Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 314/10 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 19 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560,Nr 88, poz. 587, Nr 140, poz. 984, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 1, według którego:
- dochody budżetu na plan 17.133.097,00 zł wykonano w kwocie 16.703.595,26 zł,
- wydatki budżetu na plan 19.833.097,00 zł wykonano w kwocie 18.862.639,42 zł,
- przychody budżetu wykonano w kwocie 3.602.557,03 zł,
- rozchody budżetu wykonano w kwocie 1.029.075,97 zł,
2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać w terminie do 20 marca 2010 roku Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy

Stanisław Szleter
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 314/10
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % wykonania
010 01010 0970 wpływy z różnych dochodów 4.000,00 4.000,00 100,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.000,00 4.000,00 100,00%
010 01095 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 603.571,00 603.516,91 99,99%
01095 Pozostała działalność 603.571,00 603.516,91 99,99%
020 02001 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 5.561,00 5.140,39 92,44%
02001 Gospodarka leśna 5.561,00 5.140,39 92,44%
400 40002 0690 wpływy z różnych opłat 1.000,00 352,00 35,20%
400 40002 0830 wpływy z usług 441.000,00 451.053,08 102,28%
400 40002 0910 odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 1.000,00 495,98 49,60%
400 40002 0920 pozostałe odsetki 200,00 207,08 103,54%
400 40002 0970 wpływy z różnych dochodów 2.000,00 1.819,56 90,98%
40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę 445.200,00 101,96%
600 60016 0970 wpływy z różnych dochodów 4.148,00 4.148,00 100,00%
60016 Drogi publiczne gminne 4.148,00 4.148,00 100,00%
600 60095 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego 40.000,00 40.000,00 100,00%
60095 Pozostała działalność 40.000,00 40.000,00 100,00%
700 70005 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40.317,00 32.409,06 80,39%
700 70005 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13.283,00 13.282,96 100,00%
700 70005 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 15.000,00 16.444,19 109,63%
700 70005 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30.000,00 16.870,74 56,24%
700 70005 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12.400,00 12.360,72 99,68%
700 70005 0910 odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 100,00 71,91 71,91%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 111.100,00 91.439,58 82,30%
710 71004 0970 wpływy z różnych dochodów 56.852,00 56.852,00 100,00%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 56.852,00 56.852,00 100,00%
750 75011 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 69.000,00 69.000,00 100,00%
75011 Urzędy Wojewódzkie 69.000,00 69.000,00 100,00%
750 75023 0690 wpływy z różnych opłat 2.400,00 2.670,10 111,25%
750 75023 0920 pozostałe odsetki 100,00 13,79 13,79%
750 75023 0970 wpływy z różnych dochodów 5.907,00 6.464,52 109,44%
75023 Urzędy gmin 8.407,00 9.148,41 108,82%
750 75095 0830 wpływy z usług 500,00 535,00 107,00%
75095 Pozostała działalność 500,00 535,00 107,00%
751 75101 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 963,00 963,00 100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 963,00 963,00 100,00%
751 75113 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 13.864,00 13.864,00 100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 13.864,00 13.864,00 100,00%
754 75412 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 23.000,00 23.000,00 100,00%
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 23.000,00 23.000,00 100,00%
754 75416 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3.000,00 3.000,00 100,00%
75416 Straż Miejska 3.000,00 3.000,00 100,00%
756 75615 0310 podatek od nieruchomości 552.517,00 528.465,12 95,65%
756 75615 0320 podatek rolny 581,00 -240,20 -41,34%
756 75615 0330 podatek leśny 134.273,00 134.856,00 100,43%
756 75615 0910 odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 5.000,00 2.777,20 55,54%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 692.371,00 665.858,12 96,17%
756 75616 0310 podatek od nieruchomości 229.471,00 232.330,00 101,25%
756 75616 0320 podatek rolny 381.046,00 377.190,11 98,99%
756 75616 0330 podatek leśny 39.520,00 38.234,90 96,75%
756 75616 0340 podatek od środków transportowych 86.637,00 89.726,30 103,57%
756 75616 0360 podatek od spadków i darowizn 30.000,00 10.621,00 35,40%
756 75616 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 3.600,00 3.035,22 84,31%
756 75616 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 40.000,00 53.025,76 132,56%
756 75616 0910 odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 4.000,00 2.998,38 74,96%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 814.274,00 807.161,67 99,13%
756 75618 0400 wpływy z opłaty produktowej 761,00 760,19 99,89%
756 75618 0410 wpływy z opłaty skarbowej 24.000,00 21.547,00 89,78%
756 75618 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 34.500,00 34.511,56 100,03%
756 75618 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 700,00 442,55 63,22%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 59.961,00 57.261,30 95,50%
756 75621 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 705.321,00 641.138,00 90,90%
756 75621 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 6.000,00 2.473,44 41,22%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 711.321,00 643.611,44 90,48%
758 75801 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 4.026.983,00 4.026.983,00 100,00%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.026.983,00 4.026.983,00 100,00%
758 75807 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 4.066.772,00 4.066.772,00 100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.066.772,00 4.066.772,00 100,00%
758 75814 0920 pozostałe odsetki 23.162,00 24.084,07 103,98%
75814 Różne rozliczenia finansowe 23.162,00 24.084,07 103,98%
758 75831 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 423.852,00 423.852,00 100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 423.852,00 423.852,00 100,00%
801 80101 0410 wpływy z opłaty skarbowej 100,00 78,00 78,00%
801 80101 0830 wpływy z usług 900,00 439,00 48,78%
801 80101 0920 pozostałe odsetki 300,00 1.389,09 463,03%
801 80101 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 17.874,00 17.874,00 100,00%
801 80101 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 815.374,00 815.375,32 100,00%
80101 Szkoły Podstawowe 834.548,00 835.155,41 100,07%
801 80110 0830 wpływy z usług 300,00 206,00 68,67%
801 80110 0920 pozostałe odsetki 100,00 472,82 472,82%
80110 Gimnazja 400,00 678,82 169,71%
801 80113 0830 wpływy z usług 620,00 0,00 0,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół 620,00 0,00 0,00%
801 80195 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 264,00 0,00 0,00%
80195 Pozostała działalność 264,00 0,00 0,00%
852 85212 0970 wpływy z różnych dochodów 1.000,00 1.531,51 153,15%
852 85212 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.170.000,00 2.160.689,56 99,57%
852 85212 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5.500,00 6.748,37 122,70%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.176.500,00 2.168.969,44 99,65%
852 85213 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.631,00 2.603,43 98,95%
852 85213 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.369,00 1.089,79 79,60%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby popierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.000,00 3.693,22 92,33%
852 85214 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 17.607,00 17.606,27 100,00%
852 85214 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 227.393,00 221.110,22 97,24%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 245.000,00 238.716,49 97,44%
852 85219 0830 wpływy z usług 200,00 67,00 33,50%
852 85219 0920 pozostałe odsetki 100,00 1.444,91 1444,91%
852 85219 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 133.911,00 133.911,00 100,00%
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 134.211,00 135.422,91 100,90%
852 85228 0830 wpływy z usług 6.200,00 4.723,32 76,18%
852 85228 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 49.000,00 46.035,60 93,95%
852 85228 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00 56,00 56,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55.300,00 50.814,92
852 85295 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.000,00 1.000,00 100,00%
852 85295 2023 dotacje celowe otrzyamne z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 227.009,00 209.865,83 92,45%
852 85295 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 287.600,00 276.702,41 96,21%
85295 Pozostała działalność 515.609,00 487.568,24 94,56%
853 85395 2008 dotacje rozwojowe 190.724,00 190.723,63 100,00%
853 85395 2009 dotacje rozwojowe 21.423,00 21.424,01 100,00%
853 85395 6208 dotacje rozwojowe 4.464,00 4.463,68 99,99%
853 85395 6209 dotacje rozwojowe 236,00 236,32 100,14%
85395 Pozostała działalność 216.847,00 216.847,64 100,00%
854 85415 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 234.511,00 232.935,98 99,33%
85415 Pomoc materialna dla uczniów 234.511,00 232.935,98 99,33%
900 90001 0690 wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00%
900 90001 0830 wpływy z uslug 17.490,00 17.076,27 97,63%
900 90001 0910 odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 150,00 0,00 0,00%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17.740,00 17.076,27 96,26%
900 90002 0690 wpływy z różnych opłat 1.000,00 387,20 38,72%
900 90002 0830 wpływy z usług 150.000,00 162.495,29 108,33%
900 90002 0910 odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 400,00 58,75 14,69%
90002 Gospodarka odpadami 151.400,00 162.941,24 107,62%
900 90003 0970 wpływy z różnych dochodów 5.156,00 5.051,67 97,98%
900 90003 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 53.604,00 53.604,42 100,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi 58.760,00 58.656,09 99,82%
900 90095 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 279.525,00 0,00 0,00%
90095 Pozostała działalność 279.525,00 0,00 0,00%
Razem 17.133.097,00 16.703.595,26 97,49%
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 607.571,00 607.516,91 99,99%
020 Leśnictwo 5.561,00 5.140,39 92,44%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 445.200,00 453.927,70 101,96%
600 Transport i łączność 44.148,00 44.148,00 100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa 111.100,00 91.439,58 82,30%
710 Działalność usługowa 56.852,00 56.852,00 100,00%
750 Administracja publiczna 77.907,00 78.683,41 101,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14.827,00 14.827,00 100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26.000,00 26.000,00 100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.277.927,00 2.173.892,53 95,43%
758 Różne rozliczenia 8.540.769,00 8.541.691,07 100,01%
801 Oświata i wychowanie 835.832,00 835.834,23 100,00%
852 Pomoc społeczna 3.130.620,00 3.085.185,22 98,55%
853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 216.847,00 216.847,64 100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 234.511,00 232.935,98 99,33%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 507.425,00 238.673,60 47,04%
xxx Razem 17.133.097,00 16.703.595,26 97,49%
2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK
Dział Rozdział Paragarf Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % wykonania
010 01010 6050 wydatki inwestycyjne 84.000,00 82.044,13 97,67%
010 01010 Infrastruktura wodociągowa 84.000,00 82.044,13 97,67%
010 01030 2850 wydatki inwestycyjne 7.711,00 7.547,01 97,87%
010 01030 Izby Rolnicze 7.711,00 7.547,01 97,87%
010 01095 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.469,00 1.468,20 99,95%
010 01095 4120 składki na fundusz pracy 238,00 238,24 100,10%
010 01095 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9.724,00 9.724,00 100,00%
010 01095 4210 zakup materiałów i wyposażenia 53,00 0,00 0,00%
010 01095 4300 utrzymanie schroniska 6.800,00 6.420,00 94,41%
010 01095 4430 zwrot podatku akcyzowego 592.087,00 592.086,47 100,00%
010 01095 Pozostała działaność 610.371,00 609.936,91 99,93%
400 40002 3020 wyd. osob. niezaliczone do wynagrodzeń 2.500,00 2.293,26 91,73%
400 40002 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 359.000,00 348.027,71 96,94%
400 40002 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 25.100,00 25.000,80 99,60%
400 40002 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 63.000,00 60.194,60 95,55%
400 40002 4120 składki na fundusz pracy 9.950,00 9.154,83 92,01%
400 40002 4170 wynagrodzenia osobowe 6.000,00 5.264,00 87,73%
400 40002 4210 zakup materiałów i wyposażenia 217.250,00 216.071,32 99,46%
400 40002 4260 zakup energii 115.000,00 110.497,45 96,08%
400 40002 4270 zakup usług remontowych 80.000,00 79.215,42 99,02%
400 40002 4280 zakup usług zdrowotnych 1.000,00 400,00 40,00%
400 40002 4300 zakup usług pozostałych 41.460,00 40.929,82 98,72%
400 40002 4360 zakup usług telekomunik.telefonii komórkowej 4.500,00 3.845,71 85,46%
400 40002 4370 zakup usług telekomunik.telefoni stacjonarnej 2.500,00 2.259,20 90,37%
400 40002 4410 podróże służbowe krajowe 7.000,00 5.494,16 78,49%
400 40002 4430 różne opłaty i składki 10.000,00 9.280,60 92,81%
400 40002 4440 odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych 12.010,00 12.000,48 99,92%
400 40002 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 25.780,00 24.512,86 95,08%
400 40002 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.500,00 1.235,00 49,40%
400 40002 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 800,00 521,26 65,16%
400 40002 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.400,00 868,63 62,05%
400 40002 6050 wydatki inwestycyjne 9.500,00 9.366,26 98,59%
400 40002 6060 wydatki na zkupy inwestycyjne 60.000,00 55.907,72 93,18%
400 40002 Dostarczanie wody 1.056.250,00 1.022.341,09 96,79%
600 60014 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 108.865,00 108.865,00 100,00%
600 60014 Drogi publiczne powiatowe 108.865,00 108.865,00 100,00%
600 60016 4210 zakup materiałów 103.800,00 100.451,79 96,77%
600 60016 4270 zakup usług remontowych 34.000,00 33.977,00 99,93%
600 60016 4300 zakup usług pozostałych 147.000,00 140.760,05 95,76%
600 60016 4430 różne opłaty i składki 1.200,00 1.173,00 97,75%
600 60016 4480 podatek od nieruchomości 32.400,00 29.370,00 90,65%
600 60016 6050 wydatki inwestycyjne 117.500,00 108.589,38 92,42%
600 60016 Drogi publiczne gminne 435.900,00 414.321,22 95,05%
600 60095 6050 wydatki inwestycyjne 94.000,00 93.081,12 99,02%
600 60095 Pozostała działaność 94.000,00 93.081,12 99,02%
700 70005 4300 zakup usług pozostałych 30.000,00 26.941,75 89,81%
700 70005 6050 wydatki inwestycyjne 32.000,00 13.048,80 40,78%
700 70005 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 5.000,00 0,00 0,00%
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67.000,00 39.990,55 59,69%
710 71004 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 0,00 0,00%
710 71004 4300 zakup usług pozostałych 121.252,00 67.081,55 55,32%
710 71004 4410 krajowe podróże służbowe 500,00 0,00 0,00%
710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 123.752,00 67.081,55 54,21%
710 71035 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 109,00 21,80%
710 71035 4270 zakup usług remontowych 1.000,00 0,00 0,00%
710 71035 Cmentarze 1.500,00 109,00 7,27%
750 75011 4010 wynagrodzenia osobowe 84.731,00 81.062,55 95,67%
750 75011 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.053,00 6.052,60 99,99%
750 75011 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13.790,00 13.000,68 94,28%
750 75011 4120 składki na Fundusz Pracy 2.230,00 2.105,73 94,43%
750 75011 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.500,00 2.349,88 52,22%
750 75011 4300 zakup usług pozostałych 33.364,00 31.694,03 94,99%
750 75011 4410 podróże służbowe krajowe 499,00 285,24 57,16%
750 75011 4430 różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00%
750 75011 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.001,00 2.000,08 99,95%
750 75011 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 713,00 71,30%
750 75011 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,00 0,00 0,00%
750 75011 Urzędy Wojewódzkie 149.668,00 139.263,79 93,05%
750 75022 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110.000,00 108.900,00 99,00%
750 75022 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 1.985,57 99,28%
750 75022 4300 zakup usług pozostałych 2.000,00 1.500,00 75,00%
750 75022 4360 opłaty z tytułu usług tekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.000,00 684,89 68,49%
750 75022 Rady gmin (miast na prawach powiatu) 115.000,00 113.070,46 98,32%
750 75023 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 579,98 58,00%
750 75023 4010 wynagrodzenia osobowe 1.169.171,00 1.139.236,28 97,44%
750 75023 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 80.693,00 80.407,20 99,65%
750 75023 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 180.000,00 174.062,73 96,70%
750 75023 4120 składki na Fundusz Pracy 30.500,00 29.348,96 96,23%
750 75023 4140 wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.000,00 84,00 8,40%
750 75023 4170 wynagrodzenia osobowe 1.000,00 792,40 79,24%
750 75023 4210 zakup materiałów i wyposażenia 75.000,00 72.809,94 97,08%
750 75023 4260 zakup energii 22.950,00 21.040,14 91,68%
750 75023 4270 zakup usług remontowych 5.000,00 4.674,90 93,50%
750 75023 4280 zakup usług zdrowotnych 1.665,00 1.171,35 70,35%
750 75023 4300 zakup usług pozostałych 70.000,00 62.957,79 89,94%
750 75023 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 16.000,00 13.868,73 86,68%
750 75023 4360 opłaty z tytułu usług tekomunikacyjnych telefonii komórkowej 10.000,00 7.242,97 72,43%
750 75023 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.000,00 11.507,87 76,72%
750 75023 4410 podróże służbowe krajowe 11.000,00 10.832,62 98,48%
750 75023 4430 różne opłaty i składki 22.860,00 16.749,20 73,27%
750 75023 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.835,00 24.834,30 100,00%
750 75023 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.000,00 662,00 66,20%
750 75023 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10.000,00 8.956,00 89,56%
750 75023 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8.000,00 7.869,39 98,37%
750 75023 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 52.000,00 51.539,14 99,11%
750 75023 6050 wydatki inwestycyjne 29.760,00 29.724,10 99,88%
750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) 1.838.434,00 1.770.951,99 96,33%
750 75075 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 1.661,67 16,62%
750 75075 4300 zakup usług pozostałych 10.000,00 9.962,60 99,63%
750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000,00 11.624,27 58,12%
750 75095 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.829,00 2.517,24 88,98%
750 75095 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39.000,00 31.100,00 79,74%
750 75095 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 179.700,00 177.471,25 98,76%
750 75095 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.177,00 8.176,80 100,00%
750 75095 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 27.700,00 27.641,51 99,79%
750 75095 4120 składki na Fundusz Pracy 6.420,00 6.379,25 99,37%
750 75095 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 3.371,86 84,30%
750 75095 4280 zakup usług zdrowotnych 1.000,00 819,75 81,98%
750 75095 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.671,00 13.670,55 100,00%
750 75095 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.086,00 1.322,67 63,41%
750 75095 Pozostała działaność 284.583,00 272.470,88 95,74%
751 75101 4300 zakup usług pozstałych 963,00 963,00 100,00%
751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 963,00 963,00 100,00%
751 75113 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.940,00 5.940,00 100,00%
751 75113 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.250,00 3.250,00 100,00%
751 75113 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 2.979,00 2.979,53 100,02%
751 75113 4300 zakup usług pozostałych 48,00 48,00 100,00%
751 75113 4410 podróże służbowe krajowe 910,00 910,08 100,01%
751 75113 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400,00 400,00 100,00%
751 75113 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 337,00 336,39 99,82%
751 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 13.864,00 13.864,00 100,00%
754 75412 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.570,00 1.834,37 71,38%
754 75412 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19.189,00 18.838,61 98,17%
754 75412 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 62.838,00 60.593,20 96,43%
754 75412 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.272,00 4.271,50 99,99%
754 75412 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 10.194,00 9.810,99 96,24%
754 75412 4120 składki na Fundusz Pracy 1.645,00 1.052,31 63,97%
754 75412 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.120,00 3.120,00 100,00%
754 75412 4210 zakup materiałów i wyposażenia 51.600,00 50.206,69 97,30%
754 75412 4260 zakup energii 2.700,00 131,02 4,85%
754 75412 4270 zakup usług remontowych 5.390,00 5.354,80 99,35%
754 75412 4280 zakup usług zdrowotnych 1.400,00 1.200,00 85,71%
754 75412 4300 zakup usług pozostałych 9.100,00 8.912,83 97,94%
754 75412 4430 różne opłaty i składki 8.310,00 8.310,00 100,00%
754 75412 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.900,00 2.700,11 93,11%
754 75412 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.800,00 6.530,00 96,03%
754 75412 6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115.611,00 111.073,50 96,08%
754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 307.639,00 293.939,93 95,55%
754 75416 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 720,00 713,00 99,03%
754 75416 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 52.122,00 50.216,00 96,34%
754 75416 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.837,00 3.836,60 99,99%
754 75416 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 8.510,00 8.176,27 96,08%
754 75416 4120 składki na Fundusz Pracy 1.371,00 1.324,32 96,60%
754 75416 4210 zakup materiałów i wyposażenia 16.107,00 15.796,52 98,07%
754 75416 4300 zakup usług pozostałych 2.423,00 1.050,35 43,35%
754 75416 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.580,00 1.241,11 78,55%
754 75416 4410 podróże służbowe krajowe 200,00 121,80 60,90%
754 75416 4430 różne opłaty i składki 1.500,00 1.284,00 85,60%
754 75416 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.001,00 1.000,04 99,90%
754 75416 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 100,00%
754 75416 Straż miejska 90.171,00 85.560,01 94,89%
754 75421 4810 rezerwy 5.000,00 0,00 0,00%
754 75421 Zarządzanie kryzysowe 5.000,00 0,00 0,00%
756 75647 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 37.100,00 36.128,00 97,38%
756 75647 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 2.122,80 70,76%
756 75647 4300 zakup usług pozostałych 10.000,00 9.083,02 90,83%
756 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 50.100,00 47.333,82 94,48%
757 75702 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 305.000,00 224.706,07 73,67%
757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 305.000,00 224.706,07 73,67%
801 80101 2590 dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 20.000,00 0,00 0,00%
801 80101 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 109.920,00 108.565,33 98,77%
801 80101 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.611.300,00 1.569.383,18 97,40%
801 80101 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 111.268,00 111.266,30 100,00%
801 80101 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 274.738,00 268.340,87 97,67%
801 80101 4120 składki na Fundusz Pracy 44.786,00 42.624,34 95,17%
801 80101 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.760,00 2.760,00 100,00%
801 80101 4210 zakup materiałów i wyposażenia 194.610,00 149.176,19 76,65%
801 80101 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 23.724,00 22.288,34 93,95%
801 80101 4260 zakup energii 27.500,00 25.054,87 91,11%
801 80101 4270 zakup usług remontowych 6.300,00 2.218,60 35,22%
801 80101 4280 zakup usług zdrowotnych 1.350,00 1.121,18 83,05%
801 80101 4300 zakup usług pozostałych 40.223,00 29.759,32 73,99%
801 80101 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1.320,00 1.271,52 96,33%
801 80101 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.154,00 3.911,42 94,16%
801 80101 4410 podróże służbowe krajowe 3.357,00 2.977,34 88,69%
801 80101 4430 różne opłaty i składki 8.416,00 8.416,00 100,00%
801 80101 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94.566,00 87.695,63 92,73%
801 80101 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.600,00 1.060,00 40,77%
801 80101 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 960,00 776,74 80,91%
801 80101 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8.370,00 4.342,17 51,88%
801 80101 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000,00 8.000,00 100,00%
801 80101 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 815.374,00 815.374,00 100,00%
801 80101 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 747.243,00 747.243,64 100,00%
801 80101 Szkoły podstawowe 4.162.839,00 4.013.626,98 96,42%
801 80103 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.080,00 12.046,40 99,72%
801 80103 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 143.350,00 142.900,10 99,69%
801 80103 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.510,00 11.491,90 99,84%
801 80103 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 25.240,00 25.144,61 99,62%
801 80103 4120 składki na Fundusz Pracy 4.250,00 4.018,41 94,55%
801 80103 4210 zakup materiałów i wyposażenia 25.250,00 17.489,76 69,27%
801 80103 4260 zakup energii 2.000,00 790,38 39,52%
801 80103 4300 zakup usług pozostałych 1.580,00 1.578,08 99,88%
801 80103 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.170,00 8.957,55 97,68%
801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 234.430,00 224.417,19 95,73%
801 80110 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58.700,00 58.579,83 99,80%
801 80110 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 844.500,00 841.440,99 99,64%
801 80110 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 59.133,00 59.132,50 100,00%
801 80110 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 141.478,00 140.416,70 99,25%
801 80110 4120 składki na Fundusz Pracy 24.062,00 22.734,09 94,48%
801 80110 4210 zakup materiałów i wyposażenia 95.650,00 89.414,77 93,48%
801 80110 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 4.200,00 4.174,53 99,39%
801 80110 4260 zakup energii 17.800,00 17.181,82 96,53%
801 80110 4270 zakup usług remontowych 24.300,00 19.841,25 81,65%
801 80110 4280 zakup usług zdrowotnych 450,00 368,55 81,90%
801 80110 4300 zakup usług pozostałych 16.500,00 16.445,60 99,67%
801 80110 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 497,12 99,42%
801 80110 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.900,00 1.832,33 96,44%
801 80110 4410 podróże służbowe krajowe 1.000,00 965,79 96,58%
801 80110 4430 różne opłaty i składki 3.041,00 3.041,00 100,00%
801 80110 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49.950,00 48.403,25 96,90%
801 80110 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 181,00 180,50 99,72%
801 80110 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 997,89 99,79%
801 80110 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.000,00 4.999,31 99,99%
801 80110 Gimnazja 1.349.345,00 1.330.647,82 98,61%
801 80113 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.316,00 2.315,49 99,98%
801 80113 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 234.263,00 226.472,13 96,67%
801 80113 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.238,00 13.222,40 99,88%
801 80113 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 38.476,00 35.776,65 92,98%
801 80113 4120 składki na Fundusz Pracy 6.207,00 5.434,25 87,55%
801 80113 4170 wynagrodzenia bezosobowe 20.579,00 17.808,00 86,53%
801 80113 4210 zakup materiałów i wyposażenia 152.000,00 148.732,10 97,85%
801 80113 4260 zakup energii 1.000,00 427,02 42,70%
801 80113 4280 zakup usług zdrowotnych 400,00 235,00 58,75%
801 80113 4300 zakup usług pozostałych 200.000,00 198.165,18 99,08%
801 80113 4430 różne opłaty i składki 4.224,00 3.452,00 81,72%
801 80113 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.921,00 6.920,28 99,99%
801 80113 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000,00 2.100,00 70,00%
801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 682.624,00 661.060,50 96,84%
801 80146 4410 podróże służbowe krajowe 1.110,00 248,79 22,41%
801 80146 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.740,00 5.440,00 80,71%
801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.850,00 5.688,79 72,47%
801 80195 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 264,00 0,00 0,00%
801 80195 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.912,00 15.912,00 100,00%
801 80195 4810 rezerwy 2.336,00 0,00 0,00%
801 80195 Pozostała działalność 18.512,00 15.912,00 85,96%
851 85111 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 20.000,00 20.000,00 100,00%
851 85111 Szpitale Ogólne 20.000,00 20.000,00 100,00%
851 85153 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 269,01 13,45%
851 85153 4300 zakup usług pozostałych 2.000,00 995,50 49,78%
851 85153 Zwalczanie narkomanii 4.000,00 1.264,51 31,61%
851 85154 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 635,00 634,20 99,87%
851 85154 4120 składki na Fundusz Pracy 200,00 102,90 51,45%
851 85154 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10.400,00 9.140,00 87,88%
851 85154 4210 zakup materiałów i wyposażenia 17.915,00 14.032,32 78,33%
851 85154 4300 zakup usług pozostałych 9.900,00 6.586,64 66,53%
851 85154 4410 podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00%
851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 39.550,00 30.496,06 77,11%
852 85202 4330 zakup materiałów przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 13.300,00 13.290,00 99,92%
852 85202 Domy pomocy społecznej 13.300,00 13.290,00 99,92%
852 85212 3110 świadczenia społeczne 2.092.623,00 2.092.622,41 100,00%
852 85212 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 58.538,00 49.226,88 84,09%
852 85212 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.773,00 3.772,90 100,00%
852 85212 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 13.469,00 13.469,26 100,00%
852 85212 4120 składki na Fundusz Pracy 1.377,00 1.376,86 99,99%
852 85212 4210 zakup materiałów i wyposażenia 858,00 857,92 99,99%
852 85212 4280 zakup usług zdrowotnych 42,00 42,40 100,95%
852 85212 4300 zakup usług pozostałych 3.721,00 3.720,59 99,99%
852 85212 4410 podróze służbowe krajowe 123,00 123,30 100,24%
852 85212 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.750,00 1.750,07 100,00%
852 85212 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 395,00 395,00 100,00%
852 85212 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.381,00 4.380,82 100,00%
852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.181.050,00 2.171.738,41 99,57%
852 85213 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.000,00 3.693,22 92,33%
852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby popierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.000,00 3.693,22 92,33%
852 85214 3110 świadczenia społeczne 258.015,00 251.586,11 97,51%
852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 258.015,00 251.586,11 97,51%
852 85215 3110 świadczenia społeczne 23.800,00 22.470,43 94,41%
852 85215 Dodatki mieszkaniowe 23.800,00 22.470,43 94,41%
852 85219 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.900,00 1.778,88 93,63%
852 85219 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 228.743,00 220.081,69 96,21%
852 85219 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 17.297,00 17.296,50 100,00%
852 85219 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 37.710,00 35.278,36 93,55%
852 85219 4120 składki na Fundzusz Pracy 6.100,00 5.503,75 90,23%
852 85219 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.250,00 1.037,96 83,04%
852 85219 4270 zakup usług remontowych 1.000,00 146,40 14,64%
852 85219 4280 zakup usług zdrowotnych 300,00 247,85 82,62%
852 85219 4300 zakup usług pozostałych 2.400,00 2.203,53 91,81%
852 85219 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.600,00 2.812,30 78,12%
852 85219 4410 podróże służbowe krajowe 1.000,00 658,85 65,89%
852 85219 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000,00 5.580,22 93,00%
852 85219 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 100,00 10,00%
852 85219 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 458,24 91,65%
852 85219 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.900,00 3.770,79 96,69%
852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 312.700,00 296.955,32 94,96%
852 85228 4300 zakup usług pozostałych 70.500,00 67.554,60 95,82%
852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 70.500,00 67.554,60 95,82%
852 85295 2320 dotacje celowe przekazane do powiatu 6.576,00 6.576,00 100,00%
852 85295 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20.000,00 14.020,80 70,10%
852 85295 3110 świadczenia społeczne 348.600,00 336.439,66 96,51%
852 85295 4113 składki na ubezpieczenie społeczne 2.513,00 2.512,69 99,99%
852 85295 4123 składki na fundusz pracy 406,00 405,51 99,88%
852 85295 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.400,00 5.340,00 98,89%
852 85295 4173 wynagrodzenia bezosobowe 17.270,00 17.270,00 100,00%
852 85295 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 5.263,15 75,19%
852 85295 4213 zakup materiałów i wyposażenia 67.856,00 67.856,14 100,00%
852 85295 4260 zakup energii 1.500,00 892,89 59,53%
852 85295 4270 zakup usług remontowych 2.000,00 1.731,61 86,58%
852 85295 4303 zakup usług pozostałych 136.747,00 131.604,68 96,24%
852 85295 4413 podróże służbowe krajowe 728,00 727,53 99,94%
852 85295 4743 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 423,00 423,46 100,11%
852 85295 4753 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.066,00 1.065,82 99,98%
852 85295 Pozostała działalność 618.085,00 592.129,94 95,80%
853 85395 3118 świadczenia społeczne 1,00 0,08 8,00%
853 85395 3119 świadczenia społeczne 12.785,00 12.784,51 100,00%
853 85395 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 25.792,00 25.791,95 100,00%
853 85395 4019 wynagrodzenia osobowe 1.365,00 1.365,53 100,04%
853 85395 4118 składki na ubezpieczenie społeczne 9.564,00 9.564,03 100,00%
853 85395 4119 składki na ubezpieczenie społeczne 1.194,00 1.194,39 100,03%
853 85395 4128 składki na Fundusz Pracy 1.479,00 1.479,60 100,04%
853 85395 4129 składki na Fundusz Pracy 186,00 185,21 99,58%
853 85395 4178 wynagrodzenia bezosobowe 63.790,00 63.789,58 100,00%
853 85395 4179 wynagrodzenia bezosobowe 8.987,00 8.986,66 100,00%
853 85395 4218 zakup materiałów i wyposażenia 36.941,00 36.941,78 100,00%
853 85395 4219 zakup materiałów i wyposażenia 4.658,00 4.658,44 100,01%
853 85395 4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.405,00 11.404,87 100,00%
853 85395 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.012,00 2.012,61 100,03%
853 85395 4278 zakup usług remontowych 1.899,00 1.899,43 100,02%
853 85395 4279 zakup usług remontowych 101,00 100,56 99,56%
853 85395 4308 zakup usług pozostałych 35.136,00 35.135,72 100,00%
853 85395 4309 zakup usług pozostałych 2.375,00 2.374,41 99,98%
853 85395 4418 podróże służbowe krajowe 88,00 87,88 99,86%
853 85395 4419 podróże służbowe krajowe 5,00 4,65 93,00%
853 85395 4438 różne opłaty i składki 72,00 72,18 100,25%
853 85395 4439 różne opłaty i składki 4,00 3,82 95,50%
853 85395 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.398,00 1.397,74 99,98%
853 85395 4749 zakup materiałów 185,00 186,11 100,60%
853 85395 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.554,00 3.553,87 100,00%
853 85395 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 372,00 372,53 100,14%
853 85395 6068 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.069,00 4.068,60 99,99%
853 85395 6069 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 215,00 215,40 100,19%
853 85395 Pozostała działalność 229.632,00 229.632,14 100,00%
854 85401 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.060,00 12.019,60 99,67%
854 85401 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 115.000,00 114.925,30 99,94%
854 85401 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.174,00 8.172,30 99,98%
854 85401 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 20.640,00 20.588,17 99,75%
854 85401 4120 składki na Fundusz Pracy 3.350,00 3.306,10 98,69%
854 85401 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.300,00 1.209,89 93,07%
854 85401 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.620,00 8.576,42 99,49%
854 85401 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 290,14 96,71%
854 85401 Świetlice szkolne 169.444,00 169.087,92 99,79%
854 85415 3240 stypendia dla uczniów 185.000,00 184.987,01 99,99%
854 85415 3260 inne formy pomocy uczniów 49.511,00 47.948,97 96,85%
854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 234.511,00 232.935,98 99,33%
900 90001 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 11.000,00 9.953,77 90,49%
900 90001 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 900,00 850,80 94,53%
900 90001 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2.100,00 1.734,57 82,60%
900 90001 4120 składki na Fundusz Pracy 300,00 265,75 88,58%
900 90001 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.900,00 6.252,99 90,62%
900 90001 4300 zakup usług pozostałych 5.100,00 4.305,02 84,41%
900 90001 4430 różne opłaty i skaładki 100,00 41,00 41,00%
900 90001 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00 95,04 95,04%
900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 26.500,00 23.498,94 88,68%
900 90002 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 600,56 75,07%
900 90002 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 79.000,00 76.340,89 96,63%
900 90002 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.000,00 4.559,90 91,20%
900 90002 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 13.000,00 12.518,77 96,30%
900 90002 4120 składki na Fundusz Pracy 2.000,00 1.918,10 95,91%
900 90002 4210 zakup materiałów i wyposażenia 26.800,00 25.294,98 94,38%
900 90002 4300 zakup usług pozostałych 100.100,00 98.003,56 97,91%
900 90002 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 400,00 323,09 80,77%
900 90002 4430 różne opłaty i składki 1.000,00 839,00 83,90%
900 90002 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.010,00 3.000,12 99,67%
900 90002 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 213,22 71,07%
900 90002 Gospodarka odpadami 231.410,00 223.612,19 96,63%
900 90003 4300 zakup usług pozostałych 79.760,00 78.727,12 98,71%
900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 79.760,00 78.727,12 98,71%
900 90015 4260 zakup energii 130.100,00 102.905,01 79,10%
900 90015 4300 zakup usług pozostałych 19.900,00 19.183,82 96,40%
900 90015 6050 wydatki inwestycyjne 260.060,00 259.957,75 99,96%
900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 410.060,00 382.046,58 93,17%
900 90095 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 0,00%
900 90095 4260 zakup energii 3.996,00 2.347,87 58,76%
900 90095 4300 zakup usług pozostałych 2.000,00 1.788,83 89,44%
900 90095 4430 różne opłaty i składki 1.000,00 13,00 1,30%
900 90095 4480 podatek od nieruchomości 76.600,00 68.614,00 89,57%
900 90095 6050 wydatki na zakupy inwestycyjne 1.080.192,00 881.217,95 81,58%
900 90095 6058 wydatki na zakupy inwestycyjne 279.525,00 279.524,00 100,00%
900 90095 6059 wydatki na zakupy inwestycyjne 521.952,00 520.562,58 99,73%
900 90095 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 179.740,00 144.406,81 80,34%
900 90095 Pozostała działalność 2.146.005,00 1 898.475,04 88,47%
921 92109 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00%
921 92109 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 58.638,00 49.649,40 84,67%
921 92109 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 9.048,00 7.700,78 85,11%
921 92109 4120 składki na Fundusz Pracy 2.200,00 1.482,99 67,41%
921 92109 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.700,00 1.700,00 100,00%
921 92109 4210 zakup materiałów i usług 202.848,00 177.136,70 87,32%
921 92109 4260 zakup energii 12.000,00 10.295,47 85,80%
921 92109 4270 zakup usług remontowych 64.660,00 64.660,00 100,00%
921 92109 4300 zakup usług pozostałych 30.000,00 25.097,91 83,66%
921 92109 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 3.460,00 2.243,37 64,84%
921 92109 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.500,00 970,26 64,68%
921 92109 4430 różne opłaty i składki 1.000,00 864,00 86,40%
921 92109 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,00 2.166,75 72,23%
921 92109 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 0,00 0,00%
921 92109 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,00 248,35 24,84%
921 92109 6050 wydatki inwestycyjne 15.000,00 14.990,13 99,93%
921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 407.554,00 359.206,11 88,14%
921 92116 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 110.850,00 110.850,00 100,00%
921 92116 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 6.586,42 65,86%
921 92116 4260 zakup energii 2.000,00 1.538,78 76,94%
921 92116 Biblioteki 122.850,00 118.975,20
926 92695 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 4.844,52 96,89%
926 92695 Pozostała działalność 5.000,00 4.844,52 96,89%
RAZEM 19 .833.097,00 18.862.639,42 95,11%
3. CZĘŚĆ OPISOWA
I. Dochody budżetu gminy w 2009 roku na plan 17.133.097,00 zł wykonano w kwocie 16.703.595,26 zł. Stanowi to 97,49% wykonania w stosunku do planu.
Dochody bieżące na plan 15.968.098,00 zł wykonano w wysokości 15.795.988,48 zł . Stanowią one 94,57% wykonanych dochodów budżetu gminy. W skład dochodów bieżących wchodzą:
1) podatki i opłaty 2.220.691,34 zł
2) dotacje 4.279.220,06 zł
3) subwencje 8.517.607,00 zł
4) pozostałe dochody 778.470,08 zł

1) Podatki i opłaty
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 641.138,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 2.473,44 zł,
- podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 760.795,12 zł
w tym: od osób prawnych kwota 528.465,12 zł, od osób fizycznych kwota 232.330,00 zł
- podatek rolny wykonano w kwocie 376.949,91 zł
w tym: od osób fizycznych kwota 377.190,11 zł, od osób prawnych kwota -240,20 zł
- podatek leśny wykonano w kwocie 173.090,90 zł
w tym: od osób fizycznych kwota 38.234,90 zł, od osób prawnych kwota 134.856,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 89.726,30 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 10.621,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 53.025,76 zł,
- opłatę skarbową wykonano w kwocie 21.625,00 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w kwocie 7.246,92 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 3.035,22 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 34.511,56 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż wykonano w kwocie 32.409,06 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie 13.282,96 zł,
- wpływy z opłaty produktowej wykonano w kwocie 760,19 zł,

2) Dotacje W 2009 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące Gmina Grajewo otrzymała dotacje w łącznej wysokości 4.279.220,06 zł, i tak:
- w dziale 750, rozdział 75011 wykonano dotację w wysokości 69.000,00 zł,
- w dziale 751, rozdział 75101 wykonano dotację w wysokości 963,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- w dziale 751, rozdział 75113 wykonano dotację w wysokości 13.864,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- w dziale 010, rozdział 01095 wykonano dotację w wysokości 603.516,91 zł na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2009 roku,
- w dziale 801, rozdział 80101 wykonano dotację w wysokości 17.874,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - II szkół podstawowych,
- w dziale 852, rozdział 85212 wykonano dotację w wysokości 2.160.689,56 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- w dziale 852, rozdział 85213 wykonano dotację w kwocie 2.603,43 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne,
- w dziale 852, rozdział 85213 wykonano dotację w kwocie 1.089,79 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
- w dziale 852, rozdział 85214 wykonano dotację w wysokości 17.606,27 zł na wypłatę zasiłków stałych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2009 roku,
- w dziale 852, rozdział 85214 wykonano dotację w wysokości 221.110,22 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- w dziale 852, rozdział 85228 wykonano dotację w wysokości 46.035,60 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w dziale 852, rozdział 85219 wykonano dotację w wysokości 133.911,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w dziale 852, rozdział 85295 wykonano dotację w wysokości 1.000,00 zł na wypłatę zasiłku celowego w ramach pomocy dla powodzian,
- w dziale 852, rozdział 85295 wykonano dotację 276.702,41 zł na realizacje wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- w dziale 852, rozdział 85295 wykonano dotację w wysokości 209.865,83 na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
- w dziale 853, rozdział 85395 wykonano dotację rozwojową w wysokości 216.847,64 zł na realizację dwóch projektów: wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej w Białaszewie oraz program wsparcia społeczno-zawodowego, aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie,
- w dziale 854, rozdział 85415 wykonano dotację w wysokości 26.271,74 zł na realizację rządowego programu pomocy uczniom - Wyprawka szkolna,
- w dziale 854, rozdział 85415 wykonano dotację w wysokości 206.664,24 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w dziale 900, rozdział 90003 wykonano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z obiektów użyteczności publicznej oraz z budynków będących własnością osób indywidualnych w kwocie 53.604,42 zł,

3) Subwencje ogólną wykonano w kwocie 8.517.607,00 zł, w tym:
- część oświatowa w kwocie 4.026.983,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 4.066.772,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 423.852,00 zł)

4) Pozostałe dochody
- wpłaty na rzecz rozbudowy wodociągu wykonano w kwocie 4.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku wykonano w kwocie 21.584,58 zł,
- dochody z tytułu opłat (koszty upomnienia) wykonano w kwocie 3.409,30 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży wody z wodociągu wykonano w kwocie 451.053,08 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 75.867,26 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat oraz pozostałe odsetki wykonano w kwocie 34.013,98 zł,
- wpływy z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.247,00 zł,
- wpłaty z tytułu mandatów wykonano w kwocie 3.000,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 4.723,32 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności z odbiór nieczystości ciekłych wykonano w kwocie 17.076,27 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności z odbiór nieczystości stałych wykonano w kwocie 162.495,29 zł.

Dochody majątkowe na plan 1.164.999,00 zł wykonano w wysokości 907.606.78 zł, co stanowi 5,43% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, z tego:
- dotację z Funduszu Gruntów Rolnych na modernizacje drogi dojazdowej do pól w m. Boczki - Świdrowo wykonano w kwocie 40.000,00 zł,
- dotację na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostki OSP Ciemnoszyje wykonano w kwocie 23.000,00 zł,
- środki finansowe w ramach RPO na lata 2007 - 2013 na budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białaszewie wykonano w kwocie 815.375,32 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 12.360,72 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 16.870,74 zł.
W roku 2009 nie otrzymano środków finansowych w ramach PROW na lata 2007 - 2013 na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Boczki - Świdrowo i urządzenie centrum wsi mimo zakończenia projektu. Wniosek beneficjenta o refundację poniesionych wydatków złożono w I kwartale 2010 roku.

II. Wydatki budżetu gminy w 2009 roku na plan 19.833.097,00 zł wykonano w kwocie 18.862.639,42 zł. Stanowi to 95,11% wykonania w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 14.554.055,88 zł (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie 229.632, 14 zł), co stanowi 77,16% wykonania w stosunku do wydatków ogółem z tego:
- wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 6.695.000,97 zł,
- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 137.426,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3.105.168,16 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 224.706,07 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wykonano w kwocie 4.391.754,68 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4.308.583,54 zł (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie 1.094.898,00 zł), co stanowi 22,84% wykonania w stosunku do wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 wykonano wydatki w kwocie 699.528,05 zł co stanowi 99,64% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego) w wysokości 7.547,01 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz jego obsługę w wysokości 603.516,91 zł,
- utylizację padłych sztuk zwierząt zgodnie z umową w wysokości 6.420,00 zł,
- rozbudowę wodociągu grupowego na odcinku o długości 1.394 m i przyłącza wodociągowego o długości 30 Łękowo - Elżbiecin w wysokości 69.698,00 zł (wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Sanitarnych Wietocha Andrzej),
- przygotowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wodociągu grupowego "Wojewodzin" na odcinku w m. Koszarówka w wysokości 12.346,13 zł,

2) w dziale 400 wykonano wydatki w kwocie 1.022.341,09 zł co stanowi 96,79% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:
- wypłatę pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży w wysokości 2.293,26 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 447.641,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 216.071,32 zł
( z tego: olej napędowy/benzyna, kosiarka spalinowa, traktor boczny, piła motorowa kwota 116.139,70 zł, środki czystości kwota 416,67 zł, części zamienne kwota 29.508,52 zł, wyposażenie kwota 9.101,11 zł, materiały do remontów bieżących na wodociągach w tym remont budynków hydroforni, zakup 300 wodomierzy do wymiany kwota 15.796,18 zł, wyposażenie warsztatu, kotłowni, materiały do wykonania przystanków, bieżące naprawy na terenie gminy Grajewo kwota 42.940,24 zł),
- zakup energii w wysokości 110.497,45 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 79.215,42 zł
(w tym pompy i filtry na ujęciu wody w Wojewodzinie kwota 31.956,18 zł, konserwacja sprzętu i naprawa centrali telefonicznej, usługa remontowa Stilo, remont dachu i wymiana instalacji elektrycznej w garażu GZK w Wierzbowie kwota 10.199,14 zł, pozostałe usługi związane z utrzymaniem sprzętu i bieżących napraw 33.801,95 zł),
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 40.929,82 zł
(w tym: usługi pocztowe kwota 2.457,74 zł, badanie wody kwota 5.176,57 zł, przeglądy techniczne pojazdów kwota 419,00 zł, przeglądy wynikające z prawa budowlanego kwota 2.051,25 zł, pozostałe usługi w tym również wulkanizacyjne kwota 11,339,01 zł, usługi serwisowe CAT kwota 11.629,04 zł, monitorowanie obiektu GZK kwota 2.176,37 zł),
- zakup usług komunikacyjnych telefonii komórkowej w wysokości 3.846,71 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w wysokości 2.259,20 zł,
- podróże służbowe krajowe w wysokości 5.494,16 zł
(w tym ryczałty za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych 5.231,82 zł),
- różne opłaty i składki w wysokości 9.280,60 zł,
odpisy na ZFŚS w wysokości12.000,48 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 24.512,86 zł
(w tym: trwały zarząd kwota 5.344,67 zł, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym kwota 3.446,19 zł, opłata za pobór wód kwota 15.257,00 zł),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 1235,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w wysokości 521.26 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje w wysokości 868,63 zł,
- projekt i mapki geodezyjne niezbędne do rozpoczęcia budowy garażu na sprzęt drogowy w wysokości 9.366,26 zł,
- zakup zespołu prądotwórczego na ujęcie wody w Wojewodzinie w wysokości 55.907,72 zł,

3) w dziale 600 wykonano wydatki w wysokości 616.267,34 zł co stanowi 96,48% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:
- bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z profilowaniem, uzupełnianiem nawierzchni, odśnieżaniem i układaniem chodników w wysokości 305.731,84 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę drogi w m. Kurejwa w wysokości 108.865,00 zł,
- dokumentację projektową na przebudowę dróg gminnych w wysokosci 108.589,38 zł,
- przebudowę drogi dojzadowej do pól w m. Boczki - Świdrowo (w części z dofinansowaniem w ramach środków Funduszu Gruntów Rolnych) w wysokości 93.081,12 zł,

4) w dziale 700 wykonano wydatki w łącznej wysokości 39.990,55 zł co stanowi 59,69% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:
- opracowanie projektów decyzji środowiskowych i operatów szacunkowych, podziały działek w wysokości 26.941,75 zł,
- zakup gruntów w wysokości 1.048,80 zł,
- zakup nieruchomości (budynek zlewni w Wojewodzinie) w wysokości 12.000,00 zł,

5) w dziale 710 wykonano wydatki w wysokości 67.190,55 zł co stanowi 53,64% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 31.110,00 zł,
- prognozy oddziaływania na środowisko w kwocie 24.400,00 zł,
- opracowanie zmiany studium w kwocie 11.477,76 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 202,79 zł,

6) w dziale 750 wykonano w wydatki w wysokosci 2.307.381,39 zł co stanowi 95,83% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.754.737,94 zł
(w tym dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 219.668,81 zł),
- diety członków RadyGminy w wysokości 108.900,00 zł,
- materiały związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu w wysokości 88.386,64 zł,
- programy i licencje oraz akcesoria komputerowe w wysokości 51.539,14 zł,
- energię, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej w wysokości 54.344,60 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w wysokości 219.748,97 zł
(w tym opłaty pocztowe, opłaty przesyłowe CO, inne drobne naprawy i remonty, podróże służbowe),
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Urzędu w wysokości 29.724,10 zł,

7) w dziale 751 wykonano wydatki w wysokości 14.827,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i aktualizację stałego rejestru wyborców,

8) w dziale 754 wykonano wydatki w wysokości 379.499,94 zł co stanowi 95,40% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:
- utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 293.939,93 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne kwota 78.848,00 zł,
ekwiwalenty za udział w akcjach kwota 18.838,61 zł,
pozostałe wydatki związane z umundurowaniem, doposażeniem jednostek, remontami kwota 85.179,82 zł,
zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Boczki w wysokości 115.462,50 zł z czego 50.000,00 zł sfinansował Zarząd Główny OSP,
zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostki OSP Ciemnoszyje w wysokości 45.611,00 zł z czego 23.000,00 zł w ramach dotacji z Komendy Wojewódzkiej PSP,
- utrzymanie Straży Gminnej w wysokości 85.560,01 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne kwota 63.553,19 zł,
pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwota 22.006,82 zł,

9) w dziale 756 wykonano wydatki w wysokości 47.333,82 zł co stanowi 94,48% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie inkasentów podatku oraz opłaty pocztowe.
10) w dziale 757 wykonano wydatki w wysokości 224.706,07 zł co stanowi 73,67% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych.
11) w dziale 801 wykonano wydatki w wysokości 6.251.353,28 zł co stanowi 96,84%wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:
- utrzymanie szkół podstawowych kwota 4.013.626,98 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne kwota 1.994.374,69 zł,
zakup pomocy dydaktycznych, naukowych kwota 22.288,34 zł (w tym w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła 17.874,00 zł),
inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek kwota 426.346,31 zł,
budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białaszewie kwota 1.562.617,64 zł (w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 kwota 815.374,00 zł),
dokumentacja projektowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie kwota 8.000,00 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych kwota 224.417,19 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne kwota 183.555,02 zł,
pozostałe wydatki kwota 40.862,17 zł,
- utrzymanie Gimnazjum kwota 1.330.647,82 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne kwota 1.063.724,28 zł,
przegląd oraz konserwację kserokopiarki, remont kotłowni, remont dachu kwota 19.841,25 zł,
pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowanie jednostki kwota 247.082,29 zł,
- utrzymanie taboru samochodowego wykorzystywanego do dowozu dzieci do szkół oraz wynagrodzenie kierowców i opiekunek kwota 661.060,50 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 5.688,79 zł,
- odpisy na ZFŚS dla emerytów nauczycieli zatrudnionych w szkołach kwota 15.912,00 zł,

12) w dziale 851 wykonano wydatki w wysokości 51.760,57 zł co stanowi 81,45% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:
- pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Ogólnego w Grajewie,
- realizację programu przeciwdziałania narkomanii kwota 1.264,51 zł,
- realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 30.496,06 zł,

13) w dziale 852 wykonano wydatki w wysokości 3.419.418,03 zł co stanowi 98,22%wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:
- dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy kwota 22.470,43 zł,
- świadczenia społeczne w postaci zasiłków kwota 2.680.648 18 zł,
- ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych kwota 7.737,87 zł,
- wydatki w ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich kwota 221.865,83 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej kwota 6.576,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 67.554,60 zł,
- organizację prac społecznie - użytecznych kwota 14.020,80 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń i zasiłków z pomocy społecznej prowadzoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 398.544,32 zł,

14) w dziale 853 wykonano wydatki w wysokości 229.632,14 zł na realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wielkość otrzymanych i wykorzystanych dotacji na poszczególne projekty, z uwzględnieniem wkładu własnego, przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie Dotacje rozwojowe Wkład własny jst
2009 r ok
Środki otrzymane Wykonanie Kwota dotacji niewykorzystana i zwrócona (kol. 2 - kol. 3) w tym po terminie Kwota (bez wydatków niekwalifikowalnych) % wkładu własnego do kwoty dotacji (kol. 6:3)
1 2 3 4 5 6 7
program wsparcia społeczno-zawodowego aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą GOPS w Grajewie 108.972,63 108.972,63 0,00 0,00 12.784,51 11,7 3
szkoła naszą szansą - projekt wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej w Białaszewie 107.875,00 107.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zarówno program wsparcia społeczno-zawodowego oraz projekt wyrównywania szans edukacyjnych uczniów zostały, zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizacji, wykonane w całości w terminie odpowiednio od 1 czerwca do 31 grudnia 2009 roku i od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. Zgodnie z § 4 ust. 3 umowy z dnia 3 sierpnia 2009 roku (zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego) realizacja Programu wsparcia społeczno-zawodowego była dofinansowana ze środków własnych Gminy w wysokości 12.784,51 zł (tj. 10,5% wartości projektu w kwocie 121.757,14 zł). Natomiast w przypadku realizacji projektu wyrównywania szans edukacyjnych, stosownie do zapisów § 2 umowy z dnia 24 lutego 2009 roku (zwartej także z Samorządem Województwa Podlaskiego) dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło 100% jego wartości .

15) w dziale 854 wykonano wydatki w wysokości 402.023,90 zł co stanowi 99,52% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:
- utrzymanie świetlic szkolnych kwota 169.087,92 zł,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym kwota 232.935,98 zł,

16) w dziale 900 wykonano wydatki w wysokości 2.606.359,87 zł co stanowi 90,07% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:
- oświetlenie uliczne kwota 102.905,01 zł,
- konserwację oświetlenia kwota 19.183,82 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego kwota 138.211,45 zł,
- dobudowę linii oświetlenia w m. Toczyłowo kwota 121.746,30 zł,
- gospodarkę ściekową kwota 23.498,94 zł,
- gospodarkę odpadami kwota 223.612,19 zł,
- termomodernizację 4 obiektów gminnych (świetlic wiejskich) kwota 881.217,95 zł,
- przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Boczki - Świdrowo wraz z urządzeniem centrum wsi kwota 800.086,58 zł (w tym dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 - 2013 kwota 279.524,zł),
- raty leasingowe za sprzęt dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie kwota 144.406,81 zł,
- pozostałe wydatki kwota 151.040,82 zł,

17) w dziale 921 wykonano wydatki w wysokości 478.181,31 zł co stanowi 90,15% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:
- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich kwota 352.341,18 zł (w tym na wyposażenie, bieżące remonty, olej opałowy),
- dokumentację projektową na przebudowę świetlicy w m. Przechody kwota 14.990,13 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki na działalność statutową kwota 110.850,00 zł,

18) w dziale 926 wykonano wydatki w wysokości 4.844,52 zł co stanowi 96,89% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących.

III. Deficyt budżetu gminy za 2009 rok wyniósł 2.159.044,16 zł. Deficyt budżetu został pokryty wolnymi środkami w kwocie 3.780,15 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 2.155.264,01 zł. W roku 2009 nie skorzystano z pożyczki na prefinansowanie zadań z udziałem środków funduszy strukturalnych w wysokości 279.525,00 zł, pomimo planu. Gmina założyła środki własne budżetu na prefiannsowanie zadania. Kredyt długoterminowy w kwocie 126.518,97 zł oraz wolne środki w kwocie 902.557,00 zł przeznaczono na spłątę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych.

IV. Stan zobowiązań budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2009 roku wynosi 6.636.400,78 zł, co stanowi 39,73% wykonanych dochodów.
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 314/10
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Zestawienie dotacji otrzymanych w roku 2009 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami:
Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan dotacja na 2009 rok w zł Kwota dotacji otrzymanej w 2009 roku Wysokość dotacji wykorzystanej w 2009 roku
1 750 75011 2010 Urząd Wojewódzki 69.000,00 69.000,00 69.000,00
2 751 75101 2010 Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 963,00 963,00 963,00
3 751 75113 2010 Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego 13.864,00 13.864,00 13.864,00
2 010 01095 2010 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 603.571,00 603.569,80 603.516,91
3 801 80101 2030 Radosna szkoła 17.874,00 17.874,00 17.874,00
4 801 80195 2030 Komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 264,00 264,00 0,00
5 852 85212 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2.170.000,00 2.170.000,00 2.160.689,56
6 852 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w okresie od 01.01.- 31.12.2009 2.631,00 2.630,43 2.603,43
7 852 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe) 1.369,00 1.369,00 1.089,79
8 852 85214 2010 Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe w okresie od 01.01 - 31.07.2009) 17.607,00 17.606,27 17.606,27
9 852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe w okresie od 01.08 - 31.12.2009) 15.393,00 15.393,00 12.108,15
10 852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe w okresie od 01.01 - 31.12.2009) 212.000,00 212.000,00 209.002,07
11 852 85228 2010 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49.000,00 47.060,00 46.035,60
12 852 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej 133.911,00 133.911,00 133.911,00
13 852 85295 2010 Pomoc dla powodzian 1.000,00 1.000,00 1.000,00
14 852 85295 2030 Program wieloletni - Pomoc państwa w zakresie dożywiania 287.600,00 287.600,00 276.702,41
15 852 85295 2023 Na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych w ramach PPWOW na realizację usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej 227.009,00 209.865,83 209.865,83
16 854 85415 2030 Rządowy program pomocy uczniom w 2009 roku -Wyprawka szkolna 33.870,00 33.870,00 26.271,74
17 854 85415 2030 Pomoc materialna o charakterze socjalnym 206.711,00 206.711,00 206.664,24
RAZEM 4.063.637,00 4.044.551,33 4.008.768,00
W 2009 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gmina Grajewo otrzymała dotacje w łącznej kwocie 4.044.551,33 zł, tj. o 26.397,89 zł mniej niż w 2008 roku. Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 35.756,33 zł zwrócono do PUW do 31 grudnia 2009 r. Natomiast niewykorzystaną dotację w rozdziale 85213 w kwocie 27,00 zł zwrócono 25 stycznia 2010 r. Otrzymane dotacje na poszczególne zadania uznano za rozliczone i wykorzystane w łącznej kwocie 4.008.768, 00 zł, i tak:
- w dziale 750, rozdział 75011 dotację w wysokości 69.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń w kwocie 59.000,00 zł i pochodnych w kwocie 10.000,00 zł wypłaconych 2 pracownikom Urzędu zatrudnionym w Referacie Ogólnoorganizacyjnym na stanowisku ds. ewidencji ludności i spraw obywatelskich oraz ds. obronności i kancelarii tajnej, którzy realizowali zadania z zakresu administracji publicznej;
- w dziale 751, rozdział 75101 dotację w wysokości 963,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatku miesięcznego dla pracownika za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- w dziale 751, rozdział 75113 dotację w wysokości 13.864,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego przeznaczono na: zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych (5.940,00 zł), obsługę informatyczną komisji (1.700,00 zł), wydatki kancelaryjne (2.308,12 zł), obsługę obwodowych komisji wyborczych (900,00 zł), sporządzenie spisu wyborców (650,00 zł), uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych (1.455,80 zł) oraz na zwrot kosztów dojazdu członkom obwodowych komisji wyborczych (910,08 zł);
- w dziale 010, rozdział 01095 dotację w wysokości 603.569,80 zł na podstawie 872 wniosków złożonych przez 532 rolników na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2009 roku wydatkowano w kwocie 603.516,91 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 52,89 zł zwrócono 19 czerwca 2009 roku;
- w dziale 801, rozdział 80101 dotację w wysokości 17.874,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - II szkół podstawowych przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do klas oraz urządzono miejsca bezpiecznych zabaw w czasie wolnym na terenie szkoły w Białaszewie, Rudzie, Wierzbowie;
- w dziale 801, rozdział 80101 dotację w wysokości 264,00 zł na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zwrócono w całości w dniu 17.12.2009 roku;
- w dziale 852, rozdział 85212 dotację w wysokości 2.170.000.00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, a także na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego to zadanie. Dotację wykorzystano w łącznej kwocie 2.160.689,56 zł, niewykorzystana kwotę zwrócono w dniu 30.12.2009 roku;
- w dziale 852, rozdział 85213 dotację w kwocie 2.630,43 zł wykorzystano w wysokości 2.603,43 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne;
- w dziale 852, rozdział 85214 dotację w wysokości 17.606,27 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2009 roku. Natomiast dotację w wysokości 227.393,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 8 osób w kwocie 12.108,15 zł oraz wypłatę zasiłków okresowych w łącznej wysokości 209.002,07 zł;
- w dziale 852, rozdział 85228 dotację w wysokości 47.060,00 zł przeznaczono na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ilości 2.951 godzin na łączną kwotę 46.035,60 zł;
- w dziale 852, rozdział 85219 dotację w wysokości 133.911,00 zł przeznaczono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- w dziale 852, rozdział 85295 dotację w wysokości 1.000,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego mieszkańcowi gminy Grajewo - w ramach pomocy dla powodzian. Natomiast dotację w wysokości 287.600,00 zł przeznaczono na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Opłacono obiady dla 369 dzieci w ilości 51.320 posiłków oraz wypłacono zasiłki celowe dla 57 rodzin na łączną kwotę 276.702,41 zł;
- w dziale 852, rozdział 85295 dotacje w wysokości 209.865,83 przeznaczono na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W roku 2009 w ramach dotacji zrealizowano następujące projekty:
Numer umowy Nazwa umowy Usługodawca Kwota świadczeń kwalifikowanych w zł
P 5/08/09 Współorganizacja ze społecznością czasu wolnego Szkoła Podstawowa w Wierzbowie 24.161,00
P 6/08/09 Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży Gimnazjum w Danówku 50.000,00
U 8/09 Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności w gminie Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 25.000,00
U 9/09 Realizacja programu aktywizacji społecznej z promocją miejsc sakralnych w Gminie Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski 10.000,00
P 7/09 Tworzenie nowych miejsc pracy wraz z promocją osób młodych na rynku pracy Gminna Biblioteka Publiczna 60.000,00
U 6/09 Szkolenie warsztatowe pracowników GOPS Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku 2.845,00
U 7/09 Szkolenie przedstawicieli gmin PPWOW województwo podlaskie EKOLEX Sp. z o.o. 360,00
U 12/09 Promocja tradycji ludowej poprzez organizowanie zajęć cyklicznych i akcyjnych z dziećmi i młodzieżą Elżbieta Szumska Sołectwo Ciemnoszyje 25.000,00
U 13/09 Kampanie społeczne i działania uwrażliwiające młode pokolenia na problemy osób starszych Elżbieta Szumska Sołectwo Ciemnoszyje 8.000,00
U 10/09 Akademia wychowawców świetlic środowiskowych Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku 6.900,00
U 11/09 Szkolenie instruktor sportu Polska Akademia Sportu 1.349,00
Kontrakt Nr 11/09 Instruktor sportu Szymanowski Piotr 727,53
U 14/09 Usługa organizacji wizyty studyjnej Biuro Turystyki BIAL-TUR Sp. z o.o., w Białymstoku 7.000,00
U 15/09 Świadczenie usług szkoleniowych Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzie 523,30
Dodatkowo ze środków własnych, poniesiono koszt realizacji usługi wynikającej z umowy P NR 7/09 w kwocie - 12.000 zł, ponieważ, zgodnie z pismem ROPS z dnia 14 sierpnia 2009 roku, należność tę należało uregulować do 31 grudnia 2009 roku. 22 stycznia 2010 roku Podlaski Urząd Wojewódzki dokonał zwrotu tej kwoty. Na koniec 2009 roku saldo środków kredytu na realizację PPWOW na rachunku Urzędu wyniosło 0,00 zł;
- w dziale 854, rozdział 85415 dotację w wysokości 33.870,00 zł przeznaczono na realizację rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna". Dofinansowaniem objęto uczniów klas I - III szkół podstawowych oraz klasy I gimnazjum na łączną kwotę 26.271,74 zł. Natomiast dotację w wysokości 206.711,00 zł przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na wypłatę stypendiów szkolnych oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie kwotę 206.664,24 zł.
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 314/10
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Bibliteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie w okresie sprawozdawczym 01.01.2009 - 31.12.2009
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie jest jedyną biblioteką publiczną jaka znajduje się na terenie gminy Grajewo. Głównym celem jej działalności jest zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury w środowisku wiejskim. W swoich zasobach placówka posiada (poza książkami dla dzieci i dorosłych): encyklopedie, różnego typu informatory, słowniki, atlasy: geograficzne, historyczne i przyrodnicze, piękne wydawnictwa albumowe, dzieła wielkich poetów, ozdobne wydania dzieł wybitnych pisarzy. Prowadzona jest również prenumerata 10 czasopism.
W roku 2009 stan księgozbioru zwiększono o 567 woluminów na łączną kwotę 11.200,- zł, w tym: 51 woluminów o wartości 1.200,- zł zakupiono z dotacji przekazanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 516 woluminów o wartości 10.000,- zł zakupiono ze środków własnych.
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 12 193 woluminy. Przy zakupie książek decydowały dezyderaty oraz potrzeby czytelników. Jako, że największą grupę czytelników stanowią dzieci i ucząca się młodzież, tak najwięcej książek zakupionych stanowi literatura piękna dla dzieci.
W okresie sprawozdawczym biblioteka zatrudniała trzech pracowników, w tym dyrektor oraz dwie osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie.
W roku 2009 jednostka, w odpowiedzi na ogłoszony przez gminę Grajewo konkurs, przystąpiła do realizacji projektu pn. "Pozyskiwanie nowych miejsc pracy i promocja osób młodych na rynku pracy" finansowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Utworzono dwa dodatkowe miejsca pracy, wykonano remont świetlicy działającej przy Bibliotece, w której prowadzone były zajęcia w związku z realizacją projektu, zakupiono komputer przenośny, ekran projekcyjny, aparat, sprzęt grający, utworzono również plac zabaw dla dzieci.Biblioteka, w minionym roku, realizowała także działania mające na celu promocję jednostki i czytelnictwa. Były to m.in.: spotkania cykliczne z przedszkolakami, organizacja konkursów (plastyczne, z wiedzy ogólnej, literackie, muzyczne), organizacja spotkania literackiego z Joanną Olech. Podczas wakacji, w ramach Ogólnopolskiego Rodzinnego Zlotu LZS zorganizowanego przez Urząd Gminy Grajewo, dzieci z Rudy i pobliskich miejscowości wraz z rodzicami, nieodpłatnie uczestniczyły w kilkugodzinnej wycieczce, której głównym celem była Twierdza Osowiec - jej fort centralny oraz Muzeum Twierdzy. Jednostka zorganizowała także spotkanie z przedstawicielami: Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grajewie oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach działań Komendy Powiatowej Policji w Grajewie pn. "Letnia szkoła bezpieczeństwa".
W roku 2009 Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją działalność przeznaczyła 170.211,74 zł. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie składał się przede wszystkim ze środków pieniężnych pozostałych z roku 2008, dotacji podmiotowej od organizatora, a także z dotacji celowej z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich oraz dotacji przedmiotowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1. Sytuacja finansowa instytucji kultury w okresie sprawozdawczym:
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego (+) 9.411,70
Otrzymane dochody (+) 172.982,17
Wykonane wydatki (-) 170.211,74
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (+) 12.182,13
Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego 8.368,07
Należności na koniec okresu sprawozdawczego 1.275,24
2. Dochody instytucji kultury w okersie sprawozdawczym:
Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie za 2009 rok
0830 Wpływy z usług 376,80
0920 Pozostałe odsetki 32,07
2460 Dotacja przedmiotowa otrzymana z Biblioteki Narodowej 1.200,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 110.850,00
2620 Dotacja przedmiotowa z budżetu (PPWOW) 60.523,30
Razem dochody 172.982,17
3. Wydatki instytucji kultury w okresie sprawozdawczym:
Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie za 2009 rok
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 60,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63.717,81
4013 Wynagrodzenia osobowe pracowników PPWOW 13.930,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.929,44
4113 Składki na ubezpieczenia społeczne PPWOW 3.177,49
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.767,46
4123 Składki na Fundusz Pracy PPWOW 488,29
4173 Wynagrodzenia bezosobowe PPWOW 6.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.765,80
4213 Zakup materiałów i wyposażenia PPWOW 31.989,90
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.200,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,90
4300 Zakup usług pozostałych 1.780,68
4303 Zakup usług pozostałych PPWOW 4.586,28
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.008,48
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 832,59
4410 Podróże służbowe krajowe 42,70
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.630,15
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 347,14
4743 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych PPWOW 270,64
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 355,29
4753 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji PPWOW 80,70
Razem wydatki 170.211,74
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe