Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 219/10 Wójta Gminy Czyże

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) oraz §12 ust.3 Uchwały Nr XXVI/123/09 Rady Gminy Czyże zarządzam co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów o 9 286 zł - zgodnie z tabelą.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed
zmianą
Zmiana Po
zmianie
852 Pomoc społeczna 550 000,00 1 400,00 551 400,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 51 000,00 1 400,00 52 400,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 51 000,00 1 400,00 52 400,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 7 886,00 7 886,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 7 886,00 7 886,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 7 886,00 7 886,00
Razem: 5 755 011,00 9 286,00 5 764 297,00
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o 9 286 zł oraz dokonać zmian w ich planie - zgodnie z poniższą tabelą.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed
zmianą
Zmiana Po zmianie
750 Administracja publiczna 861 353,00 0,00 861 353,00
75011 Urzędy wojewódzkie 94 190,00 0,00 94 190,00
własne 4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 2 100,00 6 300,00
własne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200,00 - 2 100,00 2 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 600,00 0,00 40 600,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 40 600,00 0,00 40 600,00
własne 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 210,00 210,00
własne 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 - 210,00 2 790,00
852 Pomoc społeczna 615 000,00 1 400,00 616 400,00
85202 Domy pomocy społecznej 12 000,00 0,00 12 000,00
własne 3110 Świadczenia społeczne 12 000,00 - 10 410,00 1 590,00
własne 4430 Różne opłaty i składki 0,00 10 410,00 10 410,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 92 000,00 1 400,00 93 400,00
własne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 620,00 1 191,00 63 811,00
własne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 211,00 180,00 10 391,00
własne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 657,00 29,00 1 686,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 61 509,00 7 886,00 69 395,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 7 886,00 7 886,00
własne 3240 Stypendia dla uczniów 0,00 7 886,00 7 886,00
Razem: 6 762 110,00 9 286,00 6 771 396,00
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach stanowi:
1) Plan dochodów - 5 764 297 zł z tego:
a) bieżące - 4 661 536 zł
b) majątkowe - 1 102 761 zł
2) Plan wydatków - 6 771 396 zł z tego:
a) bieżące - 4 481 081 zł
b) majątkowe - 2 290 315 zł
3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 1 007 099 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki w wysokości 785 911 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokośći 221 188 zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniki Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy

Jerzy Wasiluk
Załącznik do Zarządzenia Nr 219/10
Wójta Gminy Czyże
z dnia 31 marca 2010 r.
Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie
1) Dochody:
- dział 852 - na podstawie pisma Nr FB. II. MC. 3011-44/2010 z Podlaskiego Urzedu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej o 1 400 zł
- dzial 854 - na podstawie pisma Nr FB.II.3011-69/2010 z PUW wprowadza się do budżetu dotację w wysokości 7 886 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2) Wydatki:
- dział 750 i 754 dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatku do faktycznych potrzeb
- dział 852 zwiększono plan wydatków o 1 400 zł w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę miesięcznych dodatków dla pracownika socjalnego oraz dokonano przesunięć między paragrafami
- dzial 854 zwiększono plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę stypendium dla uczniów
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe