Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Starosty Augustowskiego

z dnia 8 czerwca 2010r.

,,Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich"

Tekst pierwotny

Powiatem Augustowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. Franciszka Wiśniewskiego - Starosty Augustowskiego

2. Jarosława Szlaszyńskiego - Wicestarosty Augustowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Augustowskiego - Mirosława Krakowskiego, zwanym dalej Powiatem,
a:
Gminą Miastem Augustów reprezentowaną przez:
Pana Kazimierza Kożuchowskiego - Burmistrza Miasta Augustowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miasta Augustów - Moniki Podziewskiej, zwaną dalej Miastem

Na podstawie: art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ust.2 pkt.3 i 4, art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007. Nr 19. poz. 115. z późn. zm.); art. 127 ust. 1 pkt 1f, 216 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146); uchwały Nr 163/XXVII/09 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 września 2009r.; Uchwały Nr 199/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 7.06.2010 r.; Uchwały Nr XLI/261/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 04.06.2010 r.

Zawiera się porozumienie o następującej treści:

§ 1. Powiat powierza a Miasto przyjmuje do realizacji zadanie własne inwestycyjne Powiatu ,,Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich", które obejmuje budowę dróg powiatowych Nr 2556B (ul. Tytoniowa) i Nr 2506B (ul. Elektryczna) w Augustowie.

§ 2. 1. Szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania, o którym mowa w § 1 Porozumienia wynosi 6 524 615 zł.

2. Całkowity faktyczny koszt zostanie określony po wyborze wykonawcy robót.

3. Powiat zobowiązuje się przekazać Miastu w 2010 roku:

a) dokumentację techniczną o wartości 48 100 zł,

b) dotację celową na realizację zadania ze środków własnych Powiatu w kwocie 754 200 zł przeznaczoną na przebudowę drogi powiatowej Nr 2565B -ul. Tytoniowa,

c) dotację celową jaką na realizację zadania, o którym mowa w § 1 Porozumienia, otrzyma Powiat z budżetu Państwa w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011" w kwocie nie niższej niż przyznana na ten cel przez Wojewodę Podlaskiego.

4. W przypadku gdy wartość zadania ulegnie zmniejszeniu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, kwota dotacji celowej, o której mowa pkt. 3b, zostanie zmniejszona z zastosowaniem wskaźnika proporcji kwoty tej dotacji do ogólnej wartość zadania.

§ 3. Miasto zobowiązuje się:

1. Sprawować funkcję inwestora dla zadania określonego w § 1 niniejszego porozumienia,

2. Wybrać wykonawców zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami),

3. Przeznaczyć otrzymaną dotację wyłącznie na cel określony w § 1 porozumienia,

4. Zrealizować zadanie nie później niż do dnia 31.12.2010 r.,

5. Zapewnić udział przedstawiciela Powiatu w komisji odbioru końcowego robót.,

6. Przekazywać na bieżąco dla Powiatu kopie wniosków o wypłatę dotacji złożonych do Wojewody Podlaskiego na realizację zadania, o którym mowa w § 1 Porozumienia,

7. W terminie do dnia 31.01.2011 r. przedłożyć Powiatowi sprawozdanie z realizacji zadania, zawierającego zakres rzeczowy wykonanych prac, wykaz poniesionych nakładów, kopie faktur i przelewów, z wyszczególnieniem ulic powiatowych oraz wydatków sfinansowanych dotacją celową Powiatu.

§ 4. Powiat zobowiązuje się przekazać:

1. kwotę dotacji celowej, o której mowa w § 2 pkt. 3b porozumienia na wskazany rachunek bankowy Miasta w terminie 14 dni od dnia dokonania odbioru robót zrealizowanych na ulicy Tytoniowej.

2. kwotę dotacji celowej, o której mowa w § 2 pkt. 3c porozumienia na wskazany rachunek bankowy Miasta w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania z budżetu Państwa, nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 5. Powiat ma prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji celowej. Miasto zobowiązuje się do zapewnienia osobom upoważnionym na piśmie przez Zarząd Powiatu w Augustowie wglądu w realizację zadania, na które udzielono dotacji w każdej jego fazie.

§ 6. 1. W przypadku niewykorzystania dotacji celowej w całości lub w części Miasto jest zobowiązane do zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej na rachunek bankowy Powiatu prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Banku PEKAO S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku nr 14124052111111001029898036 w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.

2. Od kwot dotacji celowej zwróconych po terminie określonym w ust. 1 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji celowej.

§ 7. W przypadku stwierdzenia wykorzystania przyznanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem środki podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu w terminie 15 dni od otrzymania wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków.

§ 8. Miasto ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 9. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz.U nr 16, poz. 93 ze zm.)

§ 11. Porozumienie zawiera się na czas określony od dnia jego zawarcia do czasu zakończenia realizacji zadania.

§ 12. Porozumienie sporządza się w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 13. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Augustowski

Franciszek Wiśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe