Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 4/10 Wójta Gminy Giby

z dnia 10 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Giby za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 273. poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Giby za 2009 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009 rok
3. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach i Radzie Gminy Giby
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Wójt Gminy Giby

Jan Kramnicz
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 4/10
Wójta Gminy Giby
z dnia 10 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Giby za 2009 rok
Budżet gminy Giby na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/108/08 z dnia 17 grudnia 2008r. i przedstawiał się następująco:
Plan dochodów budżetowych - 7 684 390 zł.
Plan wydatków budżetowych - 8 564 682 zł.
Budżet powyższy był deficytowy, gdyż plan dochodów był niższy od planu wydatków o kwotę 880 292 zł. Ponadto zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 250 808 zł.W związku z powyższym zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 131 100 zł. W powyższych planach dochodów i wydatków budżetowych były wprowadzane zmiany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach wyniosły:
Plan dochodów budżetowych - 9 449 148 zł.
Plan wydatków budżetowych - 10 528 340 zł.
W trakcie wykonywania budżetu gminy został zwiększony deficyt budżetowy o kwotę 198 900 zł. i wynosi 1 079 192 zł., co zostało sfinansowane zaciągniętym kredytem długoterminowym. Ponadto spłacono wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 250 808 zł.Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2009r. wynosi 2 902 416 zł., co stanowi 31,19 % wykonywanych dochodów.
Zmiany w budżecie gminy na 2009 rok zostały wprowadzone następującymi aktami:
1. Zarządzenie Nr 4/09 Wójta Gminy Giby z dnia 26 stycznia 2009 r.
2. Uchwała Nr XXIII/117/09 Gminy Giby z dnia 12 lutego 2009 r.
3. Zarządzenie Nr 8/09 Wójta Gminy Giby z dnia 21 lutego 2009 r.
4. Uchwała Nr XXIV/119/09 Rady Gminy Giby z dnia 24 marca 2009 r.
5. Zarządzenie Nr 17/09 Wójta Gminy Giby z dnia 12 maja 2009r.
6. Uchwała Nr XXV/122/09 Rady Gminy Giby z dnia 2 czerwca 2009r.
7. Zarządzenie Nr 22/09 Wójta Gminy Giby z dnia 25 czerwca 2009r.
8. Uchwała Nr XXVI/127/09 Rady Gminy Giby z 16 lipca 2009r.
9. Uchwała Nr XXVII/130/09 Rady Gminy Giby z 21 sierpnia 2009r.
10. Uchwała Nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Giby z 25 września 2009r.
11. Uchwała Nr XXIX/141/09 Rady Gminy Giby z 28 października 2009r.
12. Uchwała Nr XXX/144/09 Rady Gminy Giby z 23 listopada 2009r.
13. Uchwała Nr XXXI/145/09 Rady Gminy Giby z 11 grudnia 2009r.
Uchwała Nr XXXII/146/09 Rady Gminy Giby z 21 grudnia 2009r.
DOCHODY
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dochody w tym dziale stanowi kwota 289 005,43 zł. co stanowi 98,86% planu dochodów, w tym: (1) wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 146 037,22 zł. co stanowi 97,36 % planu rocznego. Zaległość za sprzedaż wody na dzień 31.12.2009 roku wyniosła 4 423,08 zł. od mieszkańców następujących wsi: Giby - 1 356,23 zł., Pomorze - 398,03 zł, Pogorzelec- 294,37 zł., Karolin- 106,58 zł., Lasanka - 40,76 zł., Głęboki Bród - 1 105,26 zł., Iwanówka - 535,42 zł., Białorzeczka - 360,82 zł., Białogóry - 225,61 zł. (2) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 3 742,06 zł., co stanowi 124,74% planu rocznego (3) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom do wykorzystania w produkcji rolnej - 138 845,87 zł., co stanowi 100% planu rocznego.
Dział 600 Transport i łączność
W dziale tym dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 102268B Marynowo - Iwanówka i Nr 102296B Iwanówka - Konstantynówka - Pomorze". Wpłynęła dotacja w wysokości 522 602 zł., co stanowi 100 % planu.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dochody w tym dziale stanowi kwota 66 253,10 zł., co stanowi 45,52 % planu rocznego, na które składa się: (1) wpływy za użytkowanie wieczyste - 1 190,80 zł. co stanowi 99,23% planu rocznego (2) czynsz za najem i dzierżawę lokali i gruntów - 65 062,30 zł co stanowi 113,55% planu rocznego (3) sprzedaż mienia - nie wpłynęły żadne dochody, gdyż nie było sprzedaży działek i nieruchomości
Dział 750 Administracja publiczna
W dziale tym w 2009 r. dochody wyniosły 484 962,62 zł, co stanowi 103,97% planu rocznego, na które składa się: (1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - 34 000 zł. co stanowi 100% planu rocznego (2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - 147 zł., co stanowi 100 % planu rocznego (3) refundacja z Powiatowego Biura Pracy w Sejnach - 450 619,12 zl., co stanowi 104,31% planu rocznego (4) prowizja za obsługę wydanych dowodów osobistych - 196,50 zł., co stanowi 65,50 % planu rocznego
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Dochód w tym dziale w 2009 roku wyniósł 9 086,36 zł., co stanowi 99,70 % planu rocznego, w tym: (1) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie spisu wyborców - 494,46 zł., co stanowi 99,89 % planu rocznego (2) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do parlamentu Europejskiego - 8 591,90 zł., co stanowi 99,69 % planu rocznego.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa z Zarządu Wojewódzkiego OSP Województwa Podlaskiego w wysokości 5 000 zł. co stanowi 100% planu rocznego z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Sarnetkach.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
Dochody w tym dziale w 2009 roku wyniosły 2 105 001,92 zł. co stanowi 96,10% planu rocznego, w tym: (1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej - 843,81 zł., co stanowi 84,38% planu rocznego (2) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych - 924 661,10 zł., co stanowi 97,23% planu rocznego, w tym: (a) podatek od nieruchomości - 323 469,10 zl. co stanowi 89,22% planu rocznego (b) podatek rolny - 98 zł., co stanowi 100% planu rocznego (c) podatek leśny - 566 295 zł., co stanowi 102,28 % planu rocznego (d) podatek od środków transportowych - 8 129 zł., co stanowi 100,11% planu rocznego (e) podatek od czynności cywilnoprawnych - 240 zł., co stanowi 100% planu rocznego (f) rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych - 26 132 zł., co stanowi 100% planu rocznego (g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 298 zł., co stanowi 149% planu rocznego Zaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2009roku wyniosły: 3 965,23 zł. w tym: podatek od nieruchomości 2,03 zł. i 3 963,20 zł. od środków transportowych. Zaległość od środków transportowych dotyczy 1 podatnika - postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec tej spółki zostało umorzone, ponieważ nie ujawniono majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego podlegającego egzekucji administracyjnej. W związku z tym decyzją o odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe orzeczono o odpowiedzialności członka zarządu spółki. Kwota ta jest objęta tytułami wykonawczymi i została przekazana do Urzędu Skarbowego do egzekucji. (3) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych - 455 139,53 zł., co stanowi 101,37% planu rocznego, w tym: (a) podatek od nieruchomości - 216 060,60 zł., co stanowi 104,19% planu rocznego (b) podatek rolny - 113 109,40 zł., co stanowi 101,56% planu rocznego (c) podatek leśny - 10 252,10 zł., co stanowi 107,54 % planu rocznego (d) podatek od środków transportowych - 59 744 zł., co stanowi 96,53% planu rocznego (e) podatek od spadków i darowizn - 1 058 zł., co stanowi 81,38 % planu rocznego (f) opłata miejscowa - 9 851 zł. co stanowi 82,09% planu rocznego (g) podatek od czynności cywilnoprawnych - 40 519 zł., co stanowi 96,47% planu rocznego (h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4 545,43 zł., co stanowi 181,82% planu rocznego. Zaległość podatkowa od osób fizycznych na dzień 31.12.2009 r. wyniosła 28 158,60 zł., w tym: od środków transportowych 10 242 zł.( zaległość od 1 podatnika, który złożył podanie o umorzenie i toczy się postępowanie podatkowe). 17 916,60 zł. dotyczy łącznych należności podatkowych.W 2009 roku wysłano 240 upomnień na kwotę 48 366,40 zł. Ponadto skierowano do Urzędów Skarbowych 24 tytuły wykonawcze na kwotę 6 572,20 zł. Urzędy Skarbowe wyegzekwowały i przekazały na konto Urzędu Gminy kwotę 1 903 zł. Zaległości te obejmowały 10 tytułów wykonawczych wystawionych w 2008r 5 i 2009 r. 5. W Urzędach Skarbowych nadal znajdują się 24 tytuły wykonawcze. Egzekucja przez Urzędy Skarbowe przebiega powoli. Podatnicy często sami regulują zobowiązania przed podjęciem czynności egzekucyjnych przez Urzędy Skarbowe. Mentalnością znacznej grupy podatników jest coroczne i nie zawsze uzasadnione wnoszenie podań o umorzenie zaległości podatkowych. W 2009 roku wpłynęło takich podań 15 oraz rozpatrzono 3 podania z 2008 roku. W 14 przypadkach wydano decyzje pozytywne umarzające zaległości na kwotę 3 560,50 zł. Jedno podanie zostało rozpatrzone negatywnie - odmówiono umorzenia. W 1 przypadku podatnikowi wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, 2 podania zostały przeniesione do rozpatrzenia w 2010 roku.Jeden z podatników nie złożył deklaracji w związku z tym wszczęto postępowanie i wydano decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. W 2009 roku wysłano 4 upomnienia na sumę 6 213 zł. w związku z należnościami podatku od środków transportowych.Powyższe należności zostały uregulowane i nie zachodziła potrzeba wystawiania tytułów wykonawczych. (4) wpływy z opłaty skarbowej - 9 954 zł, co stanowi 99,54 % planu rocznego (5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 44 607,35 zł. co stanowi 101,29% planu rocznego. (6) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 663 374 zł., co stanowi 90,90% planu rocznego (7) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - 6 422,13 zł., co stanowi 116,77% planu rocznego
Dział 758 Różne rozliczenia
W dziale tym w 2009 roku wpłynęło 3 425,857,74 zł. dochodów co stanowi 100,05% planu rocznego na które składa się: (1) subwencja oświatowa - 2 035 648 zł. co stanowi 100% planu rocznego (2) subwencja ogólna - 1 334 859 zł. co stanowi 100% planu rocznego (3) kapitalizacja odsetek - 7 354,19 zł. co stanowi 134,08% planu rocznego (4) różne dochody - rozliczenia z lat ubiegłych wpływu z podzialu funduszy masy upadłościowej Spółki Norblin S.A. w Warszawie, która miala zobowiązania wobec gminy - 47 976,55 zł. co stanowi 100% planu rocznego.
Dział 801 Oświata i wychowanie
W dziale tym dochody stanowi dotacja celowa w wysokości 11 945,90 zł., co stanowi 100% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację projektu "Radosna szkoła" w Szkołach Podstawowych w Gibach i w Karolinie.
Dział 852 Pomoc społeczna
W dziale tym dochody stanowi kwota 1 405 081,40 zł., co stanowi 99,24% planu rocznego, na które składa się: (1) dotacja celowa na świadczenia rodzinne - 1 011 749,14 zł co stanowi 99,79% planu rocznego (2) dochody z zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 11 949,41 zł. (3) dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne - 7 273,50 zł. co stanowi 98,02% planu rocznego (4) dotacja celowa na zadania zlecone (zasiłki stale) - 34 692,18 zł. co stanowi 100% planu rocznego (5) dotacja celowa na zadania własne (zasiłki okresowe) - 186 893,48 zł. co stanowi 97,54% planu rocznego (6) dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u - 56 724 zł., co stanowi 100% planu rocznego (7) dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 39 000 zł. co stanowi 100 % planu rocznego (8) dotacja celowa na dożywianie uczniów - 50 000 zł., co stanowi 100% planu rocznego (9) prowizja za przekazane usługi specjalistyczne do Urzędu Wojewódzkiego - 104,61 zł., co stanowi 209,22% planu rocznego (10) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych - 6 695,08 zł., co stanowi 669,51% planu rocznego
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W dziale tym dochód stanowi dotacja rozwojowa w związku z programem "Lepsze jutro" - 195 011 zł., co stanowi 100% planu rocznego.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym dochody stanowią kwotę 113 604,59 zł., co stanowi 97,54 % planu rocznego, na które składa się: (1) dotacja celowa na stypendia dla uczniów i wyprawkę szkolną 76 766,91 zł., co stanowi 96,41% planu rocznego (2) dotacja z PFRON-u na realizację programu "Uczeń na wsi" - 36 837,68 zł., co stanowi 100% planu rocznego
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym dochody stanowią kwotę 5 942,49 zł., co stanowi 59,42% planu rocznego. Są to dochody z różnych wpływów.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Dochody w tym dziale stanowią kwotę 666 000 zł., co stanowi 100% planu rocznego, na które składa się: (1) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska "Moje boisko Orlik 2012" - 333 000 zł., co stanowi 100% planu rocznego (2) dotacja celowa z Ministerstwa Turystyki i Sportu na budowę boiska "Moje boisko - Orlik 2012" - 333 000 zł., co stanowi 100% planu rocznego.
Ogółem w 2009 roku dochodów wpłynęło 9 305 354,55 zł., co stanowi 98,48 % planu rocznego.
WYDATKI
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym wydatki w 2009 roku wyniosły 262 271,81 zł., co stanowi 97,53% planu rocznego. Powyższe wydatki to: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora, zakup materiałów związanych z awarią wodomierzy, linią wodociągową, zakup energii do hydroforni w Gibach, przepompowni w Karolinie i studni głębinowej w Pogorzelcu, kwartalne wpłaty na rzecz izb rolniczych uzyskane z wpływów podatku rolnego.Ponadto są tu ujęte wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski złożyło 310 rolników i zostały wydane decyzje na kwotę 136 123,39 zł. oraz 2 722,48 zł. wydatkowano na wydanie i wysłanie decyzji.
Dział 600 Transport i łączność
W dziale tym wydatki wyniosły 1 393 724,72 zł., co stanowi 99,57 % planu rocznego. Na powyższe wydatki składa się: utrzymanie dróg i mostów gminnych (żwirowanie, równanie, zakup znaków drogowych) - 111 038,11 zł. co stanowi 94,90% planu rocznego. Ponadto są tu ujęte wydatki związane z inwestycją pod nazwą "Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 102268B Marynowo - Iwanówka i Nr 102296B Iwanówka - Konstantynówka - Pomorze", które wyniosły 1 132 686,61 zł., co stanowi 100% planu rocznego. Również w dziale tym są ujęte wydatki w wysokości 150 000 zł., co stanowi 100% planu rocznego związanego ze współfinansowaniem przebudowy drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most - Sarnetki - Frącki.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
W dziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, gdzie są wynajmowane pomieszczenia dla Przychodni Specjalistyczno-Rodzinnej "Falmed", Punktu Aptecznego oraz 3 lokale mieszkalne do listopada 2009r. (od m-ca grudnia 1 lokal jest pusty). W sezonie grzewczym zatrudniony jest palacz c .o. Są tu ujęte wydatki na zakup opału, energii elektrycznej, remonty pieców i pomieszczeń, podatek od nieruchomości. Wydatki w tym dziale wyniosły 64 888,63 zł., co stanowi 99,84 % planu rocznego.
Dział 710 Działalność usługowa.
W dziale tym wydatki wyniosły 56 012,86 zł., co stanowi 93,35% planu rocznego, na które składają się: usługi geodezyjne, wypisy, wyrysy, przygotowanie projektów decyzji lokalizacyjnych, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
W rozdziale tym w 2009 roku wydatki wyniosły 81 232,86 zł., co stanowi 97,89 planu rocznego, które związane były z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących sprawy w zakresie obrony cywilnej, ewidencji ludności i USC.
Rozdział 75022 Rady gmin
W 2009 roku w rozdziale tym wydatki wyniosły 38 144,50 zł. co stanowi 99,33% planu rocznego, na które składają się: diety radnych i sołtysów biorących udział w sesjach i posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy oraz miesięczne diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Rozdział 75023 Urzędy gmin
W 2009 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 1 617 508,45 zł., co stanowi 98,71% planu rocznego. W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. W biurze Urzędu Gminy zatrudnionych jest 14 pracowników na 13,5 etatu administracji oraz sprzątaczka. W okresie sezonu grzewczego zatrudniani są palacze do budynku we Frąckach. W 2009 roku na pracach interwencyjnych i robotach publicznych pracowało 87 osób. Powyższe zatrudnienie związane jest z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń. Ponadto są tu ujęte wydatki na zakup materiałów biurowych, zakup energii, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, delegacje, opłaty za serwis komputerowy, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, odpisy na ZFŚS, zakup programów, zakup komputerów.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
W rozdziale tym wydatki w 2009 roku wyniosły 29 666,86 zł. co stanowi 98,23% planu rocznego i są to wydatki związane z promocją gminy. Gmina wzięła udział w imprezie w Warszawie promującej gminę. Zakupiono ksiązki "Z biegiem Marychy", gdzie znajduje się promocja gminy, opłacono ogłoszenie w gazecie "Kurier Poranny" promujące gminę, zorganizowano " Dni Gib", kalendarze promujące Urząd Gminy.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale tym w 2009 roku wydatki wyniosły 9 086,36 zł. co stanowi 99,70 planu rocznego, na które składa się wynagrodzenie za uzupełnianie spisu wyborców i wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego (diety członków obwodowych komisji wyborczych, materiały biurowe, delegacje, obsługa informatyczna).
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W dziale tym wydatki wyniosły 130 046,49 zł. co stanowi 99,84% planu rocznego. Są tu ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek OSP w Gibach, Pogorzelcu, Głębokim Brodzie, Sarnetkach i Zelwie. W powyższych jednostkach jest zatrudnionych 5 kierowców. Wiąże się to z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń . Ponadto sa tu ujęte nagrody dla strażaków biorących udział w pożarach i akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich , ubezpieczenia samochodów i członków ODSP, zakup samochodu strażackiego STAR dla OSP Sarnecki, remonty i ubezpieczenia, badania techniczne z samochodów Ford dla OSP Głęboki Bród i OSP Zelwa.Ponadto w dziale tym znajduje się wydatek w wysokości 5 000 zł. dla policji z przeznaczeniem na fundusz remontowy Komendy Powiatowej Policji w Sejnach.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
W dziale tym wydatki wyniosły 16 757,10 zł., co stanowi 99,74% planu rocznego i są one związane z wynagrodzeniem agencyjno- prowizyjnym dla sołtysów za pobór podatków i dla inkasentów za pobór opłaty miejscowej.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
W dziale tym wydatki wyniosły 129 008,07 zł., co stanowi 100% planu rocznego, na które składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Na terenie Gminy Giby funkcjonują 3 szkoły podstawowe: w Gibach, Karolinie i we Frąckach.Do Szkoły Podstawowej w Gibach uczęszcza 93 uczniów, jest zatrudnionych 10 nauczycieli na pełne etaty, 1 pracownik administracji i 4 pracowników obsługi. Wydatki szkoły wyniosły 660 751,91 zł. co stanowi 99,40% planu rocznego, na które składają się: płace i pochodne od płac, zakup węgla, środków czystości, rozmowy telefoniczne, energia, licencje, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚŚ.Do Szkoły Podstawowej w Karolinie uczęszcza 72 uczniów, jest zatrudnionych 8 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 3 pracowników obsługi. Wydatki szkoły wyniosły 588 484,74 zł., co stanowi 98,62% planu rocznego, na które składają się: płace i pochodne od płac, zakup węgla, sprzętu technicznego, środków czystości, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚŚ.Do Szkoły Podstawowej we Frąckach uczęszcza 26 uczniów, jest zatrudnionych 6 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty. Wydatki szkoły za 2009 r. wyniosły 345 340,01 zł., co stanowi 98,85% planu rocznego, na które składają się płace i pochodne od płac, zakup węgla, środków czystości , rozmowy telefoniczne, zakup energii, badania lekarskie, wywóz nieczystości, odpisy na ZFŚŚ.Ponadto w rozdziale tym były wydatki inwestycyjne w wysokości 152 671,68 zł. związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gibach 129 491,68 zł., co stanowi 100% planu rocznego i budową hali sportowej w Gibach - 23 180 zł. ,co stanowi 100% planu rocznego.Ogółem w 2009 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych wraz z inwestycją została wydatkowana kwota 1 747 248,34 zł., co stanowi 99,03% planu rocznego.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przy Szkołach Podstawowych w Gibach i Karolinie działają oddziały przedszkolne, w których uczy się w Gibach - 22 dzieci i jest zatrudniony 1 nauczyciel. Wydatki w tym rozdziale w 2009 roku wyniosły 113 900,88 zł., co stanowi 94,73% planu rocznego, na które składa się: wynagrodzenie i pochodne, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS , zakup energii, zakup węgla, środków czystości, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.
Rozdział 80110 Gimnazja
Na terenie Gminy Giby funkcjonuje Gimnazjum w Gibach, do którego uczęszcza 103 uczniów i jest zatrudnionych 12 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty, 1 kierowca i 5 pracowników obsługi. Wydatki w 2009 roku wyniosły 771 719 zł., co stanowi 99,21% planu rocznego, na które składają się płace i pochodne od płac, zakup węgla, środków czystości, zakup energii, rozmowy telefoniczne, zakup papieru, ksero, licencje, ubezpieczenia komputerów, szkolenia, delegacje, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów
W rozdziale tym w 2009 roku wydatki wyniosły 327 737,59., co stanowi 96,65% planu rocznego, na które składają się płace i pochodne od płac 3 kierowców dowożących dzieci do szkoły oraz 1 prywatny przewoźnik. Ponadto wydatki stanowią: paliwo do samochodów dowożących uczniów, remonty i naprawa samochodów, zakup części do samochodów, ubezpieczenia samochodów, zakup biletów miesięcznych, badania techniczne pojazdów, zwrot kosztów dowozu dla rodziców dowożących dzieci własnymi pojazdami, odpisy za ZFŚS.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W rozdziale tym były zaplanowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 13 620 zł., jednak nie wystąpiły w 2009 roku.
Rozdział 80148 Stołówki szkolne
Przy Szkole Podstawowej w Gibach do dnia 31 marca 2009 roku działała świetlica z dożywianiem, gdzie były zatrudnione 2 kucharki. Wykonanie wydatków wyniosło 17 665,33 zł., co stanowi 100% planu rocznego.
Rozdział 80195 Pozostała działalność
W rozdziale tym wydatki w 2009 roku wyniosły 21 286 zł., co stanowi 100% planu rocznego. Są to wydatki związane ze świadczeniami socjalnymi dla 29 nauczycieli emerytów, którzy pracowali na terenie gminy.
Dział 851 Ochrona zdrowia
W dziale tym wydatki w 2009 roku wyniosły 34 823,20 zł., co stanowi 29,28% planu rocznego. W dziale tym są ujęte wydatki związane z realizacją Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 34 507,82 zł. co stanowi 29,76% planu rocznego oraz 315,38 zł. wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na powyższe wydatki składają się: diety członków komisji biorących udział w posiedzeniach komisji alkoholowych, opinia psychologów, opłata dla logopedy za zajęcia logopedyczne, dotacja dla Stowarzyszenia "Wybór" w Suwałkach, opłata za kolonie dzieci z rodzin patologicznych, opłaty za spektakle profilaktyczne, dopłata do biletów do teatru w Warszawie dla dzieci z rodzin patologicznych.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
W rozdziale tym wydatki w 2009 roku wyniosły 27 473,53 zł. co stanowi 81,95%. Które stanowią comiesięczny pobyt 2 pensjonariuszy z naszej gminy w Nowej Wsi Ełckiej i w Suwałkach do m-ca lipca 2009 roku, gdyż 1 osoba zmarła.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego.
W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 011 689,14 zł. co stanowi 99,79% planu rocznego, które są związane ze świadczeniami rodzinnymi dla 303 rodzin. Na powyższe świadczenia składają się: (1) zasiłki rodzinne z dodatkami - 653 010 zł. (2) zasiłki pielęgnacyjne dla 90 osób - 159 273 zł. (3) świadczenia pielęgnacyjne dla 12 osób - 50 860 zł. (4) fundusz alimentacyjny dla 24 osób - 92 140 zł. (5) zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się 23 dzieci - 23 000 zł. (6) składki na ubezpieczenia społeczne - 4 987,85 zł. (7) wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych - 28 418,29 zł.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych za 20 osób korzystających z pomocy społecznej, które w 2009 wyniosło 7 273,50 zł. co stanowi 98,03% planu rocznego.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze
W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z udzieleniem pomocy najuboższym rodzinom, które w 2009 roku wyniosły 243 361,19 zł. co stanowi 97,81 % planu rocznego, w tym:(1) zasiłki stałe dla 18 osób na sumę -61 300 zł. (2) zasiłki okresowe dla 69 osób na sumę 160 286,48 zł. (3) zasiłki celowe dla 92 rodzin lub osób na sumę 21 775,53 zł. w tym: (a) sprawienie pogrzebu dla 1 osoby na sumę 1 926 zł. (b) pomoc dla 2 rodzin poszkodowanych wskutek pożaru domu - 3 000 zł.
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
W rozdziale tym są ujęte wydatki 167 dodatków mieszkaniowych z 19 rodzin , które w 2009 roku wyniosło 20 786,91 zł. co stanowi 69,29% planu rocznego.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gibach zatrudnione są 2 osoby- kierownik i pracownik socjalny, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń, a ponadto zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, badania lekarskie, zakup programów i licencji, odpisy na ŻFŚS , które w 2009 roku wyniosło 91 767,98 zł. co stanowi 97,43% planu rocznego
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunek zajmujących się 14 osobami starymi i przewlekle chorymi oraz 5 osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wydatki w 2009 roku w tym rozdziale wyniosły 46 874,83 zł. co stanowi 99,98% planu rocznego.
Rozdział 85295 Pozostała działalność
W rozdziale tym są ujęte wydatki przeznaczone za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum, z którego skorzystało 208 uczniów ze 123 rodzin. Ponadto 7 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 1 633 zł. W 2009 roku wykonanie w tym rozdziale wyniosło 65 000 zł. co stanowi 100 % planu rocznego.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Urząd Gminy Giby realizował projekt "Lepsze jutro" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - szkół Gminy Giby w okresie od 8.09.2008r. do 31.08.2009r., który miał na celu wsparcie uczniów osiągających niskie wyniki w nauce z trudnościami edukacyjnymi z klas IV - VI szkoły podstawowej oraz I - III gimnazjum. Wsparciem zostało objętych 223 uczniów Szkół Podstawowych w Gibach, Frąckach, Karolinie i Gimnazjum w Gibach. Na realizację projektu Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Europejskiego , Funduszu Społecznego w Białymstoku (85 % fundusze unijne i 15 % fundusze budżetu państwa) w wysokości 195 011 zł. co stanowi 100% planu rocznego. Na powyższe wydatki składa się promocja projektu, wydruk ulotek, plakatów, folderów, zajęcia z języka angielskiego, zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z języka angielskiego i matematyki, odwóz uczniów z zajęć, wynagrodzenie nauczycieli za zajęcia matematyki i języka angielskiego, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia zarządzających projektem, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie za monitoring.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym wydatki wyniosły 113 604,91 zł. co stanowi 97,54% planu rocznego, na które składają się: (1) pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium, z której skorzystało 158 uczniów na sumę 63 806,91 zł. (2) dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I - III szkół podstawowych i I klasy gimnazjum, z którego skorzystało 70 uczniów na kwotę 12 960 zł. w tym: I gimnazjum 16 uczniów, I klasa szkoły podstawowej - 15 uczniów, klasa II szkoły podstawowej - 20 uczniów, III klasa - 19 uczniów (3) dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach programu "Uczeń na wsi", z którego skorzystało 19 uczniów, w tym: szkoły podstawowe - 10 osób, gimnazjum - 3 osoby, ponadgimnazjalne - 6 osób na sumę 36 837,68 zł. co stanowi 100% planu rocznego.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
W rozdziale tym wydatki wyniosły 116 247,97 zł. co stanowi 99,97% planu rocznego. Są to wydatki związane z usługami za wywóz nieczystości stałych, opłaty półroczne za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zużycie paliw, pobór wody podziemnej, pobyt psów w pensjonacie "Cyganowo" w Sejnach. Ponadto są tu ujęte wydatki związane z inwestycją "Budowa oczyszczalni przydomowych" ( za projekt - 65 963,99 zł.)
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg
W rozdziale tym wydatki wyniosły 29 622,40 zł. co stanowi 93,94% planu rocznego, na które składa się: (1) zakup lamp do oświetlenia ulicznego we wsiach: Giby, Frącki, Głeboki Bród, Zelwa i Pogorzelec na sumę 2 828,13 zł. (2) zakup energii do oświetlenia ulicznego we wsiach: Giby, Pogorzelec, Zelwa, Frącki, Głęboki Bród i Sarnetki na sumę 19 287,70 zł. (3) naprawa, wymiana lamp i konserwacja oświetlenia ulicznego na sumę 7 506,57 zł.
Rozdział 90095 Pozostała działalność
W rozdziale tym wydatki wyniosły 203 923,91 zł. co stanowi 99,47% planu rocznego. Są to wydatki związane z zatrudnieniem 2 kierowców ciągnika i 1 konserwatora, zakup paliwa do ciągników, ubezpieczenie ciągników i przyczep, naprawa i zakup części do ciągników i równarki, badania techniczne, zakup równarki VOLVO.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziale tym są ujęte dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 115 071,72 zł., co stanowi 79,79% planu rocznego, w tym: 59 639,35 zł. dla Gminnego Ośrodka Kultury i 55 432,37 zł. dla Gminnej Biblioteki Publicznej
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 085 793,51 zł. co stanowi 99,61% planu rocznego i są związane z inwestycją pod nazwa "Budowa kompleksu sportowego - program "Moje boisko - Orlik 2012" w Gibach. Inwestycja została zrealizowana do 31.08.2009r. Ponadto jest tu ujęty wydatek na zakup energii do oświetlenia boiska.
Rozdział 92695 Pozostała działalność
W rozdziale tym wydatki wyniosły 33 999,86 zł. co stanowi 100% planu rocznego. Są to wydatki na utrzymanie stadionu gminnego w Gibach oraz dotacja na działalność sportową drużyny piłkarskiej "Gieret " w Gibach - 30 000 zł.
Ogółem plan wydatków na 2009 rok wyniósł 10 528 340 zł a jego wykonanie 10 270 231,41 zł. co stanowi 97,55% planu rocznego.
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 4/10
Wójta Gminy Giby
z dnia 10 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Giby za 2009 rok DOCHODY
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Giby w 2009 roku DOCHODY
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Paragraf Plan Plan po zmianach Dochody wykonane Procent wykonania
1. Rolnictwo i łowiectwo 010 159 000,00 zł 292 347,00 zł 289 005,43 zł 98,86%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 150 000,00 zł 150 500,00 zł 146 417,50 zł 97,29%
Wpływy z usług 0830 150 000,00 zł 150 000,00 zł 146 037,22 zł 97,36%
Pozostałe odsetki 0920 - zł 500,00 zł 380,28 zł 76,06%
Pozostała działalność 01095 9 000,00 zł 141 847,00 zł 142 587,93 zł 100,52%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 6 000,00 zł - zł - zł 0,00%
Wpływy z różnych opłat 0690 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 742,06 zł 124,74%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 - zł 138 847,00 zł 138 845,87 zł 100,00%
2. Transport i łączność 600 - zł 522 602,00 zł 522 602,00 zł 100,00%
Drogi publiczne gminne 60016 - zł 522 602,00 zł 522 602,00 zł 100,00%
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6330 - zł 522 602,00 zł 522 602,00 zł 100,00%
3. Gospodarka mieszkaniowa 700 324 500,00 zł 145 536,00 zł 66 253,10 zł 45,52%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 324 500,00 zł 145 536,00 zł 66 253,10 zł 45,52%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 1 200,00 zł 1 200,00 zł 1 190,80 zł 99,23%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 57 300,00 zł 57 300,00 zł 65 062,30 zł 113,55%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 266 000,00 zł 87 036,00 zł - zł 0,00%
4. Administracja publiczna 750 34 300,00 zł 466 453,00 zł 484 962,62 zł 99,40%
Urzędy wojewódzkie 75011 34 300,00 zł 34 447,00 zł 34 343,50 zł 99,70%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 34 000,00 zł 34 000,00 zł 34 000,00 zł 100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 - zł 147,00 zł 147,00 zł 100,00%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 300,00 zł 300,00 zł 196,50 zł 65,50%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 432 006,00 zł 450 619,12 zł 104,31%
Wpływy z różnych dochodów 0970 - zł 432 006,00 zł 450 619,12 zł 104,31%
5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 495,00 zł 9 114,00 zł 9 086,36 zł 99,70%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 495,00 zł 495,00 zł 494,46 zł 99,89%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 495,00 zł 495,00 zł 494,46 zł 99,89%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 - zł 8 619,00 zł 8 591,90 zł 99,69%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 - zł 8 619,00 zł 8 591,90 zł 99,69%
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 - zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00%
Ochotnicze straże pożarne 75412 - zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2700 - zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00%
7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 2 077 320,00 zł 2 190 355,00 zł 2 105 001,92 zł 96,10%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 1 000,00 zł 1 000,00 zł 843,81 zł 84,38%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0350 1 000,00 zł 1 000,00 zł 843,81 zł 84,38%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75615 948 803,00 zł 951 038,00 zł 924 661,10 zł 97,23%
Podatek od nieruchomości 0310 362 562,00 zł 362 562,00 zł 323 469,10 zł 89,22%
Podatek rolny 0320 203,00 zł 98,00 zł 98,00 zł 100,00%
Podatek leśny 0330 553 686,00 zł 553 686,00 zł 566 295,00 zł 102,28%
Podatek od środków transportowych 0340 6 220,00 zł 8 120,00 zł 8 129,00 zł 100,11%
Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 - zł 240,00 zł 240,00 zł 100,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 0910 - zł 200,00 zł 298,00 zł 149,00%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2680 26 132,00 zł 26 132,00 zł 26 132,00 zł 100,00%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616 341 171,00 zł 448 971,00 zł 455 139,53 zł 101,37%
Podatek od nieruchomości 0310 207 373,00 zł 207 373,00 zł 216 060,60 zł 104,19%
Podatek rolny 0320 11 375,00 zł 111 375,00 zł 113 109,40 zł 101,56%
Podatek leśny 0330 9 533,00 zł 9 533,00 zł 10 252,10 zł 107,54%
Podatek od środków transportowych 0340 61 890,00 zł 61 890,00 zł 59 744,00 zł 96,53%
Podatek od spadków i darowizn 0360 2 000,00 zł 1 300,00 zł 1 058,00 zł 81,38%
Opłata od posiadania psów 0370 500,00 zł 500,00 zł - zł 0,00%
Wpływy z opłaty targowej 0430 500,00 zł 500,00 zł - zł 0,00%
Wpływy z opłaty miejscowej 0440 12 000,00 zł 12 000,00 zł 9 851,00 zł 82,09%
Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 36 000,00 zł 42 000,00 zł 40 519,00 zł 96,47%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 0910 - zł 2 500,00 zł 4 545,43 zł 181,82%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 51 040,00 zł 54 040,00 zł 54 561,35 zł 100,96%
Wpływy z opłaty skarbowej 0410 10 000,00 zł 10 000,00 zł 9 954,00 zł 99,54%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 41 040,00 zł 44 040,00 zł 44 607,35 zł 101,29%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621 735 306,00 zł 735 306,00 zł 669 796,13 zł 91,09%
Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 729 806,00 zł 729 806,00 zł 663 374,00 zł 90,90%
Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 5 500,00 zł 5 500,00 zł 6 422,13 zł 116,77%
8. Różne rozliczenia 758 3 357 045,00 zł 3 423 984,00 zł 3 425 857,74 zł 100,05%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 2 019 186,00 zł 2 035 648,00 zł 2 035 648,00 zł 100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2 019 186,00 zł 2 035 648,00 zł 2 035 648,00 zł 100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 1 334 859,00 zł 1 334 859,00 zł 1 334 859,00 zł 100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 1 334 859,00 zł 1 334 859,00 zł 1 334 859,00 zł 100,00%
Różne rozliczenia finansowe 75814 3 000,00 zł 53 477,00 zł 55 350,74 zł 103,50%
Pozostałe odsetki 0920 3 000,00 zł 5 500,00 zł 7 374,19 zł 134,08%
Wpływy z różnych dochodów 0970 - zł 47 977,00 zł 47 976,55 zł 100,00%
9. Oświata i wychowanie 801 252 000,00 zł 11 946,00 zł 11 945,90 zł 100,00%
Szkoły podstawowe 80101 250 000,00 zł 11 946,00 zł 11 945,90 zł 100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 - zł 11 946,00 zł 11 945,90 zł 100,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6260 250 000,00 zł - zł - zł 0,00%
Pozostała działalność 80195 2 000,00 zł - zł - zł 0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 2 000,00 zł - zł - zł 0,00%
10. Pomoc społeczna 852 1 367 050,00 zł 1 394 334,00 zł 1 405 081,40 zł 100,77%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 1 000 000,00 zł 1 013 840,00 zł 1 023 698,55 zł 100,97%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 1 000 000,00 zł 1 013 840,00 zł 1 011 749,14 zł 99,79%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 - zł - zł 11 949,41 zł 0,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85213 8 000,00 zł 7 420,00 zł 7 273,50 zł 98,03%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 8 000,00 zł 5 028,00 zł 4 881,50 zł 97,09%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 - zł 2 392,00 zł 2 392,00 zł 100,00%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 233 000,00 zł 226 300,00 zł 221 585,66 zł 97,92%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 58 000,00 zł 34 693,00 zł 34 692,18 zł 100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 175 000,00 zł 191 607,00 zł 186 893,48 zł 97,54%
Ośrodki pomocy społecznej 85219 56 000,00 zł 56 724,00 zł 56 724,00 zł 100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 56 000,00 zł 56 724,00 zł 56 724,00 zł 100,00%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 40 050,00 zł 40 050,00 zł 45 799,69 zł 114,36%
Wpływy z usług 0830 1 000,00 zł 1 000,00 zł 6 695,08 zł 669,51%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 39 000,00 zł 39 000,00 zł 39 000,00 zł 100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 50,00 zł 50,00 zł 104,61 zł 209,22%
Pozostała działalność 85295 30 000,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł 100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 30 000,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł 100,00%
11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 - zł 195 011,00 zł 195 011,00 zł 100,00%
Pozostała działalność 85395 - zł 195 011,00 zł 195 011,00 zł 100,00%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2008 - zł 165 760,00 zł 165 760,00 zł 100,00%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 - zł 29 251,00 zł 29 251,00 zł 100,00%
12. Edukacyjna opieka wychowawcza 854 - zł 116 466,00 zł 113 604,59 zł 97,54%
Pomoc materialna dla uczniów 85415 - zł 116 466,00 zł 113 604,59 zł 97,54%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 - zł 79 628,00 zł 76 766,91 zł 96,41%
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 2440 - zł 36 838,00 zł 36 837,68 zł 100,00%
13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 10 000,00 zł 10 000,00 zł 5 942,49 zł 59,42%
Pozostała działalność 90095 10 000,00 zł 10 000,00 zł 5 942,49 zł 59,42%
Wpływy z usług 0830 10 000,00 zł 10 000,00 zł 5 942,49 zł 59,42%
14. Kultura fizyczna i sport 926 - zł 666 000,00 zł 666 000,00 zł 100,00%
Obiekty sportowe 92601 - zł 666 000,00 zł 666 000,00 zł 100,00%
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6330 - zł 333 000,00 zł 333 000,00 zł 100,00%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6630 - zł 333 000,00 zł 333 000,00 zł 100,00%
Ogółem dochody 7 681 710,00 zł 9 449 148,00 zł 9 305 354,55 zł 98,48%
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 4/10
Wójta Gminy Giby
z dnia 10 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Giby za 2009 rok WYDATKI
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Giby w 2009 roku WYDATKI
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Paragraf Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane Procent wykonania
1. Rolnictwo i łowiectwo 010 114 954,00 zł 268 925,00 zł 262 271,81 zł 97,53%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 112 722,00 zł 127 816,00 zł 121 167,79 zł 94,80%
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 26 880,00 zł 26 880,00 zł 26 880,00 zł 100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2 285,00 zł 2 285,00 zł 2 284,80 zł 100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 4 435,00 zł 4 435,00 zł 4 430,19 zł 99,89%
Składki na Fundusz Pracy 4120 715,00 zł 715,00 zł 714,54 zł 99,94%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 26 500,00 zł 19 500,00 zł 19 015,18 zł 97,51%
Zakup energii 4260 50 000,00 zł 55 000,00 zł 49 930,28 zł 90,78%
Zakup usług pozostałych 4300 1 000,00 zł 9 260,00 zł 9 256,80 zł 99,97%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 907,00 zł 1 001,00 zł 1 000,00 zł 100,00%
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 - zł 8 740,00 zł 7 656,00 zł 87,60%
Izby rolnicze 01030 2 232,00 zł 2 262,00 zł 2 258,15 zł 99,83%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2850 2 232,00 zł 2 262,00 zł 2 258,15 zł 99,83%
Pozostała działalność 01095 - zł 138 847,00 zł 138 845,87 zł 99,93%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - zł 463,00 zł 462,66 zł 99,93%
Zakup usług pozostałych 4300 - zł 2 260,00 zł 2 259,82 zł 100,00%
Różne opłaty i składki 4430 - zł 136 124,00 zł 136 123,39 zł 100,00%
2. Transport i łączność 600 745 800,00 zł 1 399 700,00 zł 1 393 724,72 zł 99,57%
Drogi publiczne powiatowe 60014 150 000,00 zł 150 000,00 zł 150 000,00 zł 100,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 150 000,00 zł 150 000,00 zł 150 000,00 zł 100,00%
Drogi publiczne gminne 60016 595 800,00 zł 1 249 700,00 zł 1 243 724,72 zł 99,52%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 30 000,00 zł 20 000,00 zł 18 177,62 zł 90,89%
Zakup usług pozostałych 4300 40 000,00 zł 97 000,00 zł 92 860,49 zł 85,73%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 525 800,00 zł 1 132 700,00 zł 1 132 686,61 zł 100,00%
3. Gospodarka mieszkaniowa 700 75 080,00 zł 64 990,00 zł 64 888,63 zł 99,84%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 75 080,00 zł 64 990,00 zł 64 888,63 zł 99,84%
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 8 000,00 zł - zł - zł 0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 216,00 zł - zł - zł 0,00%
Składki na Fundusz Pracy 4120 197,00 zł - zł - zł 0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 18 000,00 zł 24 000,00 zł 23 998,59 zł 100,00%
Zakup energii 4260 8 000,00 zł 10 500,00 zł 10 497,91 zł 99,98%
Zakup usług remontowych 4270 1 000,00 zł - zł - zł 0,00%
Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 zł 15 030,00 zł 15 029,13 zł 99,99%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 907,00 zł - zł - zł 0,00%
Podatek od nieruchomości 4480 17 760,00 zł 15 460,00 zł 15 363,00 zł 99,37%
4. Działalność usługowa 710 30 000,00 zł 60 000,00 zł 56 012,86 zł 93,35%
Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71014 30 000,00 zł 60 000,00 zł 56 012,86 zł 93,35%
Zakup usług pozostałych 4300 30 000,00 zł 60 000,00 zł 56 012,86 zł 93,35%
5. Administracja publiczna 750 1 126 590,00 zł 1 790 240,00 zł 1 766 552,67 zł 98,68%
Urzędy wojewódzkie 75011 81 147,00 zł 82 981,00 zł 81 232,86 zł 97,89%
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 58 116,00 zł 58 263,00 zł 58 242,00 zł 99,96%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4 815,00 zł 4 815,00 zł 4 815,13 zł 100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 9 560,00 zł 9 580,00 zł 9 578,34 zł 99,98%
Składki na Fundusz Pracy 4120 1 542,00 zł 1 545,00 zł 1 544,97 zł 100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 000,00 zł 1 477,00 zł 953,37 zł 64,55%
Zakup usług pozostałych 4300 1 500,00 zł 2 500,00 zł 1 615,75 zł 64,63%
Podróże służbowe krajowe 4410 1 000,00 zł 1 500,00 zł 1 404,30 zł 93,62%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 814,00 zł 2 001,00 zł 2 001,00 zł 100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 800,00 zł 1 300,00 zł 1 078,00 zł 82,92%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75022 35 000,00 zł 38 400,00 zł 38 144,50 zł 99,33%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 34 000,00 zł 37 400,00 zł 37 400,00 zł 100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 000,00 zł 1 000,00 zł 744,50 zł 74,45%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 990 443,00 zł 1 638 659,00 zł 1 617 508,45 zł 98,71%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 6 000,00 zł 6 000,00 zł 4 807,50 zł 80,13%
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 490 000,00 zł 987 630,00 zł 982 569,92 zł 99,49%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 54 643,00 zł 56 033,00 zł 56 032,98 zł 100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 90 000,00 zł 155 800,00 zł 152 793,48 zł 98,07%
Składki na Fundusz Pracy 4120 18 000,00 zł 25 710,00 zł 23 852,89 zł 92,78%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4140 40 000,00 zł 46 211,00 zł 46 211,00 zł 100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 6 000,00 zł 6 000,00 zł 4 529,00 zł 75,48%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 75 000,00 zł 59 699,00 zł 59 611,74 zł 99,85%
Zakup energii 4260 12 000,00 zł 16 948,00 zł 16 946,76 zł 99,99%
Zakup usług remontowych 4270 3 000,00 zł - zł - zł 0,00%
Zakup usług zdrowotnych 4280 1 500,00 zł 2 500,00 zł 2 126,00 zł 85,04%
Zakup usług pozostałych 4300 90 000,00 zł 113 349,00 zł 113 347,84 zł 100,00%
Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 4 000,00 zł 2 766,00 zł 1 968,10 zł 71,15%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 4 000,00 zł 6 081,00 zł 6 080,22 zł 99,99%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 8 000,00 zł 5 180,00 zł 4 137,63 zł 79,88%
Podróże służbowe krajowe 4410 20 000,00 zł 25 558,00 zł 22 557,20 zł 88,26%
Różne opłaty i składki 4430 10 000,00 zł 15 783,00 zł 15 782,20 zł 99,99%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 16 000,00 zł 45 592,00 zł 45 592,00 zł 100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 15 000,00 zł 9 252,00 zł 9 252,00 zł 100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 5 000,00 zł 1 773,00 zł 1 772,09 zł 99,95%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 5 000,00 zł 33 494,00 zł 32 415,89 zł 96,78%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 17 300,00 zł 17 300,00 zł 15 122,01 zł 87,41%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 20 000,00 zł 30 200,00 zł 29 666,86 zł 98,23%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 000,00 zł 2 600,00 zł 2 523,06 zł 97,04%
Zakup usług pozostałych 4300 19 000,00 zł 27 600,00 zł 27 143,80 zł 98,35%
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 495,00 zł 9 114,00 zł 9 086,36 zł 99,70%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 495,00 zł 495,00 zł 494,46 zł 99,89%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 64,00 zł 64,00 zł 63,84 zł 99,75%
Składki na Fundusz Pracy 4120 11,00 zł 11,00 zł 10,62 zł 96,55%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 420,00 zł 420,00 zł 420,00 zł 100,00%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 - zł 8 619,00 zł 8 591,90 zł 99,69%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 - zł 4 950,00 zł 4 950,00 zł 100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - zł 184,00 zł 182,63 zł 99,26%
Składki na Fundusz Pracy 4120 - zł 30,00 zł 29,46 zł 98,20%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 - zł 1 204,00 zł 1 202,37 zł 99,86%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - zł 2 103,00 zł 2 103,74 zł 100,00%
Podróże służbowe krajowe 4410 - zł 148,00 zł 123,70 zł 83,58%
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 86 080,00 zł 130 252,00 zł 130 046,49 zł 99,84%
Komendy wojewódzkie Policji 75404 - zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00%
Wpłaty jednostek na fundusz celowy 3000 - zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00%
Ochotnicze straże pożarne 75412 86 080,00 zł 125 252,00 zł 125 046,49 zł 99,84%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 4 500,00 zł 6 800,00 zł 6 780,00 zł 99,71%
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 15 876,00 zł 18 476,00 zł 18 476,00 zł 100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3 820,00 zł 3 828,00 zł 3 827,04 zł 100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 2 993,00 zł 3 393,00 zł 3 384,07 zł 99,74%
Składki na Fundusz Pracy 4120 484,00 zł 554,00 zł 545,84 zł 98,53%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 15 000,00 zł 39 500,00 zł 39 499,88 zł 100,00%
Zakup energii 4260 3 000,00 zł 4 000,00 zł 3 999,45 zł 99,99%
Zakup usług remontowych 4270 1 000,00 zł - zł - zł 0,00%
Zakup usług zdrowotnych 4280 - zł 500,00 zł 350,00 zł 70,00%
Zakup usług pozostałych 4300 7 000,00 zł 19 000,00 zł 18 999,21 zł 100,00%
Podróże służbowe krajowe 4410 500,00 zł 0,00%
Różne opłaty i składki 4430 6 000,00 zł 3 200,00 zł 3 184,00 zł 99,50%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 907,00 zł 1 001,00 zł 1 001,00 zł 100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 25 000,00 zł 25 000,00 zł 25 000,00 zł 100,00%
8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 15 000,00 zł 16 800,00 zł 16 757,10 zł 99,74%
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647 15 000,00 zł 16 800,00 zł 16 757,10 zł 99,74%
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4100 12 000,00 zł 13 800,00 zł 13 757,10 zł 99,69%
Zakup usług pozostałych 4300 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 100,00%
9. Obsługa długu publicznego 757 70 000,00 zł 129 009,00 zł 129 008,07 zł 100,00%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75702 70 000,00 zł 129 009,00 zł 129 008,07 zł 100,00%
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 8070 70 000,00 zł 129 009,00 zł 129 008,07 zł 100,00%
10. Różne rozliczenia 758 14 000,00 zł 14 000,00 zł - zł 0,00%
Rezerwy ogólne i celowe 75818 14 000,00 zł 14 000,00 zł - zł 0,00%
Rezerwy 4810 14 000,00 zł 14 000,00 zł - zł 0,00%
11. Oświata i wychowanie 801 3 818 212,00 zł 3 054 187,00 zł 2 999 557,14 zł 98,21%
Szkoły podstawowe 80101 2 626 466,00 zł 1 764 403,00 zł 1 747 248,34 zł 99,03%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 65 700,00 zł 62 800,00 zł 62 579,86 zł 100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 006 160,00 zł 1 040 483,00 zł 1 039 038,68 zł 99,86%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 79 400,00 zł 72 405,00 zł 72 404,11 zł 100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 182 770,00 zł 189 038,00 zł 186 326,37 zł 98,57%
Składki na Fundusz Pracy 4120 29 230,00 zł 30 411,00 zł 29 805,88 zł 98,01%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 500,00 zł 1 900,00 zł 1 731,29 zł 91,12%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 55 256,00 zł 75 317,00 zł 73 614,64 zł 97,74%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 3 000,00 zł 25 276,00 zł 24 244,89 zł 95,92%
Zakup energii 4260 11 000,00 zł 13 300,00 zł 12 538,81 zł 94,28%
Zakup usług remontowych 4270 2 500,00 zł 200,00 zł 183,00 zł 91,50%
Zakup usług zdrowotnych 4280 1 500,00 zł 1 700,00 zł 785,00 zł 46,18%
Zakup usług pozostałych 4300 11 000,00 zł 16 806,00 zł 14 090,31 zł 83,84%
Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 1 800,00 zł 3 100,00 zł 2 301,82 zł 74,25%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 2 500,00 zł 400,00 zł 106,87 zł 26,72%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 4 200,00 zł 4 200,00 zł 3 073,57 zł 73,18%
Podróże służbowe krajowe 4410 2 000,00 zł 800,00 zł 446,60 zł 55,83%
Różne opłaty i składki 4430 3 600,00 zł 1 900,00 zł 989,00 zł 52,05%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 65 750,00 zł 67 725,00 zł 67 725,00 zł 100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 2 100,00 zł 970,00 zł 690,00 zł 71,13%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1 500,00 zł 1 500,00 zł 794,76 zł 52,98%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 2 000,00 zł 1 500,00 zł 1 106,20 zł 73,75%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 1 090 000,00 zł 23 180,00 zł 23 180,00 zł 100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 - zł 129 492,00 zł 129 491,68 zł 100,00%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 120 240,00 zł 120 240,00 zł 113 900,88 zł 94,73%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 6 590,00 zł 6 590,00 zł 5 895,20 zł 89,46%
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 80 430,00 zł 80 430,00 zł 78 367,77 zł 97,44%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 6 030,00 zł 5 841,00 zł 5 840,56 zł 99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 13 810,00 zł 13 810,00 zł 13 219,44 zł 95,72%
Składki na Fundusz Pracy 4120 2 220,00 zł 2 220,00 zł 2 139,21 zł 96,36%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 500,00 zł 1 657,00 zł 426,80 zł 25,76%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 500,00 zł 2 450,00 zł 2 167,97 zł 88,49%
Zakup energii 4260 1 000,00 zł 500,00 zł 440,05 zł 88,01%
Zakup usług zdrowotnych 4280 200,00 zł 200,00 zł 55,00 zł 27,50%
Zakup usług pozostałych 4300 1 000,00 zł 1 000,00 zł 556,88 zł 55,69%
Podróże służbowe krajowe 4410 500,00 zł 250,00 zł - zł 0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 4 960,00 zł 4 792,00 zł 4 792,00 zł 100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 500,00 zł 500,00 zł - zł 0,00%
Gimnazja 80110 751 060,00 zł 777 860,00 zł 771 719,00 zł 99,21%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 33 960,00 zł 33 260,00 zł 33 181,00 zł 99,76%
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 496 840,00 zł 523 240,00 zł 523 178,40 zł 99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 43 540,00 zł 36 843,00 zł 36 842,83 zł 100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 89 360,00 zł 93 700,00 zł 93 040,43 zł 99,30%
Składki na Fundusz Pracy 4120 14 960,00 zł 14 960,00 zł 14 381,75 zł 96,13%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 500,00 zł 2 200,00 zł 1 558,97 zł 70,86%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 20 000,00 zł 24 249,00 zł 24 033,41 zł 99,11%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 1 500,00 zł 1 000,00 zł 987,89 zł 98,79%
Zakup energii 4260 4 500,00 zł 4 500,00 zł 3 970,26 zł 88,23%
Zakup usług remontowych 4270 1 000,00 zł - zł - zł 0,00%
Zakup usług zdrowotnych 4280 800,00 zł 300,00 zł 145,00 zł 48,33%
Zakup usług pozostałych 4300 3 500,00 zł 6 500,00 zł 4 904,44 zł 75,45%
Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 1 000,00 zł 1 000,00 zł 542,90 zł 54,29%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 1 000,00 zł 1 000,00 zł 509,25 zł 50,93%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 800,00 zł 800,00 zł 526,55 zł 65,82%
Podróże służbowe krajowe 4410 1 000,00 zł 300,00 zł 277,20 zł 92,40%
Różne opłaty i składki 4430 1 500,00 zł 760,00 zł 553,00 zł 72,76%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 31 800,00 zł 31 748,00 zł 31 748,00 zł 100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 1 000,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 500,00 zł 500,00 zł 489,42 zł 97,88%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 1 000,00 zł 850,00 zł 698,30 zł 82,15%
Dowożenie uczniów do szkół 80113 219 416,00 zł 339 111,00 zł 327 737,59 zł 96,65%
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 52 320,00 zł 71 820,00 zł 71 545,00 zł 99,62%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7 950,00 zł 13 610,00 zł 12 994,33 zł 95,48%
Składki na Fundusz Pracy 4120 1 281,00 zł 2 299,00 zł 2 095,80 zł 91,16%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 5 000,00 zł - zł - zł 0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 89 200,00 zł 179 200,00 zł 171 070,33 zł 95,46%
Zakup usług pozostałych 4300 44 000,00 zł 43 606,00 zł 41 932,13 zł 96,16%
Różne opłaty i składki 4430 13 320,00 zł 19 114,00 zł 18 714,00 zł 97,91%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 810,00 zł 3 001,00 zł 2 925,00 zł 97,47%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4500 4 535,00 zł 6 461,00 zł 6 461,00 zł 100,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 13 620,00 zł 13 620,00 zł - zł 0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 13 620,00 zł 13 620,00 zł - zł 0,00%
Stołówki szkolne 80148 64 124,00 zł 17 667,00 zł 17 665,33 zł 99,99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 43 670,00 zł 11 547,00 zł 11 546,81 zł 100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3 240,00 zł 3 098,00 zł 3 097,73 zł 99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7 620,00 zł 2 552,00 zł 2 551,13 zł 99,97%
Składki na Fundusz Pracy 4120 1 230,00 zł 411,00 zł 410,66 zł 99,92%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 000,00 zł 59,00 zł 59,00 zł 100,00%
Zakup energii 4260 2 000,00 zł - zł - zł 0,00%
Zakup usług zdrowotnych 4280 200,00 zł - zł - zł 0,00%
Zakup usług pozostałych 4300 1 500,00 zł - zł - zł 0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2 664,00 zł - zł - zł 0,00%
Pozostała działalność 80195 23 286,00 zł 21 286,00 zł 21 286,00 zł 100,00%
Zakup usług pozostałych 4300 2 000,00 zł - zł - zł 0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 21 286,00 zł 21 286,00 zł 21 286,00 zł 100,00%
12. Ochrona zdrowia 851 41 040,00 zł 118 940,00 zł 34 823,20 zł 29,28%
Zwalczanie narkomanii 85153 3 000,00 zł 3 000,00 zł 315,38 zł 10,51%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 500,00 zł 1 500,00 zł - zł 0,00%
Zakup usług pozostałych 4300 1 500,00 zł 1 500,00 zł 315,38 zł 21,03%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 38 040,00 zł 115 940,00 zł 34 507,82 zł 29,76%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 1 000,00 zł 1 000,00 zł 197,90 zł 19,79%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 520,00 zł 1 520,00 zł 27,34 zł 1,80%
Składki na Fundusz Pracy 4120 245,00 zł 245,00 zł 4,42 zł 1,80%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10 000,00 zł 30 000,00 zł 6 456,00 zł 21,52%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 275,00 zł 46 175,00 zł 1 740,77 zł 3,77%
Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 zł 35 000,00 zł 24 081,39 zł 68,80%
13. Pomoc społeczna 852 1 471 477,00 zł 1 539 656,00 zł 1 514 227,08 zł 98,35%
Domy pomocy społecznej 85202 24 175,00 zł 33 525,00 zł 27 473,53 zł 81,95%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 24 175,00 zł 33 525,00 zł 27 473,53 zł 81,95%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 1 000 000,00 zł 1 013 840,00 zł 1 011 689,14 zł 99,79%
Świadczenia społeczne 3110 970 000,00 zł 983 840,00 zł 983 271,36 zł 99,94%
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 13 560,00 zł 15 870,00 zł 15 869,12 zł 100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 2 060,00 zł 2 226,00 zł 2 226,18 zł 100,00%
Składki na Fundusz Pracy 4120 335,00 zł 342,00 zł 341,82 zł 99,95%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 8 000,00 zł 6 450,00 zł 5 990,95 zł 92,88%
Zakup usług zdrowotnych 4280 - zł 30,00 zł 30,00 zł 100,00%
Zakup usług pozostałych 4300 5 345,00 zł 3 452,00 zł 2 372,21 zł 68,72%
Podróże służbowe krajowe 4410 200,00 zł 200,00 zł 178,50 zł 89,50%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 500,00 zł 500,00 zł 479,00 zł 95,80%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 - zł 930,00 zł 930,00 zł 100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85213 8 000,00 zł 7 420,00 zł 7 273,50 zł 98,03%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 8 000,00 zł 7 420,00 zł 7 273,50 zł 98,03%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 245 000,00 zł 248 800,00 zł 243 361,19 zł 97,81%
Świadczenia społeczne 3110 245 000,00 zł 248 800,00 zł 243 361,19 zł 97,81%
Dodatki mieszkaniowe 85215 30 000,00 zł 30 000,00 zł 20 786,91 zł 69,29%
Świadczenia społeczne 3110 30 000,00 zł 30 000,00 zł 20 786,91 zł 69,29%
Ośrodki pomocy społecznej 85219 78 090,00 zł 94 189,00 zł 91 767,98 zł 97,43%
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 56 088,00 zł 58 978,00 zł 58 977,73 zł 100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3 824,00 zł 3 824,00 zł 3 823,65 zł 100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 9 100,00 zł 11 854,00 zł 11 854,00 zł 100,00%
Składki na Fundusz Pracy 4120 1 468,00 zł 1 803,00 zł 1 802,64 zł 99,98%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 - zł 7 700,00 zł 7 700,00 zł 100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 000,00 zł 2 300,00 zł 2 274,47 zł 98,89%
Zakup energii 4260 1 000,00 zł 1 000,00 zł - zł 0,00%
Zakup usług zdrowotnych 4280 - zł 230,00 zł 230,00 zł 100,00%
Zakup usług pozostałych 4300 2 500,00 zł 2 500,00 zł 1 646,55 zł 65,86%
Podróże służbowe krajowe 4410 500,00 zł 500,00 zł - zł 0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 610,00 zł 2 000,00 zł 2 000,08 zł 100,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 - zł 1 500,00 zł 1 458,86 zł 97,26%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 41 212,00 zł 46 882,00 zł 46 874,83 zł 99,98%
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 31 050,00 zł 35 330,00 zł 35 326,34 zł 99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2 612,00 zł 2 611,00 zł 2 609,93 zł 99,96%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 5 115,00 zł 6 016,00 zł 6 015,57 zł 99,99%
Składki na Fundusz Pracy 4120 825,00 zł 925,00 zł 922,91 zł 99,77%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 610,00 zł 2 000,00 zł 2 000,08 zł 100,00%
Pozostała działalność 85295 45 000,00 zł 65 000,00 zł 65 000,00 zł 100,00%
Świadczenia społeczne 3110 45 000,00 zł 65 000,00 zł 65 000,00 zł 100,00%
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 - zł 195 011,00 zł 195 011,00 zł 100,00%
Pozostała działalność 85395 - zł 195 011,00 zł 195 011,00 zł 100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 - zł 922,00 zł 921,90 zł 99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 - zł 163,00 zł 162,69 zł 99,81%
Składki na Fundusz Pracy 4128 - zł 149,00 zł 148,69 zł 99,79%
Składki na Fundusz Pracy 4129 - zł 26,00 zł 26,24 zł 100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe 4178 - zł 42 789,00 zł 42 789,00 zł 100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe 4179 - zł 7 551,00 zł 7 551,00 zł 100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia 4218 - zł 1 020,00 zł 1 020,00 zł 100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia 4219 - zł 180,00 zł 180,00 zł 100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4248 - zł 11 671,00 zł 11 670,91 zł 100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 - zł 2 059,00 zł 2 059,57 zł 100,00%
Zakup usług pozostałych 4308 - zł 109 209,00 zł 109 208,85 zł 100,00%
Zakup usług pozostałych 4309 - zł 19 272,00 zł 19 272,15 zł 100,00%
15. Edukacyjna opieka wychowawcza 854 - zł 116 466,00 zł 113 604,91 zł 97,54%
Pomoc materialna dla uczniów 85415 - zł 116 466,00 zł 113 604,91 zł 97,54%
Stypendia dla uczniów 3240 - zł 66 668,00 zł 63 806,91 zł 95,71%
Inne formy pomocy dla uczniów 3260 - zł 48 900,00 zł 48 900,00 zł 100,00%
Zakup usług pozostałych 4300 - zł 898,00 zł 898,00 zł 100,00%
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 456 434,00 zł 352 830,00 zł 349 794,28 zł 99,14%
Oczyszczanie miast i wsi 90003 250 000,00 zł 116 284,00 zł 116 247,97 zł 99,97%
Zakup usług pozostałych 4300 50 000,00 zł 50 284,00 zł 50 283,98 zł 100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 200 000,00 zł 66 000,00 zł 65 963,99 zł 99,95%
Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 20 000,00 zł 31 532,00 zł 29 622,40 zł 93,94%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - zł 2 830,00 zł 2 828,13 zł 99,93%
Zakup energii 4260 20 000,00 zł 20 000,00 zł 19 287,70 zł 96,44%
Zakup usług pozostałych 4300 - zł 8 702,00 zł 7 506,57 zł 86,26%
Pozostała działalność 90095 186 434,00 zł 205 014,00 zł 203 923,91 zł 99,47%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 500,00 zł 500,00 zł 120,00 zł 24,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 73 104,00 zł 74 104,00 zł 73 674,89 zł 99,42%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 6 133,00 zł 6 133,00 zł 6 132,24 zł 99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 12 037,00 zł 12 197,00 zł 11 956,59 zł 98,03%
Składki na Fundusz Pracy 4120 1 940,00 zł 1 965,00 zł 1 928,52 zł 98,14%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 28 000,00 zł 49 640,00 zł 49 636,99 zł 99,99%
Zakup usług remontowych 4270 1 000,00 zł - zł - zł 0,00%
Zakup usług pozostałych 4300 10 000,00 zł 6 322,00 zł 6 321,68 zł 99,99%
Różne opłaty i składki 4430 1 000,00 zł 222,00 zł 222,00 zł 100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2 720,00 zł 3 911,00 zł 3 911,00 zł 100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 50 000,00 zł 50 020,00 zł 50 020,00 zł 100,00%
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 144 220,00 zł 144 220,00 zł 115 071,72 zł 79,79%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 81 510,00 zł 81 510,00 zł 59 639,35 zł 73,17%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 81 510,00 zł 81 510,00 zł 59 639,35 zł 73,17%
Biblioteki 92116 62 710,00 zł 62 710,00 zł 55 432,37 zł 88,39%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 62 710,00 zł 62 710,00 zł 55 432,37 zł 88,39%
18. Kultura fizyczna i sport 926 21 000,00 zł 1 124 000,00 zł 1 119 793,37 zł 99,63%
Obiekty sportowe 92601 - zł 1 090 000,00 zł 1 085 793,51 zł 99,61%
Zakup energii 4260 - zł 1 000,00 zł 999,20 zł 99,92%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 - zł 1 089 000,00 zł 1 084 794,31 zł 99,61%
Pozostała działalność 92695 21 000,00 zł 34 000,00 zł 33 999,86 zł 100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 20 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł 100,00%
Zakup usług pozostałych 4300 1 000,00 zł 4 000,00 zł 3 999,86 zł 100,00%
Ogółem wydatki 8 564 682,00 zł 10 528 340,00 zł 10 270 231,41 zł 97,55%
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 4/10
Wójta Gminy Giby
z dnia 10 marca 2010 r.
Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach za rok 2009
W Gminie Giby funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach i Filia Biblioteczna w Pogorzelcu . Zatrudnionych jest 2 pracowników : kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach na cały etat i młodszy bibliotekarz w Filii w Pogorzelcu na 1 etatu .
Plan finansowy za okres I - XII 2009 wynosił 63.910 zł. Na dzień 31.12.2009r. wykonanie planu finansowego zamyka się kwotą 56.658,69 zł jak niżej:
- wynagrodzenie i pochodne - 49.901,42
- zakup materiałów - 1.019,67
- zakup książek - 3.198,34
- zakup usług i delegacje - 1.029,26
- fundusz socjalny - 1.510,00
Ogółem : 56.658,69 zł
Saldo początkowe rachunku bankowego wyniosło 20,19zł. Z Biblioteki Narodowej w Warszawie otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.200zł., którą w całości wykorzystaliśmy na zakup książek . Z Urzędu Gminy otrzymaliśmy dotację w wysokości 55.432,37zł. Dochody z kapitalizacji odsetek bankowych wyniosły w 2009 roku - 8,98zł. Na dzień 31.12.2009r. saldo rachunku bankowego wynosi 2,85zł.
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 4/10
Wójta Gminy Giby
z dnia 10 marca 2010 r.
Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach za rok 2009
W Gminie Giby funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Gibach i Świetlica Wiejska w Pogorzelcu . Zatrudnionych jest 2 pracowników : Dyrektor w Gibach na cały etat i młodszy instruktor w Pogorzelcu na 1 etatu.
Plan finansowy na okres I - XII 2009 wynosił 81.510zł. Na dzień 31.12.2009 wykonanie planu finansowego zamyka się kwotą 59.654,24 zł jak niżej :
- wynagrodzenie i pochodne - 55.320,08
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.190,16
- prowizja bankowa + abon. TV - 634,00
- fundusz socjalny - 1.510,00
- Ogółem : 59.654,24 zł
Saldo początkowe rachunku bankowego wynosiło 4,93zł. W roku 2009 z Urzędu Gminy wykorzystaliśmy dotację w wysokości 59.639,35 zł. Dochody z kapitalizacji odsetek bankowych wyniosły w 2009 roku 13,53 zł. Na dzień 31.12.2009 saldo rachunku bankowego wynosi : 3,57 zł.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe