 333.000 zł.
- § 6630 - 333.000 zł.
§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2.241.610 zł.
1) Dział 801 "Oświata i wychowanie" 326.722 zł.
a) rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" 1.023 zł.
- § 2540 - 1.023 zł.
b) rozdział 80195 "Pozostała działalność" 325.699 zł.
- § 4300 - 325.699 zł.
2) Dział 852 "Pomoc społeczna" 87.394 zł.
a) rozdział 85295 "Pozostała działalność" 87.394 zł.
- § 3110 - 87.394 zł.
3) Dział 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 415.494 zł.
a) rozdział 90003 "Oczyszczanie miasta i wsi" 50.000 zł.
- § 4210 - 50.000 zł.
b) rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" 105.00 zł.
- § 4210 - 105.000 zł.
c) rozdział 90095 "Pozostała działalność" 260.494 zł.
- § 4210 - 86.000 zł.
- § 4300 - 174.494 zł.
4) Dział 926 "Kultura fizyczna i sport" 1.412.000 zł.
a) rozdział 92601 "Obiekty sportowe" 1.412.000 zł.
- § 6050 - 1.412.000 zł.
§ 4. Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków.
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 46.516 zł.
1) Dział 851 "Ochrona zdrowia" 16.400 zł.
a) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" 16.400 zł.
- § 2820 - 16.400 zł.
2) Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 1.266 zł.
a) rozdział 85401 "Świetlice szkolne" 1.266 zł.
- § 4040 - 1.266 zł.
2) Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" 28.850 zł.
a) rozdział 92195 "Pozostała działalnośc" 28.850 zł.
- § 6059 - 28.850 zł.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 46.516 zł.
1) Dział 801 "Oświata i wychowanie" 818 zł.
a) rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" 818 zł.
- § 4300 - 818 zł.
2) Dział 851"Ochrona zdrowia" 16.400 zł.
a) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"16.400 zł.
- § 2810 - 5.000 zł.
- § 2830 - 11.400 zł.
3) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" 448 zł.
a) rozdział 85305 "Żłobki" 448 zł.
- § 4440 - 448 zł.
4) Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" 28.850 zł.
a) rozdział 92195 "Pozostała działalność" 28.850 zł.
- § 6050 - 28.850 zł.
§ 5. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych w 2010 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 1 
§ 6. Ustalić plan przychodów i rozchodów na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 
§ 7. Ustalić wykaz dotacji udzielonych z budżetu na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 
§ 8. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik nr 4 
§ 9. Traci moc załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/249/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sparwie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.
§ 10. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 875.494 zł. oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 875.494 zł.
§ 11. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w 2010 roku:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.486.396 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.513.604 zł.
- wyprzedzając finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.501.885 zł.
§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1. dochody budżetu miasta 74.114.119 zł.
a) bieżące 64.250.385 zł.
b) majątkowe 9.863.734 zł.
2. wydatki budżetu miasta 78.428.921 zł.
a) bieżące 64.598.839 zł.
b) majątkowe 13.830.082 zł.
3. deficyt budżetowy 4.314.802 zł. pokryty:
- przychodami z kredytu 3.486.396 zł..
- wolnymi środkami z lat ubiegłych 828.406 zł.
4. przychody 7.978.406 zł.
5. rozchody 3.663.604 zł.
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.887.052 zł.
7. dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 68.076 zł.
wydatki związane z realizacją tych zadań 90.976 zł.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX/251/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 26 marca 2010 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2010 ROKU
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział Ogółem środki inwestycyjne na 2010 rok w tym:
Własne środki budżetowe Środki z Unii Europejskiej Dotacje z budżetu państwa Dotacja z samorządu województwa
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Droga wewnętrzna - dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego 600-60016 250.000 250.000
2. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym: 630-63003 3.855.632 2.006.897 1.571.425 277.310
a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno - sportowego 3.820.632 1.971.897 1.571.425 277.310
b/ Budowa ciągu pieszo - rowerowego nad Kanałem Bystrym 35.000 35.000
3. Nadbudowa poddasza budynku mieszkalnego przy ulicy Armii Krajowej 17 700-70004 40.000 40.000
4. Wykupy nieruchomości 700-70005 200.000 200.000
5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 710-71004 152.900 152.900
6. Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji 750-75095 50.000 50.000
7. Audyt uzdrowiska 750-75095 15.000 15.000
8. Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej 801-80101 3.857.800 3.157.800 700.000
9. Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu - wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu 801-80104 231.750 231.750
10. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym:a/ulica 3 Maja, b/ulica Ogrodowa 900-90001 460.000 460.000
11. Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie 921-92195 2.940.000 441.000 2.499.000
12. Zagospodarowanie parku przy Starej Poczcie - nawierzchnie alejek, oświetlenie, mała architektura 921-92195 15.000 15.000
13. Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 926-92601 1.412.000 746.000 333.000 333.000
13.480.082 7.766.347 4.070.425 1.310.310 333.000
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/251/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 26 marca 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK
Lp. Wyszczególnienie Paragraf Przychody Rozchody
1 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951 150.000 -
2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 7.000.000 -
3 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych(wolne środki z lat ubiegłych) § 955 828.406 -
4 Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym § 971 - 1.800.000
5 Udzielone pożyczki i kredyty § 991 - 150.000
6 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 - 1.713.604
Razem 7.978.406 3.663.604
Deficyt budżetowy 4.314.802 -
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/251/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 26 marca 2010 r.
KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2010 ROKU
I Dla jednostek sektora finansów publicznych
Lp. Podmiot dotowany Celowe Podmiotowe Przedmiotowe
1 Urząd Miejski w Ełku 20.000
2 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (75095) 2.900
3 Augustowskie Placówki Kultury: 1.790.400
- Miejski Dom Kultury (92109) 1.201.500
- Biblioteka Miejska (92116) 451.720
- Muzeum (92118) 137.180
4 Centrum Sportu i Rekreacji (92604) 655.000
Razem 22.900 1.790.400 655.000
Łącznie 2.468.300
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp. Nazwa zadania lub podział Celowe Podmiotowe Przedmiotowe
1 Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008) 12.000
2 Zadania w zakresie promocji Miasta (75075) 20.000
3 Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym: 997.202
- szkoły podstawowe (80101) - Zespół Szkół Społecznych STO 315.618
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) - Zespół Szkół Społecznych 26.569
- przedszkola (80104) Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K. 528.450
- gimnazja (80110) - Zespół Szkół Społecznych STO 126.565
4 Zadania w zakresie ochrony zdrowia: 279.500
- zwalczanie narkomanii (85153) 31.500
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) 248.000
5 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605) 150.000
Razem 461.500 997.202
Łącznie 1.458.702
I + II 3.927.002
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIX/251/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 26 marca 2010 r.
Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2010 rok
Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 541.383 zł. związane jest z:
- informacją z Ministerstwa Finansów dotyczącą kwot subwencji Oświatowej - Pismo ST3/4820/2/10 z 09.02.2010 roku subwencja oświatowa został zmniejszona, w porównaniu do wielkości przyjętej przy konstrukcji budżetu miasta o 81.383 zł. ( do kwoty 14.068.346 zł.)
- planowaną w budżecie miasta dotacją z GFOŚ i GW na budowę kanalizacji na ul. 3 Maja i ul. Ogrodowej- w związku z likwidacją funduszu celowego zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 460.000 zł. (środki z byłego funduszu celowego zostają przyjęte do budżetu jako dochody bieżące)
Zwiększa sie plan dochodów budżetu miasta o 1.954.587 zł. w związku z:
- likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku oraz planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stają się dochodem budżetu miasta - 875.494 zł
- środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 325.699 zł.
- środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie prac społecznie użytecznych - 87.394 zł.
- dotacjami z budżetu państwa w kwocie 333.000 zł. oraz z budżetu samorządu województwa w kwocie 333.000 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012"
Zwiększa się wydatki budżetu miasta 2.241.610 zł. z tytułu :
- dotacji dla oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Społecznych - 1.023 zł.
- wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 325.699 zł. (ze środków z Funduszu Pracy).
- wydatków na prace społecznie użyteczne - 87.394 zł ( ze środków z Funduszu Pracy, wkład własny został zabezpieczony w uchwale budżetowej, łączna kwota świadczeń pieniężnych w roku 2010, zgodnie z porozumieniem wynosi 145.656 zł.)
- środki z rachunku zlikwidowanego GFOŚi GW oraz dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 875.494 zł. przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska w tym:
1) oczyszczanie miasta 50.000 zł.
2) utrzymanie zieleni 105.000 zł.
3) pozostałą działalność związaną z ochroną środowiska - 260.484 zł.
4) budową kanalizacji na ul. 3 Maja i ul. Ogrodowej - 460.000 zł.( kwota ta została ujęta w wydatkach w uchwale budżetowej podjętej na sesji w m-cu styczniu 2010 roku).
- zadania inwestycyjnego "Budowa komleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012" - 1.412.000 zł.(zadanie finansowane z budżetu państwa i budżetu samorządu województwa podlaskiego 333.000 zł., ze środków włsnych - 746.000 zł.). Zadanie obejmuje budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ZSS, w skład którego wchodzą m.in.: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej , oświetlenie kompleksu.
Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:
- w dziale 851 o kwotę 16.400 zł. dostosowują plany w zakresie dotacji na przeciwdziałanie alkoholizmowi do realnych potrzeb
- przesunięcia pomiędzy działami 854 a 801 i 853 dotyczą:
1) zmniejszenie w dziale 854 w SP nr 2 o 1.195 zł., w ZSS o 71 zł.
2) zwiększenie w dziale 801 w UM o 818 zł.
w dziale 853 w Żłobku o 448 zł.
- przesunięcia w dziale 921 dotyczą realizacji zadania "Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami zabezpieczając środki w kwocie 28.850 zł. na koszty własne inwestycji, poza umową o dofinansowanie ze środków UE.
Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych - załącznik Nr 1, wykaz dotacji udzielonych z budżetu - załącznik Nr 3.
Zwiększa się deficyt budżetowy o 828.406 zł. źródłem pokrycia zwiększonego budżetu są wolne środki z lat ubiegłych - Załącznik Nr 2.
W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej traci moc załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej, podjętej na sesji 28 stycznia 2010 roku.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe