Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/162/10 Rady Gminy Szumowo

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240/ uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 67 908 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 82 356 zł, zgodnie z łącznikiem Nr 2.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 117 381 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 184 933 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Po dokonanych zmianach:
1) plan dochodów wynosi 12 946 552 zł, w tym:
a) dochody bieżące - 12 709 532 zł,
b) dochody majątkowe - 237 020 zł,
c) w tym w działach, w których dokonano zmian:
- 700 - 228 146 zł,
- 756 - 6 644 046 zł,
- 758 - 4 318 562 zł,
- 852 - 1 342 800 zł,
- 854 - 9 008 zł;
2) plan wydatków wynosi 12 628 552 zł, w tym:
a) wydatki bieżące- 11 022 827 zł;
b) wydatki majątkowe - 1 605 725 zł;
c) w tym w działach, w których dokonano zmian:
- 600 - 1 600 000 zł,
- 700 - 477 300 zł,
- 750 - 2 089 451 zł,
- 754 - 332 100 zł,
- 801 - 5 338 217 zł,
- 852 - 1 507 580 zł,
- 854 - 161 698 zł,
- 900 - 387 000 zł.
§ 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 182 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 500 000 zł (uszczegółowienie w załączniku Nr 5).
§ 3. Skreśla się § 2 Uchwały Nr XXXVIII/160/10 Rady Gminy Szumowo z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.
§ 4. Skreśla się § 10 Uchwały Nr XXXVI/153/09 Rady Gminy Szumowo z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szumowo na 2010 rok.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Eugeniusz Nowacki
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX/162/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 67 908 zł
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/162/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 82 356 zł
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/162/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 117 381 zł
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIX/162/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Zwiększa się plan wydatkó o kwotę 184 933 zł
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIX/162/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe