Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/124/10 Rady Gminy Zbójna

z dnia 1 czerwca 2010r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Parzychy - części wsi Zbójna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) w związku z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Parzychy - części wsi Zbójna w sprawie zmiany określenia rodzaju miejscowości Parzychy z "części wsi Zbójna , na "wieś Parzychy" w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce, wprowadzonym w życie Zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ( Dz.Urz. MAGTiOŚ Nr 4, poz. 9 ).

§ 2. Brak treści

1. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w terminie do 3 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1 określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wzór karty konsultacyjnej do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/124/10
Rady Gminy Zbójna
z dnia 1 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/124/10
Rady Gminy Zbójna
z dnia 1 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe