Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/193/10 Rady Gminy Filipów

z dnia 22 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2010 rok:
1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 134.746 zł oraz zmniejszyć o kwotę 190.822 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 733.024 zł oraz zmniejszyć o kwotę 416.502 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4) plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5) zestawienia udzielanych dotacji z budżetu gminy w 2010 roku stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2010 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 11.449.070 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 14.700.081 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 3.251.011 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków w kwocie 372.598 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.878.413 zł.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Ewa Walicka-Grzyb
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIX/193/10
Rady Gminy Filipów
z dnia 22 marca 2010 r.
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/193/10
Rady Gminy Filipów
z dnia 22 marca 2010 r.
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/193/10
Rady Gminy Filipów
z dnia 22 marca 2010 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIX/193/10
Rady Gminy Filipów
z dnia 22 marca 2010 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 rok
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIX/193/10
Rady Gminy Filipów
z dnia 22 marca 2010 r.
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010 roku
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIX/193/10
Rady Gminy Filipów
z dnia 22 marca 2010 r.
Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie pism:
1. PUW Białystok z dnia 02.02.2010 r. w sprawie przyznania środków na Program Integracji Społecznej.
2. PUW Białystok z dnia 22.01.2010 r. w sprawie zwiększenia środków na dożywianie dzieci w szkole.
3. Ministerstwo Finansów z dnia 9.02.2010 r. w spawie zmniejszenia subwencji oświatowej oraz zwiększenia subwencji równoważącej dla gmin.
4. Aneks Nr 1 do umowy o dofinansowanie do budowy plaż gminnych zmniejszający środki z uwagi na poprzetargowe zmniejszenie wartości inwestycji.
W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej traci moc załącznik do Uchwały Nr XXVIII/182/09 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2009r. Przychody i wydatki w kwocie 48 849 zł stanowią odpowiednio dochód i wydatek budżetu gminy.
Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe