Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/154/10 Rady Gminy Przerośl

z dnia 11 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.), art. 121, ust.4, ust.5 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.235, art.236, art.237, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) oraz art.16 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2009r. Nr 215, poz.1664) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2010 zgodnie z Tabelą Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2010 zgodnie z Tabelą Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. 1) Plan dochodów ogółem - 8.243.058zł,
2. 2) Plan wydatków ogółem - 8.920.640zł.
§ 4. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 (1A - zadania inwestycyjne w 2010 roku),
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 677.582zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 677.582zł.
§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 777.582zł, oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 100.000zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 20.000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 30.756zł,
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000zł.
§ 8. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 4,
§ 10. Ustala się dochody w kwocie 3.000zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 3.000zł na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
§ 11. Traci moc §10 Uchwały Nr XXIII/148/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2009r.
§ 12. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi Załącznik Nr 5.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIV/154/10
Rady Gminy Przerośl
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/154/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 11 marca 2010r.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/154/10
Rady Gminy Przerośl
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Tabele Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/154/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 11 marca 2010r.
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIV/154/10
Rady Gminy Przerośl
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/154/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 11 marca 2010r.
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIV/154/10
Rady Gminy Przerośl
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Nr 1A do Uchwały Nr XXIV/154/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 11 marca 2010r.
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIV/154/10
Rady Gminy Przerośl
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/154/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 11 marca 2010r.
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIV/154/10
Rady Gminy Przerośl
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik6.doc

Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/154/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 11 marca 2010r.
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXIV/154/10
Rady Gminy Przerośl
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik7.doc

Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/154/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 11 marca 2010r.
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXIV/154/10
Rady Gminy Przerośl
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik8.doc

Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/154/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 11 marca 2010r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe