Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LX/244/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje :
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 296.366zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o 2.500zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 298.866zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :
- Plan dochodów budżetowych - 17.627.281zł.
- Plan wydatków budżetowych - 17.627.281zł.
5. Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014" do Uchwały Nr LVIII/236/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22.01.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.
§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LX/244/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 25 marca 2010 r.
Zwiększenie planu dochodów budżetowych
Dz. Roz. § Wyszczególnienie Kwota W tym
Zadania z zakresu adm.rządowej (zlecone) Zadania na mocy porozumień z org.adm.rządowej Zadania na mocy umów i porozumień między jst
700 Gospodarka mieszkaniowa 101.652 - - -
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościamo 101.652 - - -
0750 Dochody z najmu i dzierżawy 7.673 - - -
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 93.600 - - -
0920 Pozostałe odsetki 379 - - -
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 8.798 - - -
75412 Ochotnicze straże pożarne 8.798 - - -
0830 Wpływy z usług 8.798 - - -
756 Dochody od os.prawnych, os.fiz. i innych jednostek 2.313 - - -
75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os.fizycznych 2.313 - - -
0340 Podatek od śr.transportowych 1.967 - - -
0910 Odsetki 346 - - -
758 Różne rozliczenia 142.944 - - -
75814 Różne rozliczenia finansowe 142.944 - - -
0970 Wpływy z różnych dochodów 142.944 - - -
801 Oświata i wychowanie 34.237 - - -
80104 Przedszkola 34.237 - - -
0830 Wpływy z usług 30.000 - - -
0970 Wpływy z różnych dochodów 4.237 - - -
852 Pomoc społeczna 5.600 - - -
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 5.600 - - -
2030 Dotacje z budżetu państwa - zadania własne 5.600 - - -
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 822 - - -
90095 Wpływy z usług 822 - - -
0830 Wpływy z usług 822 - - -
Razem 296.366 - - -
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LX/244/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 25 marca 2010 r.
Zmniejszenie planu wydatków budżetowych
Dz. Roz. § Wyszczególnienie Kwota W tym
Zadania z zakresu adm.rządowej (zlecone) Zadania na mocy porozumień z org.adm.rządowej Zadania na mocy umów i porozumień między jst
010 Rolnictwo i łowiectwo 2.500 - - -
01041 Program Rozwoju Obszrów Wiejskich 2007-2013 2.500 - - -
2670 Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 2.500 - - -
Razem 2.500 - - -
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LX/244/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 25 marca 2010 r.
Zwiększenie planu wydatków budżetowych
Dz. Roz. § Wyszczególnienie Kwota W tym
Zadania z zakresu adm.rządowej (zlecone) Zadania na mocy porozumień z org.adm.rządowej Zadania na mocy umów i porozumień między jst
600 Transport i łączność 93.600 - - -
60016 Drogi publiczne gminne 93.600 - - -
4270 Zakup usług remontowych 93.600 - - -
700 Gospodarka mieszkaniowa 5.000 - - -
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościamo 5.000 - - -
4300 Zakup usług pozostałych 5.000 - - -
750 Administracja publiczna 4.117 - - -
75095 Pozostała działalność 4.117 - - -
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 - - -
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 - - -
4430 Różne opłaty i składki 113 - - -
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 8.798 - - -
75412 Ochotnicze straże pożarne 8.798 - - -
4260 Zakup energii 8.298 - - -
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 - - -
801 Oświata i wychowanie 4.237 - - -
80104 Przedszkola 4.237 - - -
4300 Zakup usług pozostałych 4.237 - - -
852 Pomoc społeczna 5.600 - - -
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 5.600 - - -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.600 - - -
900 Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska 177.514 - - -
90015 Oświetlenie ulic 5.000 - - -
4300 Zakup usług pozostałych 5.000 - - -
90095 Pozostała działalność 172.514 - - -
4010 Wynagrodzenia osobowe 145.796 - - -
4110 Składki na ubezpiezcenie społeczne 22.146 - - -
4120 Składki na FP 3.572 - - -
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000 - - -
Razem 298.866 - - -
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka
Załącznik nr 4
do uchwały Nr LX/244/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 25 marca 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2014
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka
Załącznik nr 5
do uchwały Nr LX/244/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 25 marca 2010 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie
1) Zwiększenie planu dochodów budżetowych o 296.366zł.
- w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększenie o 101.652zł. z tytułu dochodów z najmu lokali użytkowych i odsetek od nieterminowych płatności - 8.082zł. i 93.600zł. w związku z planowaną sprzedażą działek nad Zalewem;
- w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż." zwiększenie o 8.798zł. z tytułu usług odśnieżania;
- w dziale "Dochody od os.prawnych, os.fizycznych i innych jednostek" zwiększenie o 2.313zł. z tytułu podatku od środków transportowych i odsetek od nieterminowych płatności;
- w dziale "Różne rozliczenia" zwiększenie o 142.944zł. z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnycj i robót publicznych;
- w dziale "Oświata i wychowanie" zwiększenie o 34.237zł. z tytułu opłat za żywienie dzieci (30.000zł.) i wpływu odszkodowania w MP (4.237zł.);
- w dziale "Pomoc społeczna" zwiększenie o 5.600zł. w związku z przyznaniem dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych;
- w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększenie o 822zł. Z tytułu opłat za energię w lokalu użytkowym.
2) Zmniejszenie planu wydatków o 2.500,00zł., które przeznaczone były na dotację dla Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca w związki z nadpłatą.
3) Zwiększenie planu wydatków budżetowych o 298.866zł.
- w dziale "Transport i łączność" zwiększenie o 93.600zł. na remont chodnika bezpiezcnego ruchu do ulicy Smolniki w Stawiskach;
- w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększenie o 5.000zł. na wznawianie punktów granicznych;
- w dziale "Administracja publiczna" zwiększenie o 4.117zł. na ekwiwalen za odzież, zakup materiałów i opłata składki do ZGWWP;
- w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż." zwiększenie o 8.798zł. na zakup energii i badania pracowników;
- w dziale "Oświata i wychowanie" zwiększenie o 4.237zł. na instrukcję p.poż i usługi;
- w dziale "Pomoc społeczna" zwiększenie 0 5.600zł. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
- w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększenie o 177.514zł. na konserwację oświetlenia ulicznego, wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczch, badania lekarskie pracowników.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe