Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/153/2010 Rady Gminy Janów

z dnia 19 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy dotyczących zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr1 uchwały, w tym:
1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 117 582 zł,
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 121 827 zł ,
3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne o kwotę 4 245 zł .
§ 2. Dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów dotyczących zadań zaleconych zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.
§ 3. Uchyla się § 11 uchwały XXI/148/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
§ 4. 1. Budżet po zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetu gminy - 14 859 123 zł, z tego:
- bieżące w wysokości - 11 297 324 zł
- majątkowe w wysokości - 3 561 799 zł
2) plan wydatków budżetu gminy - 15 712 647 zł, z tego:
- bieżące w wysokości - 9 760 340 zł
- majątkowe w wysokości - 5 952 307 zł
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 853 524 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 853 524 zł.
§ 5. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2010 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Stanisław Bakun
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXII/153/2010
Rady Gminy Janów
z dnia 19 marca 2010 r.
Plan dochodów
Dział Rozdział § Temat Wartość
750 Administracja publiczna 6 000,00 zł
75095 Pozostała działalność 6 000,00 zł
097 0970 6 000,00 zł
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 000,00 zł
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 000,00 zł
069 0690 10 000,00 zł
758 Różne rozliczenia 16 582,00 zł
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 876,00 zł
292 2920 14 876,00 zł
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 706,00 zł
292 2920 1 706,00 zł
852 Pomoc społeczna 85 000,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 zł
235 2350 2 000,00 zł
236 2360 -2 000,00 zł
85295 Pozostała działalność 85 000,00 zł
203 2030 85 000,00 zł
PLAN WYDATKÓW
Dział Rozdział § Temat Wartość
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 962,00 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 962,00 zł
421 4210 -1 038,00 zł
430 4300 5 000,00 zł
750 Administracja publiczna 13 865,00 zł
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 654,00 zł
302 3020 500,00 zł
443 4430 2 500,00 zł
444 4440 3 654,00 zł
75095 Pozostała działalność 7 211,00 zł
404 4040 2 000,00 zł
444 4440 4 621,00 zł
470 4700 590,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 95,00 zł
75412 Ochotnicze straże pożarne 95,00 zł
421 4210 -3 000,00 zł
443 4430 3 000,00 zł
444 4440 95,00 zł
801 Oświata i wychowanie 3 382,00 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 382,00 zł
404 4040 3 000,00 zł
444 4440 382,00 zł
852 Pomoc społeczna 85 000,00 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 zł
401 4010 -207,00 zł
444 4440 207,00 zł
85295 Pozostała działalność 85 000,00 zł
311 3110 85 000,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000,00 zł
85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 000,00 zł
324 3240 1 000,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 071,00 zł
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 071,00 zł
426 4260 10 000,00 zł
444 4440 71,00 zł
926 Kultura fizyczna i sport 207,00 zł
92601 Obiekty sportowe 207,00 zł
302 3020 100,00 zł
444 4440 107,00 zł
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXII/153/2010
Rady Gminy Janów
z dnia 19 marca 2010 r.
Plan wydatków na zadania zlecone
Dział Rozdział § Temat Wartość
750 Administracja publiczna 0,00 zł
75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 zł
401 401 -95,00 zł
444 444 95,00 zł
852 Pomoc społeczna 0,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 zł
401 401 -47,00 zł
444 444 47,00 zł
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXII/153/2010
Rady Gminy Janów
z dnia 19 marca 2010 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na rok 2010
1. 1. Plan dochodów budżetowych na 2010 rok przedstawiony w załączniku nr 1 niniejszej uchwały został zmieniony następująco:
- w dziale 750 - Administracja publiczna - refundacja wynagrodzeń za rok 2009
- w dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł w związku z wejściem w życie ustawy likwidującej Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Zgodnie z brzmieniem przepisów, środki zgromadzone na rachunku funduszu w momencie jego likwidacji stają się dochodem budżetu gminy.
- w dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększenie kwot subwencji oświatowej i równoważącej.
- w dziale 852 - Pomoc Społeczna- zwiększenie kwot dotacji na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2. Plan wydatków budżetowych na 2010 rok przedstawiony w załączniku nr 1 niniejszej uchwały został zmieniony następująco:
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono na zakup materiałów, zwiększono natomiast na naprawę kotła grzewczego w budynku komunalnym.
- w dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększono wydatki na odpis na zfśs , na składki ubezpieczeniowe, oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększono wydatki na odpis na zfśs oraz na składki ubezpieczeniowe, zmniejszono natomiast na zakup wyposażenia.
- w dziale 801- Oświata i Wychowanie - zwiększono wydatki na odpis na zfśs i na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- dziale 852 - Pomoc Społeczna- wprowadzono po stronie wydatków środki na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wprowadzono wydatki na wypłatę stypendium sportowego
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono środki na zakup energii na oczyszczalnię ścieków oraz na odpis na zfśs.
- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - zwiększono środki na odpis na zfśs oraz za pranie odzieży roboczej.
3. Plan dochodów budżetowych na 2010 rok przedstawiony w załączniku nr 2 niniejszej uchwały został zmieniony następująco:
- w dziale 852 - Pomoc Społeczna- zmiana paragrafu dochodów związanych z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych.
4. Plan wydatków budżetowych na 2010 rok przedstawiony w załączniku nr 2 niniejszej uchwały został zmieniony następująco:
- w dziale 852 - Pomoc Społeczna - przesunięcia między paragrafami wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- w dziale 750 - Administracja publiczna - przesunięcia między paragrafami wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe