Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 916/117/10 Zarządu Powiatu Augustowskiego

z dnia 19 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), i art. 199 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiegoza 2009 rok składające się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2009 r. - dochody Powiatu.
Nr 2 - Dochody budżetu Powiatu Augustowskiego za 2009 rok według źródeł.
Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2009 r. - wydatki Powiatu.
Nr 4 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2009 rok.
Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2009 roku.
Nr 6 - Kwoty dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku.
Nr 7 - Kwoty dotacji podmiotowych w 2009 roku.
Nr 8 - Kwoty dotacji dla innych podmiotów w 2009 roku.
Nr 9 -Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2009 rok.
Nr 10 - Wykonanie planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok.
Nr 11 - Wykonanie planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok.
Nr 12 - Część opisowa do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2009 r.
§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawić Radzie Powiatu w Augustowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Augustowskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biutetynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.
Członkowie Zarządu
Jarosław Szlaszyński
Adam Medykiewicz
Witold Naumowicz
Zbigniew Szymański
Przewodniczący Zarządu Powiatu w Augustowie

Franciszek Wiśniewski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 916/117/10
Zarządu Powiatu Augustowskiego
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik1.xls

Uchw 916 ZP 19.03.10 zał.1-11 ws.przyj.sprawozd.z wykon.budż za 2009
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 916/117/10
Zarządu Powiatu Augustowskiego
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

uchw 916 ZP 19.03.10 zał 12 Opisówka do sprawozd.z wykon budż za 2009
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe