Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/176/2010 Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 maja 2010r.

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sztabin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r., Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2010r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19 poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; Dz. U. z 2008r., Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391; Dz. U. z 2009r., Nr 19, poz. 101, Nr 227, poz. 1505, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323), uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwy ulic w miejscowości Sztabin, obrębie geodezyjnym Sztabin, Gmina Sztabin:

1)ulica Brzozowa - drodze biegnącej od ulicy Augustowskiej w Sztabinie do projektowanej obwodnicy Sztabina.

2)ulica Jarzębinowa - drodze biegnącej od ulicy Polnej w Sztabinie do ulicy Brzozowej.

3)ulica Wierzbowa - drodze biegnącej od ulicy Brzozowej do ulicy Jarzębinowej.

4)ulica Świerkowa - drodze o numerze geod. 57/12

5)ulica Klonowa - drodze biegnącej od ulicy Wierzbowej do ulicy Akacjowej.

§ 2. Przebieg nowych ulic został zamieszczony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady

Pawł Karp


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/176/2010
Rady Gminy Sztabin
z dnia 28 maja 2010 r.

Przebieg nowych ulic

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe