Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/223/10 Rady Gminy Kolno

z dnia 26 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kolno na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 148 291 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 473 211 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 70 032 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 394 952 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
1) plan dochodów wynosi: 22 640 597 zł.
2) plan wydatków wynosi: 27 532 141 zł.
3) plan przychodów wynosi: 6 598 968 zł.
4) plan rozchodów wynosi: 1 707 424 zł.
§ 2. Załącznik Nr 3 określony w uchwale Rady Gminy Kolno Nr XXXII/220/10 z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2010r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 6 określony w uchwale Rady Gminy Kolno Nr XXXI/218/10 z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2010r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 4 określony w uchwale Rady Gminy Kolno Nr XXXI/218/10 z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2010r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkim Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIII/223/10
Rady Gminy Kolno
z dnia 26 marca 2010 r.
Zalacznik1.xls

dochody
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/223/10
Rady Gminy Kolno
z dnia 26 marca 2010 r.
Zalacznik2.xls

wydatki
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/223/10
Rady Gminy Kolno
z dnia 26 marca 2010 r.
Zalacznik3.xls

inwestycje
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIII/223/10
Rady Gminy Kolno
z dnia 26 marca 2010 r.
Zalacznik4.xls

rachunek dochodów własnych
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIII/223/10
Rady Gminy Kolno
z dnia 26 marca 2010 r.
Zalacznik5.xls

dotacje
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe