Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 148/10 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust.1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXII/118/09 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok Wójt Gminy zarządza co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 68.097 zł z tego:
1) Zadania własne : 68.097 zł
a) Dział 852, rozdział 85219 § 2030 3.300 zł
b) Dział 854, rozdział 85415 § 2030 64.797 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.697 zł z tego:
1) Zadania własne : 68.697 zł
a) Dział 750, rozdział 75075 § 4170 600 zł
b) Dział 852, rozdział 85219 § 4010 2.100 zł
c) Dział 852, rozdział 85219 § 4110 900 zł
d) Dział 852, rozdział 85219 § 4120 300 zł
e) Dział 854, rozdział 85415 § 3240 64.797 zł
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 zł z tego:
1) Zadania własne : 600 zł
a) Dział 750, rozdział 75075 § 4300 600 zł
§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi :
1) Plan dochodów ogółem 17.291.309 zł.
2) Plan wydatków ogółem 20.356.334 zł z tego :
a) Zadania zlecone 1.682.102 zł
b) Zadania własne 18.674.232 zł
§ 6. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 3.065.025 zł, pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 540.000zł i wolnymi środkami w kwocie 267.100 zł oraz pożyczką zWFOŚi GW w kwocie 1.065.400zł zł na sfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" i kredytem w kwocie 1.192.525 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą :" Dobre drogi szansą rozwoju i aktrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych Nr109480B,109507 B, 109481B,109473B,109509B,109494B,109495B,109512B.
§ 7. Na spłatę w 2010 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 159.360 zł przeznacza się wolne środki.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt

Edward Zaremba
Załącznik do Zarządzenia Nr 148/10
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 29 marca 2010 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
1) Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 68.097 zł z następujących tytułów:
a) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego ( pismo FB.II.MC.3011-44/2010 z dnia 15.03.2010r), dokonano zwiększenia dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85219 o kwotę 3.300zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust .3a ustawy z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej , na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,
b) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego ( pismo FB.II.3011-69/2010 z dnia 25.03.2010r), dokonano zwiększenia dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział 85415 o kwotę 64.797zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym.
2) Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 68.097zł.
a) Analogicznie do zmiany planu dochodów zwiększono plan wydatków w dziale 852 i 854.
3) Dokonano również przesunięć miedzy paragrafami w poszczególnych działach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.
4) Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 3.065.025 zł, pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 540.000zł i wolnymi środkami w kwocie 267.100 zł oraz pożyczką zWFOŚi GW w kwocie 1.065.400zł zł na sfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" i kredytem w kwocie 1.192.525 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą :" Dobre drogi szansą rozwoju i aktrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych Nr109480B,109507 B, 109481B,109473B,109509B,109494B,109495B,109512B.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe