Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/166/10 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 2 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Trzcianne w 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli są wyodrębnione w budżecie Gminy Trzcianne w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

§ 2. Ustala się na rok 2010 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcianne, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Ustala się maksymalną kwotę na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 400 PLN, nie więcej niż 50 % opłaty semestralnej.

§ 4. 1. Dofinansowanie obejmuje tylko jeden semestr, którego dotyczy wniosek. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Nie można się ubiegać dwukrotnie o dofinansowanie tego samego semestru.

3. O wysokości dofinansowania doskonalenia zawodowego w przypadku nauczyciela decyduje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy Trzcianne w ramach środków określonych w § 1.

4. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego odbywa się na wniosek nauczyciela.

5. Wypłata przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego następuje po złożeniu przez nauczyciela lub dyrektora:

1)wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego przez dyrektora lub w przypadku dyrektora przez Wójta Gminy Trzcianne z przyznaną wysokością dofinansowania,

2)kserokopii poniesionej opłaty, potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

3)zaświadczenia z uczelni o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki.

6. Przyznane dofinansowanie jest przekazywane na wskazany rachunek bankowy.

§ 5. Ze środków określonych w § 1 dofinansowane będą następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół:

1)organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli i kadry kierowniczej,

2)przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

3)organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych,

4)organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)organizacja innych form doskonalenia zawodowego wynikajacych z potrzeb edukacyjnych,

6)szkolenia rad pedagogicznych,

7)opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

8)opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz seminaria realizowane przez nauczycieli skierowanych przez dyrektora,

9)koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego,

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Trzcianne Nr XV/71/08 z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Trzcianne w 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 86, poz. 794).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 8. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Klepadło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/166/10
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.docx

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcianne.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/166/10
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.docx

Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe