Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Janów

z dnia 18 marca 2010r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm) i w zw. z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706) Wójt Gminy Janów postanawia:
§ 1. Przedstawić i przekazać Radzie Gminy w Janowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku
1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok, według którego:
- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 14 499 370,00 zł
- Wykonanie - 13 008 331,70 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1 
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 17 463 229,00 zł
- Wykonanie - 16 077 967,60 zł - z godnie z załącznikiem Nr 2 
2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3 
3) Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Janowie za 2009 roku stanowiącą załącznik Nr 4 
4) Informację dotyczącą wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych stanowiącą załącznik Nr 5 
5) Informację z przebiegu wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 6 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy Janów

Zbigniew Dziedzicki
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2010
Wójta Gminy Janów
z dnia 18 marca 2010 r.
Dochody

Wyszczególnienie

Dział Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie
Za 2009 rok
%
wykonania

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
010 441 823,00 441 821,42 100 %

Pozostała działalność
01095 441 823,00 441 821,42 100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami 2010 441 823,00 441 821,42 100%
LEŚNICTWO 020 2 816,00 2 815,81 100%

Gospodarka leśna
02001 2 816,00 2 815,81 1009 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0750 2 816,00 2 815,81 100 %
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
600 2 402 541,00 1 997 511,68 83%

Drogi publiczne powiatowe
60014 2 350 693,00 1 949 163,58 83%
-dotacje rozwojowe 6208 2 251 279,00 1 849 749,58 82 %
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. 6629 99 414,00 99 414,00 100%
Drogi publiczne gminne 60016 51 848,00 48 348,10 93 %
- wpływy z różnych dochodów 0970 11 848,00 11 848,10 100%
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 40 000,00 36 500,00 91 %

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
700 168 388,00 132 247,73 78%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 168 388,00 132 247,73 78 %
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 4 900,00 3 296,29 67%
- wpływy z różnych opłat 0690 0,00 17,60 176 %
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0750 40 313,00 41 434,73 103%
- Wpłatyz tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowaniawieczystego nieruchomości 0770 108 265,00 72 550,00 67%
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 410,00 409,84 100 %
- pozostałe odsetki 0920 0,00 39,27 392%
- wpływy z różnych dochodów 0970 14 500,00 14 500,00 100%
ADMINISTRACJAPUBLICZNA
750 103 900,00 104 893,34 101%

Urzędy Wojewódzkie
75011 65 300,00 65 271,50
100 %

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami 2010 65 000,00 65 000,00 100 %
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowejoraz innych zadań zleconych ustawami 2360 300,00 271,50 90%

Urzędy Gmin
75023 2 400,00 2 472,85 103%
- wpływy z różnych dochodów 0970 2 400,00 2 472,85 103%
Pozostała działalność
75095 36 200,00 37 148,99 103%
- pozostałe odsetki 0920 19 000,00 18 675,59 98%
- wpływy z różnych dochodów 0970 17 200,00 18 473,40 107%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
751 9 128,00 9 128,00 100%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 751,00 751,00 100 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami 2010 751,00 751,00 100 %
Wybory do parlamentu Europejskiego
75113 8 377,00 8 377,00 100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami 2010 8 377,00 8 377,00 100%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA 754 52 040,00 52 040,00 100%
Ochotnicze Straże Pożarne 75412 52 040,00 52 040,00 100%
- Środki na dofinansowanie własnychinwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 6290 20 040,00 20 040,00 100%
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 32 000,00 32 000,00 100%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
756 2 655 021,00 2 543 387,55 96%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 3 000,00 1 802,00 60%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0350 3 000,00 1 802,00 60 %
Wpływy zpodatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
75615 1 001 013,00 963 800,15 96 %
- podatek od nieruchomości 0310 670 899,00 634 134,00 94%
- podatek rolny 0320 10 277,00 9 794,00 95%
- podatek leśny 0330 146 987,00 151 059,00 103%
- podatek od środków transportowych 0340 8 000,00 5 943,00 74%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 162 850,00 162 851,15 100%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 0910 2 000,00 19,00 1%
Wpływy zpodatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616 981 609,00 972 618,54 99 %
- podatek od nieruchomości 0310 186 559,00 184 942,01 99%
- podatek rolny 0320 694 709,00 683 133,51 98%
- podatek leśny 0330 21 641,00 21 438,84 99%
- podatek od środków transportowych 0340 25 000,00 19 292,30 77%
- podatek od spadków i darowizn 0360 4 500,00 3 068,00 68%
- wpływy z opłaty targowej 0430 9 200,00 9 200,00 100%
- podatek od czynności cywilno - prawnych 0500 37 000,00 48 879,40 132%
- wpływy z różnych opłat 0690 1 500,00 1 268,49 84%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 0910 1 500,00 1 395,99 93%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 83 460,00 71 635,23 86%
- wpływy z opłaty skarbowej 0410 30 000,00 18 175,20 61%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 53 460,00 53 460,03 100%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621 585 939,00 533 531,63 91%
- podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 577 939,00 525 345,00 91%
- podatek dochodowy od osób prawnych 0020 8 000,00 8 186,63 102%

RÓŻNE ROZLICZENIA
758 5 932 265,00 5 932 265,00 100%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
75801 3 302 502,00 3 302 502,00 100 %
- subwencja ogólna z budżetu państwa 2920 3 302 502,00 3 302 502,00 100%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
75807 2 532 311,00 2 532 311,00 100 %
- subwencja ogólna z budżetu państwa 2920 2 532 311,00 2 532 311,00 100%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
75831 97 452,00 97 452,00 100 %
-subwencja ogólna z budżetu państwa 2920 97 452,00 97 452,00 100%

OŚWIATA I WYCHOWANIE
801 71 822,00 71 512,39 100%

Szkoły Podstawowe
80101 58 898,00 59 088,39 100%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0750 14 898,00 15 088,39 101%
- Środki na dofinansowanie własnychinwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 6290 44 000,00 44 000,00 100%
Przedszkola
80104 12 160,00 12 160,00 100 %
- wpływy z usług 0830 12 160,00 12 160,00 100 %
Dowożenie uczniów do szkół
80113 500,00 0,00 0 %
- wpływy z usług 0830 500,00 0,00 0%
Pozostała działalność 80195 264,00 264,00 100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 264,00 264,00 100%

OPIEKA SPOŁECZNA
852 1 562 353,00 1 561 408,05 100 %
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeniaspołecznego 85212 1 245 296,00 1 246 149,44 100 %
-wpływy z różnych dochodów 0970 500,00 2 487,21 497%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami 2010 1 243 663,00 1 243 662,23 100%
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowejoraz innych zadań zleconych ustawami 2360 1 133,00 0,00 0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotneza osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 2 694,00 2 629,81 98 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami 2010 1 922,00 1 918,00 100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 772,00 711,81 92 %
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 85214 146 000,00 144 295,83 99%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami 2010 10 387,00 10 387,00 100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 135 613,00 133 908,83 99%
Ośrodki Pomocy Społecznej 85219 58 463,00 58 463,00 100 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 58 463,00 58 463,00 100%
Pozostała działalność
85295 109 900,00 109 869,97 100 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 109 900,00 109 869,97 100%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
854 114 973,00 105 803,50 92%
Pomoc materialna dla uczniów
85415 94 880,00 85 710,50 90 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 94 880,00 85 710,50 90%
Pozostała działalność 85495 20 093,00 20 093,00 100%
-Środki na dofinansowaniewłasnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2700 20 093, 00 20 093,00 100%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
900 982 300,00 53 497,23 5%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90001 482 300,00 53 497,23 11%
- wpływy z różnych opłat 0690 0,00 96,80 968%
- wpływy z usług 0830 52 000,00 50 541,65 97%
- pozostałe odsetki 0920 300,00 296,69 100%
- wpływy z różnych dochodów 0970 430 000,00 2 562,09 1%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9004 500 000,00 0,00 %
- dotacje rozwojowe 6208 500 000,00 0,00 %

RAZEM
14 499 370,00 13 008 331,70 90%
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 5/2010
Wójta Gminy Janów
z dnia 18 marca 2010 r.
Wydatki
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie za 2009rok %
wykonania

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010
703 393,00 701 468,32
100%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 239 470,00 239 172,93 100%
- zakup usług pozostałych 4300 9 470,00 9 469,36
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 230 00,00 229 703,57
Izby Rolnicze 01030 14 100,00 13 957,48 100 %
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2850 14 100,00 13 957,48
Pozostała działalność 01095 449 823,00 448 337,91 100%
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 159,00 159,00
- zakup usług pozostałych 4300 16 505,00 15 020,65
- różne opłaty i składki 4430 433 159,00 433 158,26

TRANSPORT I ŁĄCZNOSĆ

600
4 962 958,00 4 959 904,71
100%
Drogi publiczne powiatowe 60014 3 967 422,00 3 966 137,82 100 %
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 2 251 304,00 2 251 303,93
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 1 516 118,00 1 516 110,11
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnychzadań inwestycyjnychi zakupów inwestycyjnych 6300 200 000,00 198 723,78
Drogi publiczne gminne 60016 995 536,00 993 766,89 100%
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 11 500,00 10 138,01
- zakup usług remontowych 4270 77 400,00 77 335,80
- zakup usług pozostałych 4300 45 000,00 44 663,05
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 861 636,00 861 630,03

GOSPODARKAMIESZKANIOWA

700
1 691 901,00 1 113 513,62
66%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 1 691 901,00 1 113 513,62 66%
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 80 000,00 76 107,84
- zakup energii 4260 12 000,00 10 607,22
- zakup usług pozostałych 4300 35 000,00 34 742,89
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 2 000,00 725,90
- różne opłaty i składki 4430 202 000,00 201 997,50
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 1 350 901,00 779 332,27
-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 10 000,00 10 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 1 352 785,00 1 331 238,00 98%
Urzędy Wojewódzkie 75011 65 000,00 65 000,00 100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 43 931,00 43 931,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5 558,00 5 558,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 4110 7 000,00 7 000,00
- składki na Fundusz Pracy 4120 1 600,00 1 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 500,00 500,00
- zakup usług pozostałych 4300 3 110,00 3 110,00
- podróże służbowe krajowe 4410 1 100,00 1 100,00
- odpis na zfśs 4440 2 001,00 2 001,00
- szkolenia pracowników niebędących
członkamikorpususłużby cywilnej
4700 200,00 200,00
Rady Gmin 75022 36 000,00 35 862,39 100%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 33 000,00 32 946,61
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 000,00 915,78
- zakup usług pozostałych 4300 2 000,00 2 000,00
Urzędy Gmin 75023 1 080 334,00 1 064 234,45 98%
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 698 216,00 697 271,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 48 250,00 48 249,84
- składki na ubezpieczenie społeczne 4110 104 366,00 103 859,45
- składki na Fundusz Pracy 4120 17 860,00 17 246,84
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 2 200,00 2 017,00
- wynagrodzenia bezosobowe 4170 23 610,00 23 604,10
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 46 000,00 44 099,12
- zakup energii 4260 8 800,00 8 788,80
- zakup usług zdrowotnych 4280 1 000,00 895,00
- zakup usług pozostałych 4300 27 350,00 27 302,03
- zakup usług dostępu dosieci Internet 4350 4 500,00 4 307,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 17 600,00 17 589,65
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 2 000,00 1 736,26
- podróże służbowe krajowe 4410 23 000,00 22 946,03
- różne opłaty i składki 4430 1 600,00 647,80
- odpis na zfśs 4440 18 001,00 18 001,00
- szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej 4700 8 000,00 7 541,20
- zakup materiałów papierniczychdo sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 4 500,00 3 362,52
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 14 800,00 14 617,81
-dotacje celowe przekazane do samorządu województwana inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawieporozumień międzyjst 6639 8 681,00 150,50
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 23 000,00 22 348,52 97 %
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 000,00 3 781,55
- zakup usług pozostałych 4300 19 000,00 18 566,97
Pozostała działalność 75095 148 451,00 143 792,64 975%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 1 900,00 500,00
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych 3030 8 000,00 7 659,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 77 028,00 76 952,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 10 364,00 10 176,23
- składki na ubezpieczenie społeczne 4110 13 365,00 13 343,94
- składki na Fundusz Pracy 4120 4 790,00 4 693,01
- wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 000,00 1 840,00
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 14 000,00 12 689,59
- zakup usług zdrowotnych 4280 1 503,00 1 503,00
- zakup usług pozostałych 4300 3 500,00 3 434,47
- różne opłaty i składki 4430 2 000,00 2 000,00
- odpisy na zfśs 4440 9 001,00 9 001,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
751 9 128,00 9 128,00 100%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 751,00 751,00 100%
-składki na ubezpieczenie społeczne 4110 220,00 220,00
- zakup usług pozostałych 4300 531,00 531,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego
75113 8 377,00 8 377,00 100%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 3 960,00 3 960,00
- wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 866,00 1 866,00
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 203,00 2 203,00
- zakup usług pozostałych 4300 48,00 48,00
-podróże służbowe krajowe 4410 300,00 300,00

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

754

169 597,00

159 123,94

94%
Ochotnicze Straże Pożarne 75412 169 597,00 159 123,94 94 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 15 050,00 15 043,68
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 33 807,00 29 143,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2 680,00 2 679,66
- składki na ubezpieczenie społeczne 4110 6 344,00 5 131,34
- składki na Fundusz Pracy 4120 885,00 827,63
- wynagrodzenia bezosobowe 4170 8 000,00 7 951,22
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 17 500,00 17 499,27
- zakup energii 4260 13 000,00 13 000,00
- zakup usług zdrowotnych 4280 200,00 200,00
- zakup usług pozostałych 4300 4 000,00 2 274,48
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 4370 630,00 427,00
- podróże służbowe krajowe 4410 500,00 384,46
- różne opłaty i składki 4430 7 000,00 4 562,00
- odpis na zfśs 4440 2 001,00 2 001,00
- szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej 4700 1 000,00 1 000,00
-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 57 000,00 56 998,90

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
756
41 145,00 39 581,61 96%
Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych 75647 41 145,00 39 581,61 96 %
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 4100 40 145,00 38 786,00
- różne opłaty i składki 4430 1 000,00 795 61

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
757 84 662,00 82 295,23 97 %
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 84 662,00 82 295,23 97 %
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8010 84 662,00 82 295,23

RÓŻNE ROZLICZENIA
758 30 100,00 73,31 %
Różne rozliczenia finansowe 75814 100,00 73,31
-pozostałe odsetki 4580 100 ,00 73,31
Rezerwy ogólne i celowe 75818 30 000,00 0,00 %
- rezerwy
4810 30 000,00 0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE
801 4 454 745,00 4 360 335,12 98%
Szkoły Podstawowe 80101 2 474 074,00 2 428 789,69 98%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 2 699,00 2 699,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 427 702,00 1 427 702,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 95 620,00 95 620,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 4110 222 633,00 221 156,81
- składki na Fundusz Pracy 4120 34 185,00 32 894,67
- składki na PFRON 4140 16 100,00 15 776,12
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 19 500,00 18 884,43
- zakup pomocy naukowych 4240 14 300,00 11 852,90
- zakup energii 4260 17 700,00 16 508,88
- zakup usług remontowych 4270 40 000,00 26 766,72
- zakup usług zdrowotnych 4280 2 823,00 368,63
- zakup usług pozostałych 4300 5 280,00 5 210,00
- zakup usług dostępu dosieci Internet 4350 3 703,00 2 408,04
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 4370 4 473,00 468,14
-podróże służbowe krajowe 4410 2 634,00 1 738,98
- różne opłaty i składki 4430 6 340,00 584,74
- odpis na zfśs 4440 100 561,00 100 561,00
- szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej 4700 2 110,00 1 013,00
- zakup materiałów papierniczychdo sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 6 260,00 2 713,95
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 6 820,00 1 248,06
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 398 631,00 398 613,62
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 44 000,00 44 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 188 696,00 182 121,89 96%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 830,00 830,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 131 400,00 129 635,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 12 800,00 12 799,41
- składki na ubezpieczenie społeczne 4110 20 274,00 20 273,34
- składki na Fundusz Pracy 4120 2 810,00 2 809,76
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 5 000,00 3 030,90
- zakup pomocy naukowych 4240 5 000,00 2 284,90
- zakup usług zdrowotnych 4280 200,00 100,00
- zakup usług pozostałych 4300 800,00 776,30
- odpisy na zfśs 4440 9 582,00 9 582,00
Przedszkola 80104 92 930,00 89 245,24 96%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 220,00 220,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 64 400,00 63 788,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4 100,00 4 100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 4110 9600,00 9 599,94
- składki na Fundusz Pracy 4120 1 420,00 1419,97
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 500,00 1 409,53
- zakup pomocy naukowych 4240 2 500,00 2 410,37
- zakup usług zdrowotnych 4280 210,00 210,00
- zakup usług pozostałych 4300 1 080,00 6,10
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 4370 950,00 130,92
- podróże służbowe krajowe 4410 103,00 103,00
- odpisy na zfśs 4440 5 847,00 5 847,00
Gimnazja 80110 1 052 424,00 1 026 340,81 97 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 1 550,00 1 044,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 757 000,00 755 568,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 51 000,00 50 724,34
- składki na ubezpieczenie społeczne 4110 124 000,00 121 101,03
- składki na Fundusz Pracy 4120 19 142,00 18 487,39
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 28 000,00 21 903,72
- zakup pomocy naukowych 4240 5 500,00 5 351,38
- zakup usług remontowych 4270 8 500,00 793,00
- zakup usług zdrowotnych 4280 1 540,00 624,61
- zakup usług pozostałych 4300 3 700,00 3 593,45
- zakup usług dostępu dosieci Internet 4350 2 675,00 2 157,90
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 4370 2 058,00 0,00
-podróże służbowe krajowe 4410 1 650,00 1 650,00
- różne opłaty i składki 4430 1 390,00 28,10
- odpis na zfśs 4440 39 600,00 39 600,00
- szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej 4700 2 236,00 1 200,00
- zakup materiałów papierniczychdo sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1 543,00 1 543,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 1 340,00 970,22
Dowożenie uczniów do szkół 80113 435 081,00 431 195,13 99%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800,00 0,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 193 575,00 193 541,81
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 13 807,00 13 806,28
- składki na ubezpieczenie społeczne 4110 33 774,00 33 754,21
- składki na Fundusz Pracy 4120 5 445,00 5 444,25
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 139 000,00 138 551,21
- zakup usług zdrowotnych 4280 239,00 239,00
- zakup usług pozostałych 4300 23 400,00 21 514,30
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 4360 2 000,00 1 986,57
-podróże służbowe krajowe 4410 500,00 73,00
- różne opłaty i składki 4430 14 040,00 14 033,50
- odpis na zfśs 4440 8 001,00 8 001,00
- szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej 4700 500,00 250,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 3 653,00 3 099,11 854%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 3 653,00 3 099,11
Stołówki szkolne 80148 207 623,00 199 279,25 96%
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 140 000,00 138 950,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 7 850,00 7 850,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 4110 22 500,00 17 980,74
- składki na Fundusz Pracy 4120 3 623,00 3 622,90
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 500,00 1 876,47
- zakup energii 4260 22 226,00 20 828,55
- zakup usług zdrowotnych 4280 310,00 310,00
- zakup usług pozostałych 4300 1 370,00 719,12
- różne opłaty i składki 4430 103,00 0,00
- odpis na zfśs 4440 7 141,00 7 141,00
Pozostała działalność 80195 264,00 264,00
- zakup usług pozostałych 4300 264,00 264,00

OCHRONA ZDROWIA
851 112 340,00 109 208,63 97 %
Zwalczanie narkomanii 85153 3 000,00 0,00 0%
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 000,00 0,00
- zakup usług pozostałych 4300 2 000,00 0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 60 540,00 60 486,20 100%
- wynagrodzenia bezosobowe 4170 2 230,00 2 227,00
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 600,00 595,20
- zakup usług pozostałych 4300 57 710,00 57 664,00
Pozostała działalność 85195 48 800,00 48 722,43 100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 33 050,00 33 003,51
- składki na ubezpieczenie społeczne 4110 6 050,00 6 038,42
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 5 500,00 5 494,40
- zakup usług pozostałych 4300 4 200,00 4 186,10

OPIEKA SPOŁECZNA
852 1 748 770,00 1 734 828,07 99%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 1 243 663,00 1 243 662,23 100 %
- świadczenia społeczne 3110 1 204 766,00 1 204 765,23
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 20 807,00 20 807,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 1 589,00 1 589,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 4110 5 974,00 5 974,00
- składki na Fundusz Pracy 4120 642,00 642,00
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 222,00 4 222,00
- zakup usług pozostałych 4300 2 516,00 2 516,00
- podróże służbowe krajowe 4410 280,00 280,00
- odpis na zfśs 4440 1 001,00 1 001,00
- szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej 4700 1 136,00 1 136,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 730,00 730,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 2 694,00 2 629,81 100%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 2 694,00 2 629,81
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 85214 173 000,00 171 295,83 99%
- świadczenia społeczne 3110 173 000,00 171 295,83
Dodatki mieszkaniowe 85215 5 000,00 4 591,36 92%
- świadczenia społeczne 3110 5 000,00 4 591,36
Ośrodki Pomocy Społecznej 85219 169 513,00 159 669,71 94 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 114 191,00 108 487,78
-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 6 542,00 6 542,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 4110 19 034,00 18 610,84
- składki na Fundusz Pracy 4120 3 010,00 2 901,62
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 7 870,00 5 760,87
- zakup usług zdrowotnych 4280 210,00 210,00
- zakup usług pozostałych 4300 7 300,00 6 798,14
- podróże służbowe krajowe 4410 2 213,00 1 841,88
- różne opłaty i składki 4430 386,00 307,00
- odpis na zfśs 4440 4 421,00 4 421,00
- szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej 4700 1 075,00 529,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 3 261,00 3 259,58
Pozostała działalność 85295 154 900,00 152 979,13 99%
- świadczenia społeczne 3110 154 900,00 152 979,13

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
854 214 511,00 193 972,36 90%
Świetlice szkolne
85401 93 218,00 81 854,75 88 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 130,00 130,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 52 000,00 51 192,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4 900,00 4 900,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 4110 7 138,00 7 137,96
- składki na Fundusz Pracy 4120 1 120,00 1 119,96
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 6 000,00 833,25
- zakup pomocy naukowych 4240 1 500,00 557,00
- zakup energii 4260 11 113,00 7 702,80
- zakup usług remontowych 4270 1 160,00 183,00
- zakup usług zdrowotnych 4280 160,00 160,00
- zakup usług pozostałych 4300 370,00 310,80
- różne opłaty i składki 4430 440,00 440,00
- odpis na zfśs 4440 7 187,00 7 187,00
Pomoc materialna dla uczniów 85415 95 380,00 86 210,50 90%
- stypendia dla uczniów 3240 31 677,00 31 677,00
-inne formy pomocy dla uczniów 3260 63 703,00 54 533,50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446 1 515,00 1 509,11 100%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 1 515,00 1 509,11
Pozostała działalność 85495 24 398,00 24 398,00 1009%
- świadczenia społeczne 3110 4 200,00 4 200,00
-inne formy pomocy dla uczniów 3260 19 603,00 19 603,00
- zakup usług pozostałych 4300 595,00 595,00

GOSPODARKAKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
900 1 612 030,00 1 063 121,97 66%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 524 173,00 89 716,13 17%
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 34 230,00 34 217,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2 857,00 2 594,62
- składki na ubezpieczenie społeczne 4110 6 235,00 4 933,90
- składki na Fundusz Pracy 4120 870,00 775,00
- wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 480,00 1 474,00
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 000,00 2 115,67
- zakup energii 4260 25 200,00 25 197,61
- zakup usług zdrowotnych 4280 100,00 50,00
- zakup usług pozostałych 4300 14 000,00 13 984,37
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 4370 1 000,00 188,96
- różne opłaty i składki 4430 2 700,00 2 684,00
- odpis na zfśs 4440 1 501,00 1 501,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 430 000,00 0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 854 121,00 788 943,56 92%
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 000,00 1 376,74
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 500 000,00 475 923,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 351 121,00 311 643,82
Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 209 700,00 160 655,92 77 %
- zakup energii 4260 129 000,00 127 959,73
- zakup usług pozostałych 4300 23 700,00 23 696,19
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 57 000,00 9 000,00
Pozostała działalność 90095 24 036,00 23 806,36 99 %
- różne opłaty i składki 4430 24 036,00 23 806,36

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
921 218 062,00 182 500,00 84%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 152 731,00 122 998,96 80%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 152 731,00 122 998,96
Biblioteki 92116 65 331,00 59 501,04 91%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 65 331,00 59 501,04

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
926 57 102,00 37 674,71 66%
Obiekty sportowe 92601 57 102,00 37 674,71 66%
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 3 851,00 969,36
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 172,00 171,97
- składki na ubezpieczenie społeczne 4110 1 355,00 214,10
- składki na FP 4120 886,00 107,26
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 500,00 357,17
- zakup energii 4260 32 087,00 28 861,87
- zakup usług remontowych 4270 3 500,00 878,40
- zakup usług pozostałych 4300 8 500,00 3 863,58
- różne opłaty i składki 4430 2 000,00 0,00
- odpis na zfśs 4440 2 251,00 2 251,00

RAZEM

17 463 229,00

16 077 967,60

92%
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 5/2010
Wójta Gminy Janów
z dnia 18 marca 2010 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZDAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZDAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
Dochody
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Planpo
zmianach
wykonanie % wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 441 823,00 441 821,42 100 %
Pozostała działalność 01095 441 823,00 441 821,42 100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami 2010 441 823,00 441 821,42
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
750 65 000,00 65 000,00 100%
Urzędy Wojewódzkie 75011 65 000,00 65 000,00 100 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami 2010 65 000,00 65 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA751 9 128,00 9 128,00 100%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa 75101 751,00 668,00 100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami 2010 751,00 668,00 100%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 8 377,00 8 377,00 100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami 2010 8 377,00 8 377,00
OPIEKASPOŁECZNA 852 1 255 972,00 1 255 967,23 100%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 1 243 663,00 1 243 662,23 100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami 2010 1 243 663,00 1 243 662,23
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierająceniektóre świadczeniaz pomocy społecznej 85213 1 922,00 1 918,00 100 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami 2010 1 922,00 1 918,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
85214 10 387,00 10 387,00 100 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami
2010 10 387,00 10 387,00
RAZEM 1 771 923,00 1 771 916,65 100%
Wydatki
wyszczególnienie Dział Rozdział § Plan po
zmianach
wykonanie %
wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 441 823,00 441 821,42 100 %
Pozostała działalność 01095 441 823,00 441 821,42 100 %
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 159,00 159,00
- zakup usług pozostałych 4300 8 505,00 8 504,16
- różne opłaty i składki


4430 433 159,00 433 158,26
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
750 65 000,00 65 000,00 100%
Urzędy wojewódzkie 75011 53 000,00 65 000,00 100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 43 931,00 43 931,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5 558,00 5 558,00
-składki na ubezpieczenie społeczne 4110 7 000,00 7 000,00
-składki na Fundusz Pracy 4120 1 600,00 1 600,00
-zakup materiałów i wyposażenia 4210 500,00 500,00
- zakup usług pozostałych 4300 3 110,00 3 110,00
-podróże służbowe krajowe 4410 1 100,00 1 100,00
-odpis na zfśs 4440 2 001,00 2 001,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 200,00 200,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 751 9 128,00 9 128,00 100 %
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 751,00 751,00 100 %
-składki na ubezpieczenie społeczne 4110 220,00 220,00
- zakup usług pozostałych 4300 531,00 531,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 8 377,00 8 377,00 100%
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3030 3 960,00 3 960,00
-wynagrodzenia bezosobowe
4170 1 866,00 1 866,00
- zakup materiałów i wyposażenia
4210 2 203,00 2 203,00
- zakup usług pozostałych
4300 48,00 48,00
-podróże służbowe krajowe
4410 300,00 300,00
OPIEKASPOŁECZNA 852 1 255 972,00 1 316 921,48 100%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212 1 243 663,00 1 243 662,23 100%
-świadczenia społeczne

3110 1 204 766,00
1 204 765,23
- wynagrodzenia osobowe pracowników
4010 20 807,00 20 807,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040 1 589,00 1 589,00
-składki na ubezpieczenie społeczne
4110 5 974,00 5 974,00
- składki na FP
4120 642,00 642,00
-zakup materiałów i wyposażenia
4210 4 222,00 4 222,00
-zakup usług pozostałych
4300 2 516,00 2 516,00
- podróże służbowe krajowe
4410 280,00 280,00
- odpis na zfśs
4440 1 001,00 1 001,00
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 1 136,00 1 136,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 730,00 730,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 1 922,00 1 918,00 100%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 1 922,00 1 918,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 85214 10 387,00 10 387,00 100%
- świadczenia społeczne 3110 10 387,00 10 387,00
RAZEM 1 771 923,00 1 771 916,65 100%
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 5/2010
Wójta Gminy Janów
z dnia 18 marca 2010 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE
WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN
PO ZMIANACH
WYDATKI
WYKONANIE
ZOBOWIĄZANIA %
wykonania

OGÓŁEM wymagalne niewymagalne
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 223.602,00 zł 186.051,83 zł 815,00 zł - 815,00 zł 83,21
Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 156.731,00 zł 125.250,79 zł 551,00 zł - 551,00 zł 79,91
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury , nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe 9.000,00 zł 8.582,38 zł - - - 95,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników 72.354,00 zł 57.107,65 zł 518,00 zł - 518,00 zł 78,96
Składki na ubezpieczenie społeczne 11.715,00 zł 9.309,79 zł - - - 79,47
Składki na Fundusz Pracy 1.820,00 zł 1.816,07 zł - - - 99,78
Wynagrodzenia bezosobowe 7.900,00 zł 4.031,00 zł 33,00 zł - 33,00 zł 51,03
Zakup materiałów i wyposażenia 9.500,00 zł 8.146,78 zł - - - 85,76
Zakup energii 3.000,00 zł 1.727,62 zł - - - 57,59
Zakup usług remontowych 1.000,00 zł 878,40 zł - - - 87,84
Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł 453,00 zł - - - 90,60
Zakup usług pozostałych 16.800,00 zł 13.939,47 zł - - - 82,97
Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000,00 zł 1.464,00 zł - - - 73,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 900,00 zł 529,39 zł - - - 58,82
Podróże służbowekrajowe 1.500,00 zł 1.343,12 zł - - - 89,54
WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN
PO ZMIANACH
WYDATKI
WYKONANE
ZOBOWIĄZANIA %
OGÓŁEM wymagalne niewymagalne
Różne opłaty i składki 8.000,00 zł 6.027,00 zł - - - 75,34
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.750,00 zł 3.294,00 zł - - - 87,84
Podatek od nieruchomości 2.022,00 zł 2.022,00 zł - - - 100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 zł 982,00 zł - - - 98,20
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 zł 423,14 zł - - - 84,63
Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji 3.500,00 zł 3.173,98 zł - - - 90,69
Biblioteki 66.871,00 zł 60.801,04 zł 264,00 zł - 264,00 zł 90,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników 41.406,00 zł 38.002,04 zł 264,00 zł - 264,00 zł 91,78
Składki na ubezpieczenie społeczne 6.650,00 zł 6.059,08 zł - - - 91,11
Składki na Fundusz Pracy 1.015,00 zł 760,78 zł - - - 74,95
Zakup materiałów i wyposażenia 7.830,00 zł 6.667,38 zł - - - 85,15
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 6.570,00 zł 6.562,05 zł - - - 99,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.500,00 zł 989,71 zł - - - 65,98
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.500,00 zł 1.500,00 zł - - - 100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00 zł 0,00 zł - - - -
Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji 300,00 zł 260,00 zł - - - 86,67
WYDATKIOGÓŁEM
223.602,00 zł

186.051,83 zł

815,00 zł

-

815,00 zł

83,21
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 5/2010
Wójta Gminy Janów
z dnia 18 marca 2010 r.
WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
1) Zespół Szkół Samorządowych - STOŁÓWKA I ŚWIETLICA SZKOLNA
Dochody
Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie
801
854
80148
85401
0830
0830
270 000,00
12 000,00
235 256,10
14 973,70
Razem 250 229,80
Wykonane dochody w kwocie 250 229,80 zł pochodziły z następujących źródeł:
- odpłatność za wynajem pomieszczeń, różne dochody własne - 9 023,70 zł
- odpłatność za dożywianie - 235 256,10 zł
- wpłata PZU jako prowizja za ubezpieczenie uczniów - 5 950,00
- stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -15 534,60 zł
Ogólny stan przychodów - 265 764,40 zł
Wydatki
Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie
801
854
80148
85401
4210
4220
4270
4300
4210
4270
4300
4350
12 913,86
241 525,00
13 611,14
1 950,00
270 000,00
15 500,00
4 000,00
500,00
2 000,00
22 000,00
1 539,92
238 080,98
35,00
393,00
240 048,90
15 350,81
3 863,37
118,00
0,00
19 332,18
Wydatki zrealizowane w kwocie 259 381,08 zł przeznaczone były na :
- zakup środków czystości
- zakup drobnego sprzętu gospodarczego ( miski, garnki, termosy ,sztućce)
- zakup żywności
- drobne naprawy i remonty
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 6 383,32 zł
Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 5/2010
Wójta Gminy Janów
z dnia 18 marca 2010 r.
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Wykonanie w2009 roku
1 2 3 4
Przychody ogółem: 3 563 106,25
1. Kredyty § 952 1 892 141,00
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 1 427 270,25
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła (wolne środki) § 955 243 695,00
Rozchody ogółem: 172 812,50
1. Spłaty kredytów § 992 172 812,50
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 0
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 5/2010
Wójta Gminy Janów
z dnia 18 marca 2010 r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANÓW W 2009 ROKU

D O C H O D YB U D Ż E T O W E


Plan dochodów gminy na 2009 uchwalono 30 grudnia 2008 roku uchwałą Rady Gminy Janów nr XV/104/2008 w kwocie 10 906 070 zł 13 008 331 zł.Informacja dotycząca zmian w budżecie po stronie dochodów przedstawia się następująco:
1.Uchwała Rady Gminy XVI/112/09z10 lutego 2009roku

Zwiększenia dotyczyły:

99 414 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycję realizowaną wspólnie -"przebudowa drogi powiatowej i drogi gminnej"

Plan dochodów po zmianach- 11 001 986zł,

2. Uchwała Rady Gminy XVII/114/09z dnia 30 marca 2009 roku

Zwiększenia dotyczyły:

2 500zł - dotacja na wynagrodzenie w GOPS

37 889 zł- dotacja na stypendia

Plan dochodów po zmianach - 11 042 375 zł,

3. Zarządzenie WójtaGminy 13/2009z dnia 29 maja 2009roku

Zwiększenia dotyczyły:

295 312zł - dotacja na zwrotczęści podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa

4 417 zł - dotacja naorganizację wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego

19 000 zł - dotacja na dożywianie

Plan dochodów po zmianach - 11 361 104zł,

4.Uchwała Rady Gminy XVIII/131/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku

Zwiększenia dotyczyły:

32 000 zł - dochody z tytułu lokaty terminowej

3 960 zł - dotacja naprzeprowadzenie wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego

4 485 zł - dochodyz tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu

1 133 zł - dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego

Plan dochodów po zmianach - 11 402 682zł,

5.Zarządzenie WójtaGminy 18/1/2009z dnia 30 czerwca 2009roku

Zwiększenia dotyczyły:

25 814 zł - dotacja na stypendia

Plan dochodów po zmianach - 11 428 496zł.

6. UchwałaRady Gminy XIX/138/09 z dnia 8 września 2009 roku

Zwiększenia dotyczyły:

3 000 zł - dochody z tytułu odsetek

44 000 zł - dotacja ze Środków PFRON na zakup monitoringu

500 000 zł- dotacja rozwojowa namodernizację parku wiejskiego

2 963 zł - dotacja na utrzymanie GOPS

Zmniejszenia dotyczyły:

152 000 zł - zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne

18 613 zł - zmniejszenie dotacji na zasiłki

Plan dochodów po zmianach - 14 079 338zł.

7. UchwałaRady Gminy XX/139/09 z dnia 12 listopada 2009 roku

Zwiększenia dotyczyły:

80 880 zł - dotacja na zwrotpodatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

40 000 zł -dotacja ze Starostwa Powiatowego na sfinansowanie dokumentacji drogowej

52 040 zł - środki na zakup sprzętu ratownictwa dla OSP

7 000 zł - zwiększono dochody od czynności cywilnoprawnych

13 275 zł - dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

2 500 zł - dochody za opłatę gospodarczą w Przedszkolu

13 900 zł - dotacja nadożywianie i zasiłki

31 177 zł - dotacja nastypendia

Plan dochodów po zmianach - 14 323 980zł.

8. UchwałaRady Gminy XXI/146/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

Zwiększenia dotyczyły:

64 276 zł - dotacja na zwrotpodatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

11 848 zł - dochody z tytułu likwidacji rachunków bankowych Społecznych komitetów budowy dróg

6 000 zł - dochodyz tytułu czynszów

14 500 zł - wpływy za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego

50 663 zł - dotacja na świadczenia rodzinne

20 093 zł - środki na realizację programu "Uczeń na wsi"

Plan dochodów po zmianach - 14 499 370zł.


W ciągu 2009 roku dochody zrealizowano w 90% uzyskując wpływy w łącznej wysokości13 008 331,70 zł
Realizację dochodów przedstawiam wg niżej wymienionych działów:


Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
I.ROLNICTWO IŁOWIECTWO

Plan- 441 823,00zł

Wykonanie-441 821,42 zł( 100%)


Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaksięgowanodotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Do budżetu wpłynęłakwota 441 821,42 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez 397 producentów rolnych we wnioskach o zwrotpodatku akcyzowego wyniosła .II. LEŚNICTWO


Plan-2 81600 zł

Wykonanie-2 815,81zł(39%)


Rozdział Gospodarka leśna

Księgowane są tu wpływy dochodów za obwody łowieckie. Na terenie gminyfunkcjonują następujące koła łowieckie: "Kaczor" , "Cyranka" , "Jeleń" , "Jedność", "Żubr" ,"Sokół" , "Brzask" , "Knieja", "Dąb".

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 2 402 541,00 zł

Wykonanie - 1 997 511,68 zł(83%)Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowejotrzymanej z powiatuna podstawie porozumienia z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie realizacji projektu " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308B na odcinku Białousy -Teolin - Sitawka -Janów i drogi gminnej Nr 103903B Sitawka -droga powiatowa Nr 1312B" oraz dotacja rozwojowa z Urzędu Marszałkowskiego , który także dofinansowuje w/w zadanie. Ostatnie rozliczenie dotyczące wykonanych prac inwestycyjnych w IV kwartale jak również wniosek o płatność jako zrefundowanie poniesionych nakładów zostały złożone w styczniu 2010 roku.

Rozdział Drogi publiczne gminne

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu środków od Starostwa Powiatowegona dokumentację drogową dotyczącą inwestycji modernizacji na przejętej od Powiatu drodze Teolin- Łubianka. Inne dochody dotyczą wpływu z tytułu zlikwidowanych rachunków bankowych Społecznych Komitetów Budowy Dróg Gminnych.


IV. GOSPODARKAMIESZKANIOWA


Plan- 168 388,00 zł

Wykonanie- 132 247,73 zł( 78% )


Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujmowane są tu wpływy z dzierżawy i najmu za budynki komunalne ( mieszkania w budynku Ośrodku Zdrowia, budynku przy ulicy Browarnej, czynsz za wynajem Przystanku Dworcowego, pomieszczeń na centralę telefoniczną,) . W ciągu 2009 rokudo budżetu gminy wpłynęło103% ogólnego planu. Wpłaty z tytułu sprzedaży majątku gminy - 72 550 złdotyczyły działki we wsi Nowowola , sprzedaży żaglówek OPTYMIST oraz budynkupo byłej Szkole Podstawowej w Kuplisku.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczystenieruchomości - 67 %O Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Janowie - 1 609,09 zł

O Roman i Rozalia Jureczka- 310,26 zł

O Lisiewicz Janina - 105,11 zł

O Szymański Teodor - 41,52 zł

O Marchiel Marek -41,52 zł

O Szoda Krystyna - 40,53 zł

O Szyszko Tadeusz - 44,11 zł

O Zakład Usługowy "Mechanik" - 87,50 zł

O Jarosław Pieszko - 44,11 zł

O PKN "ORLEN" SA - 246,31 zł

O GS Samopomoc Chłopska- 42,89 zł

O Spółdzielnia Mleczarska "SOMLEK" - 165,63 zł

O Urban Jarosław - 237,33 zł

O SkibickiBronisław - 280,38

Na zaległościwystawiono upomnienia.
V. ADMINISTRACJAPUBLICZNA


Plan- 103 900,00 zł

Wykonanie-104 893,34 zł( 101%)Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymywanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na prowadzenie spraw USC iwojskowości - 65 000 zł. Pozostałe środkidotyczą należnychgminiedochodów za wydane dowody osobiste- 271,50zł ,w 2009 rokuwydano181sztuk dowodów osobistych realizując 90 % uchwalonego planu.Rozdział Urzędy Gmin

Wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat za sprzedany złom.Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą odsetek od lokaty pieniężnej - 18 675,59 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży książki o ziemi Janowskiej.VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA


Plan- 9 128,00 zł

Wykonanie- 9 128,00 zł( 100%)Rozdział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa

W rozdziale tym ujmowane są kwoty dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotacja ta spływa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja naorganizację i przeprowadzenie wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego spłynęła w dwóch ratachI- 4 417 złoraz II rata - 3 960 zł.VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAPlan- 52 040,00 zł

Wykonanie- 52 040,00zł(100%)Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Dochody w tym rozdziale dotycząwpływu pomocy finansowejotrzymanej od Województwa Podlaskiego ( umowa z 24.08.09r )oraz środki z Państwowej Straży Pożarnej (BF-I/0138/20/120/09)na zakup sprzętu ratownictwa dla OSP.


VIII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM


Plan- 2 655 021,00 zł

Wykonanie- 2 543 387,55 zł(96%)


Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozdział ten dotyczy podatków od działalności gospodarczejosób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wykonanie w tym rozdziale - 60 %. Podatek przekazywany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatkówi opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 96% planuDochody w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomościod jednostek organizacyjnych - 94% planu.

O PPUP "Poczta Polska" Rejonowy Urząd Poczty - Białystok

O Bank Spółdzielczy -Sokółka O /Janów

O Komenda Wojewódzka Policji

O Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego- Janów

O Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa - Łubianka

O Spółdzielnia Kółek Rolniczych - Janów

O RUCH S.A. Oddział MazowszeZespół - Białystok

O Spółdzielnia Mleczarska"SOMLEK"

O Polski Koncern NaftowyORLEN S.A.

O Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe- Sokółka

O Zakład Energetyczny S.A.- Białystok

O Telekomunikacja Polska S.A. Pion Administracji Janów

O Telekomunikacja Polska S.A. Publiczne Aparaty Samoinkasujące "TP Publitel"

O Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" - Janów

O Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki -Janów

O TP S.A. Publiczne Aparaty Samoinkasujące "TP Publi Tel" -Olsztyn

O Nadleśnictwo -Czarna Białostocka

O Ochotnicza Straż Pożarna- Janów

O Związek Gmin "Kumiałka-Biebrza"

O Białostockie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

O POLKOMTEL SA Warszawa

O "Plant Co" Sp. Z o.o. Białystok

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w2009 roku wyniosły 10 303 zł.

O Osoby prawne - budynki mieszkalne -

- budynki pod działalnością gospodarczą -

- pozostałe budynki -3 550,78 m2

- budowle związane z działalnością gospodarczą - 10 340 051,62 zł

- grunty pod działalnością gospodarczą -272 988,30 m2

- grunty pozostałe - 265 258,00m2Dochody z podatku rolnego( )95 %od :

O Spółdzielnia Rolnicza-Krasne

O Nadleśnictwo - Czarna Białostocka

O Agencja Nieruchomości Rolnych OddziałTerenowy w OlsztynieFilia w Suwałkach

O Kółko Rolnicze -Kamienica

O Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jerzego-Janów

O Spółdzielnia Kółek Rolniczych - Janów

O Białostockie Kopalnie Surowców MineralnychSp. Z o.o.Dochody z podatku leśnego103 % od :

O Nadleśnictwo - Czarna Białostocka

- na terenie gminy podatkiem tym objęta jest powierzchnia.Dochody z podatku od środków transportowych74 % od :

O Spółdzielnia Kółek Rolniczych - JanówDochody z opłaty eksploatacyjnej - 100%

O Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sokółka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli .

O Białostockie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z o.o. Białystok za wydobytą kopalinęze złoża w MajewieDochodyz tytułu odsetek - 1 % planu.Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatkówi opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości - 99%. Wójt Gminy umorzył podatek w wysokości 22 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2009 roku wyniosły

12 669 zł.

O Osoby fizyczne- budynki mieszkalne -

- budynki pod działalnością gospodarczą -3 075,60 m2

- pozostałe budynki -8 150,21 m2

- grunty pod działalnością gospodarczą -13 356,92 m2

- grunty pozostałe - 13 404,00m2

-budynki zajęte na usługi zdrowotne -Podatek rolny - 98 % .Wójt Gminy umorzył podatek rolny w 2009 roku na kwotę 547zł. Osoby fizyczne objęte są podatkiem rolnymza przeliczeniowych. Na zaległości wystawiono upomnienia.Podatek leśny - 99 %. Objęte tym podatkiem są lasów.Podatek od środków transportowych -77%.

Osoby fizyczne - 35 pojazdów. Na zaległości wystawiono upomnienia.Podatek od spadków i darowizn - 68 %. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe .Wpływy z opłaty targowej-wykonanie 100 %Podatek od czynności cywilno- prawnych- 132 % planu.Dochodyprzekazywane są przez UrzędySkarbowe.Różne opłaty - 84 % planu- księgowane są tu między innymi wpływy z kosztów upomnieniaOdsetki - 93 % - wpływ odsetek od zobowiązań pieniężnych i innychpodatkówRozdział Wpływyz innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw


Wpływy z opłaty skarbowej - 61% - księgowane sąwpływy zopłaty skarbowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 100% planu.Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych - 91 % planu , który zostałustalony na podstawie pismaz Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-1/09Podatek dochodowy od osób prawnych - 102 % planu


IX. RÓŻNEROZLICZENIA


Plan- 5 932 265,00 zł

Wykonanie- 5 932 265,00 zł( 100% )Rozdział Częśćoświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale ujmowana jest subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjum oraz świetlicy i stołówki szkolnej. Wpłynęło 100% planu.Rozdział Część wyrównawczasubwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 100 % należnej gminie subwencji wyrównawczejRozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 100 %należnych gminie środków.


X . OŚWIATAIWYCHOWANIE


Plan- 71 822,00 zł

Wykonanie- 71 512,39 zł( 100%)Rozdział Szkoły Podstawowe

W rozdziale tym ujmowane są kwoty czynszu za wynajem mieszkań w Domu Nauczyciela .Wpłynęło101 % planu. Inne dochody - to wpływ środków z PFRON-u na sfinansowanie zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Janowie.

Rozdział Przedszkola

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat rodzicówza pobyt dzieci w przedszkolu. Plan ustalany był na początku roku w oparciu o wnioski rodziców o przyjęcie dzieci do Przedszkolai dotyczyopłaty gospodarczej (80zł). Ogółem zrealizowano 100% planu.Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Brak wykonania w tym rozdziale.Rozdział Pozostała działalność

Wpływ dotacji na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnychdotyczących podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli.


XI. OPIEKASPOŁECZNA


Plan-1 562 353,00 zł

Wykonanie-1 561 408,05zł( 100% )Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki w tym rozdziale dotyczą dotacjicelowej na wypłatę świadczeń rodzinnych z Opieki Społecznej. Zrealizowano 100%planu ustalonegodla naszej gminy. Pozostałe dochody dotyczą zwrotu od komornika pobranych od dłużnikazaliczeki funduszu alimentacyjnego.Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierająceniektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wpłynęło 98 % ustalonego planu .Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Dotacja na zasiłkizostała podzielona na zadania własne i zlecone. Zrealizowano 99 % ogólnego planu.Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwota dotacjiustalona na 58 463zł przekazana została w 100%Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowanośrodki nawydawanie posiłków dla potrzebujących . Środki przekazano w 100 %.XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


Plan-114 973,00 zł

Wykonanie -105 803,50 zł( 92 % )


Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

Otrzymano90 % dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wpłynęły również środki z PFRON-u na program "Uczeń na wsi"- zadanie realizowane będzie w roku następnym.XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


Plan-982 300,00 zł

Wykonanie -53 497,23 zł( 5%)


Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wpłaty mieszkańców Janowa za odprowadzone ścieki kanalizacyjne. Wpłaty dokonywane są w dwóch terminach - do końca stycznia i do końca lipca 2009 roku. Ogólnie zrealizowano 97 % założonego planu.

Zaplanowano tu również wpłaty mieszkańców na inwestycję budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Wkład mieszkańców oszacowany był w I etapie na 430 000 zł. W związku z brakiem dofinansowania inwestycji ze środków UE, całość zadania przesunięto na rok następny. Osoby , które podpisały umowyi przystąpiły do partycypowania w kosztach dotyczących w/w inwestycji do końca roku wpłaciły 2 562 złRozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wpływy z tytułu dotacji rozwojowejjako refundacji poniesionych nakładów przy inwestycji modernizacji parku wiejskiego w Janowie zostaną zrealizowane w roku następnym. W 2009roku dokonano rozliczenia finansowego i został złożony wniosek o płatność.Struktura dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:


DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

Plan- 2 694 260,00 zł

Wykonanie - 2 203 842,73 złUDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU

PAŃSTWA

Plan- 585 939,00 zł

Wykonanie- 533 531,63 złDOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan- 108 265,00 zł

Wykonanie- 72 550,00 złDOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan- 399 892,00 zł

Wykonanie - 388 929,11 złDOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan- 1 771 923,00 zł

Wykonanie - 1 771 916,65 złDOTACJE CELOWE OTRZYMANENA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Plan- 99 414,00zł

Wykonanie - 99 414,00 złDOTACJE ROZWOJOWE

Plan - 2 751 279,00 zł

Wykonanie - 1 849 749,58 złŚRODKI Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ MIĘDZYJST

Plan - 72 000,00 zł

Wykonanie - 72 000,00 zł

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCHŹRÓDEŁ

Plan - 84 133,00 zł

Wykonanie - 84 133,00 zł

SUBEWNCJE OGÓLNE

Plan - 5 932 265,00 zł

Wykonanie- 5 932 265,00 zł

W Y D A T K IB UD Ż E T O W EWydatki ogółem zaplanowane były w wysokości 13 915 070 zł, w stosunku do planu uchwalonego na początku roku wydatki zmieniły o kwotę522 426 zł i na koniec roku wyniosły 17 463 229 zł

- kredyt długoterminowy-2 220 164 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych- 500 000 zł.

- wolne środki - 243 695 złZmiany budżetu po stronie wydatków dokonywane były na podstawie następujących uchwał:1. Uchwała Rady Gminy XVI/75/09 z dnia 10 lutego 2009 roku

Zwiększenia dotyczyły:

4 305 -wprowadzono środki do budżetu na program "Uczeń na wsi

143 600zł - zwiększono środki na inwestycję 'Przebudowa parku wiejskiego w m. Janów"

7 536zł - zwiększono środki na składki do Związku Gmin

Zmniejszenia dotyczyły:

56 027 zł - zmniejszenierezerwy

3 498 zł - zmniejszono środki na wynagrodzenia w Szkołach Podstawowych

Plan wydatków po zmianach wynosi -14 010 986zł,2. Uchwała RadyGminy Janów XVII/114/09 z dnia 30 marca 2009roku

Zwiększenia dotyczyły:

2 500zł - na wypłatę wynagrodzeń w GOPS

37 889 zł - na wypłatę stypendiów

Plan wydatków po zmianach wynosi - 14 051 375 zł,3. Zarządzenie Wójta Gminy 13/2009 z dnia 29 maja 2009roku

Zwiększenia dotyczyły:

295 312 zł -na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

4 417zł - na zakup przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

19 000 zł - na dożywianie

Plan wydatków po zmianach wynosi -14 370 104 zł,4. Uchwała RadyGminy Janów XVIII/131/09 z dnia 24 czerwca 2009roku

Zwiększenia dotyczyły:

176 786 zł - na inwestycję przebudowy drogi gminnej w Marchelówce i w Nowowoli

10 000 zł - na zakup przyczepki rolniczej

1 200 zł - na składki PFRON

3 960 zł- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

6 000 zł - na energię w OSP

19 000 zł - na wydatki w Szkołach Podstawowych

44 000 zł - na zakup i instalację monitoringu

4 485 zł - zwiększono wydatki w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejszenia dotyczyły:

40 000 zł - zmniejszono wydatki na usługi remontowe na drogach gminnych

35 569 zł - zmniejszono wydatkina inwestycji modernizacji placu przy szkole Podstawowej w Janowie

146 684 zł - zmniejszono wydatki na inwestycji budowy przyzagrodowych

Plan wydatków po zmianach wynosi -14 411 682 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego :

- wolne środki - 243 695 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych - 500 000 zł

- kredyt długoterminowy - 2 265 305 zł5. Zarządzenie Wójta Gminy 18/1/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku

Zwiększenia dotyczyły:

25 814 zł - na wypłatę stypendiów

Plan wydatków po zmianach wynosi -14 437 496 zł.6. UchwałaRady Gminy XIX/138/09 z dnia 8 września 2009 roku

Zwiększenia dotyczyły:

176 800 zł - środki na odbudowę przepustu oraz na dokumentację przebudowy drogi Teolin -Łubianka

3 400 zł - zwiększonona wypłatę środków za udział w akcjach gaśniczych

384 200 zł - zwiększono wydatki w Oświacie na skutek wdrożenia ustawy o podwyżkach nauczycielom

264 zł - środki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych

11 900 zł - zwiększono wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków

500 000 zł- wprowadzono po stronie wydatków dotację rozwojową namodernizację parku wiejskiego

Zmniejszenia dotyczyły:

70 000 zł - zmniejszenie środków na wodociągowanie

6 500 zł - zmniejszono rezerwę

152 000 zł - zmniejszenie wydatkówna zasiłki

252 887 zł - zmniejszono środki na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków

255 189 zł - zmniejszono środki na modernizację oświetlenia ulicznego

23 500 zł - zmniejszono składki dla Związku Gmin

8 000 zł - zmniejszono środki na zakup zestawu do ćwiczeń na potrzeby Hali sportowej

Plan wydatków po zmianach - 17 088 338 zł


7. UchwałaRady Gminy XX/139/09 z dnia 12 listopada 2009 roku

Zwiększenia dotyczyły:

87 880 zł - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

205 000 zł - na odbudowę przepustu

15 0000 zł-na wypłatę wynagrodzeń w Administracji

57 000 zł - na zakup sprzętu ratownictwa dla OSP

50 000 zł - na odsetki od kredytów

13 275 zł -wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

15 000 zł - na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego

Zmniejszenia dotyczyły:

8 000 zł - na zakup energii w budynkach komunalnych

28 037 zł - zmniejszono wynagrodzenia z pochodnymi pracownikom refundowanym przez Biuro Pracy

17 473 zł - zmniejszono rezerwę

6 500 zł - zmniejszono środki na usługi remontowe w Szkołach Podstawowych

187 811 zł - zmniejszono środki na modernizację oświetlenia ulicznego

32 141 zł - zmniejszono środki na utrzymanie Hali sportowej

Plan wydatków po zmianach - 17 287 839 zł


8. UchwałaRady Gminy XXI/146/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

Zwiększenia dotyczyły:

64 276 zł - wprowadzonopo stronie wydatków dotację na zwrotpodatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

15 290zł - zwiększono wydatki na inwestycję modernizacji ciągów komunikacyjnych

20 000 zł - zwiększono wydatki na ubezpieczenie majątku gminy i na dowóz drewna opałowego

14 500 zł - wpływy za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego

52 116 zł - zwiększono wydatki na świadczenia rodzinne

20 093 zł - wprowadzono po stronie wydatków środki na realizację programu "Uczeń na wsi"

12 160 zł - zwiększenia w Administracji

6 350 zł - zwiększenia na funkcjonowanie OSP

5 000 zł - zwiększenia z tytułu odsetek od kredytów

32 880 zł - zwiększenia dotyczące dowożenia uczniów do szkół

5 200 zł - zwiększono na zakup energii na oczyszczalni ścieków

15 700 zł - zwiększono na zakup energii

Zmniejszenia dotyczyły:

14 600 zł - na bieżące utrzymanie dróg gminnych

70 905 zł - zmniejszono wydatki naprogram " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego"

9 997 zł - zmniejszono wynagrodzenia z pochodnymi pracownikom refundowanym przez Biuro Pracy

Plan wydatków po zmianach - 17 463 229 złWydatki ogółem zrealizowano w92 %- 16 077 967,60 zł


Analiza wykonania przedstawia się następująco:

Wydatki wg układu rodzajowego

Wynagrodzenia-4 074 991,95 zł

Pochodne od wynagrodzeń-688 454,27 zł

Inwestycje-7 143 133,53 zł

Dotacje-381 223,78 zł

Wydatki na obsługę długu-82 295,23 zł

Pozostałe-3 707 868,84 zł

16 077 967,60 złWYDATKIWEDŁUGDZIAŁÓW


ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 701 468,32 zł


Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału poniesionowydatek naopłaceniezobowiązań dotyczących dzierżawy gruntów leśnychpod stacją wodociągową oraz opłacono za wykonanie instrukcji gospodarowania wodą oraz operatu wodno- prawnego dla zbiornika wodnego "Sitawka".

Wydatki inwestycyjne dotyczyły fakturza opracowanie dokumentacji projektowejoraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w obrębie Kumiałki iul.Białostockiej, Chorążycha, Browarnej orazul.Sportowej w Janowie.Rozdział Izby Rolnicze

W ramach wydatków bieżących sfinansowanoskładki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej - 13 957,48zł.Rozdział Pozostała działalność

W tym rozdziale opłacane są koszty wynikające z zawartej umowyz odbiorcą odpadów dotyczącychpadłych sztuk zwierząt niewiadomegoi nieznanego pochodzenia zaliczanych doodpadów szczególnego ryzyka z terenu gminy. Dodatkowo z tego rozdziału finansowane były zwroty podatku akcyzowego dla rolników występujących do Urzędu Gminy z takimi wnioskami. Ogólnie z takimi podaniami zwróciło się 397 producentów rolnych ,którym przekazano433 158,26 złoraz 8 663,16 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu w/w podatku. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przezproducentów rolnych we wnioskach o zwrotpodatku akcyzowego wyniosła .TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -4 959 904,71 zł

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano dotację dla Powiatu Sokólskiego na współfinansowanie remontu drogi powiatowej we wsi Wasilówka. Wyasfaltowano odcinekdrogi na długości .

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą wspólnie realizowanego z Powiatem Sokólskim zadania pod nazwą"Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne dotyczą kosztów wykonania zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnejwe wsi Mrchelówka i we wsi Nowowola." Inwestycja była realizowana ze środków własnych budżetu gminy. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 30 czerwca 2009 roku, termin zakończenia robótustalono na dzień 31 sierpnia 2009 roku. Koszt zadania wyniósł -463 285,94 zł. Pozostałakwotadotycząca zadań inwestycyjnych przeznaczona była na:

- pokrycie kosztów dokumentacji projektowej drogi gminnej na odcinku Kuplisk - Kamienica ,

- odbudowy zniszczonych przez powódź dwóch mostów - na drodze Przystawka- Teolin iJanów- Sitawka -347 300 zł

- pokrycie kosztów dokumentacji projektowej drogi gminnej na odcinku Łubianka - Podłubianka - 36 500 zł

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano na:

-zakup masy asfaltowej i piasku na potrzeby remontu dróg gminnych,

- zakup pospółki na potrzeby zabezpieczenia gospodarstw domowych przed powodzią

- profilowaniei równanie drógżwirowych na terenie gminy - droga Budno - Budzisk, Teolin, Trofimówka, Jasionowa Dolina ,Nowy Janów, Kumiałka, Nowokolno, Sosnowe Bagno,

- remont drogi gminnej Nowowola- Kładziewo

- remont drogi gminnej Jasionowa Dolina - Trofimówka

-odśnieżanie dróg gminnychGOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1 113 513,62 zł


Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi:

-zakup i transport opału - do budynków komunalnych - 64 264,16 zł

-wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, operat szacunkowy wyceny

nieruchomości- 13 111,00zł

-zakup paliwa do piły spalinowej na potrzeby cięcia drewna opałowego oraz paliwa do

ciągnika -4 497,55 zł

-zakup części do piły spalinowej- 1 854,62 zł

-zakup worków na potrzeby akcji ratowniczej podczas powodzi - 955,87 zł

-zakuppieca co do budynku komunalnego - 3 150,00 zł

- zakup energii elektrycznejw budynku stanowiącym własność Gminy - 10 607,22 zł

- ubezpieczenie i podatek od nieruchomościbudynków komunalnych - 201 997,50 zł

- publikację ogłoszenia w prasie - 3 163,22zł

- zakup rozmów telefonicznych - 725,90zł

- wymiana sondy w kotle budynku UG - 1 952,00

- użytkowanie pojemników oraz wywóz odpadów - 7 239,45zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły;

- poniesionychkosztów na zadanie - 'Termomodernizacja budynku byłego GOZ i budynku mieszkalnego przyu. Parkowej 5a." Ogólny koszt robót budowlanych wyniósł - 750 400,77 zł. Wykonanoocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, stropodachu, wymieniono okna i drzwi, zmodernizowano instalację c.o. w całym budynku. Część zadania finansowana była kredytem z BOŚ w kwocie 321 000 zł.W II półroczu wyłonionow przetargu wykonawcę na wykonanie prac wewnątrz budynku. Wyremontowano gabinety i hol oraz piwnicę z przeznaczeniem całego obiektu na budynek Urzędu Gminy o koszt ogólny- 572 514,48 zł

- dokonano zakupu przyczepki rolniczej na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy 10 000 zł.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1 331 238,00 zł


Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzącychsprawy USC iObrony Cywilnej.Dodatkowo opłaconofakturę za konserwację systemu ARAM "USCWIN" , "SELWIN" i "RWWIN", delegacje,druki biurowe i szkoleniana potrzeby USC.


Rozdział Rady Gmin

W2009rokuodbyło się sześć posiedzeńRady Gminy, oprócz tegozbierały się Komisjedziałające przy Radzie Gminy i Komisja Rewizyjna. 32 946,61 zł. Inne wydatki dotyczyłyopłat za artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy oraz opłacenie szkolenia organizowanego przez Fundację Biebrzańską.


Rozdział Urzędy Gmin

Wydatki w tym rozdzialedotyczyły :

- wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników - 745 521,46 zł

-pochodne od wynagrodzeń - 121 106,29 zł

-wynagrodzenia z tytułuumów zleceń ( radca prawny)- 23 604,10 zł

- koszty szkoleń pracowników Administracji -7 541,20 zł

- publikacja i prenumerata czasopism - 10 015,03 zł

- abonament internetowy,telefoniczny, oraz rozmowy telefoniczne - 19 325,91 zł

- zakup papieru do xero i drukarek - 3 362,52 zł

-zakup programów i sprzętu komputerowego, konserwacja systemu komputerowego i 

kserograficznego - 14 617,81 zł

- artykułu biurowe, środki czystości, druki, - 20 338,94 zł

-znaczki pocztowe - 9 838,00 zł

-ryczałtyi delegacje - 22 946,03 zł

-koszty zakupu energii - 8 788,80 zł

i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.
Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczyły

- zamieszczenia ogłoszenia w prasiewiadomości reklamowejna temat gminy Janów.

- zakup nagród dla uczestników konkursówprzeprowadzonychpodczas festynu"Dni Janowa"

- wydatki związane z zabezpieczeniem i organizacją festynu "Dni Janowa"

- zakup materiałówna potrzeby imprezywręczenia medali jubilatom50- lecia pożycia małżeńskiegoRozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczące zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy konserwacji zbiornikawodnego "Sitawka"-105 165,58 zł- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w 2009roku. .W rozdziale tym sklasyfikowano także wydatkiza :

-diety sołtysom za posiedzenia w obradach sesji Rady Gminy - 7 659,00 zł

- prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy - 2 027,52 zł

- badania lekarskie pracowników- 1 503,00 zł

- zakup odzieży ochronnejorazmateriałyi środki czystości na potrzeby gospodarcze - 4 693,01zł


URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 9 128,00 zł


Rozdział

Opłacono wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców pracownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego

W ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 8 377 zł wypłacono diety dla członków komisji - 3 960 zł. zakupiono kabiny wyborcze, artykuły biurowe, flagi oraz wypłacono umowy zlecenia pracownikomzaangażowanym w przeprowadzenie wyborów. Wykorzystano 100 % dotacji.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 159 123,94 zł


Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zostały zrealizowane w 94 %, z czego wydatki na

- wynagrodzenia kierowców OSPwraz z pochodnymi - 37 781,93 zł

- umowy zlecenia - 7 951,22 zł

- energię elektryczną -13 000,00 zł

-zakup paliwa -13 319,97 zł

- rozmowy i abonament telefoniczny - 427,00 zł

- wykonanie instalacji elektrycznej w strażnicy OSP w Kizielanach - 1 400,00 zł

- zakup sprzętu ratownictwa - 56 998,90 zł - wydatek współfinansowany ze środkówWojewództwa Podlaskiego ( umowa z 24.08.09r )oraz środków z Państwowej Straży Pożarnej (BF-I/0138/20/120/09)DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM- 39 581,61 złRozdział Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz wydatków na opłatę komorniczą.OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 82 295,23 zł

Spłacono należne odsetkiod kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w latach ubiegłych oraz odsetki od kredytów zaciągniętych w roku 2009 w BGKi BOŚ SA.RÓŻNEROZLICZENIA- 73,31 zł

Spłacono odsetki od podatku nieruchomościza mienie komunalne.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4 360 335,12 złW roku 2009 subwencja przyznana z Ministerstwa Finansów na prowadzenie szkół podstawowych , gimnazjum i świetlicy szkolnejwyniosła 3 302 502,00 zł.

Zadania z zakresu dowożenia uczniów iprowadzenia Przedszkola realizowane były przez Urząd Gminy.

Wydatki związane z oświatą pochłonęły w kwotę 4 360 335,12zł, co stanowi prawie 98 % środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe - 2 428 789,69zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 182 121,89 zł

- przedszkola - 89 245,24zł

- gimnazja - 1 026 340,81 zł

- dowożenie uczniów do szkół - 431 195,13 zł

- dokształcanie nauczycieli - 3 099,11 zł

- stołówka szkolna- 199 279,25 zł

- pozostała działalność - 264,00 zł


W ramach środków przeznaczonych na działalność oświatysfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi - 2 896 554,68zł

- pochodne od wynagrodzeń - 486 077,00 zł

- odpisy z ZFŚS - 170 132,00 zł

- zwrot kosztów podróży- 3 564,98 zł

- energia elektryczna i woda - 37 337,43 zł

- zakup pomocy naukowych - 21 899,55 zł

- ubezpieczenie majątku szkół - 16 646,34 zł

- zakup materiałów, usług, remonty, pozostałe wydatki- 285 509,52 zł


W ramach środków finansowychprzeznaczonych na remonty bieżące szkółdokonano następujących napraw:

- remont przewodów kominowych i dymnych

- wykonanie remontuinstalacji odgromowej

- ogólne remonty pomieszczeń szkolnych

Ponadto w zakresie wydatków bieżących sfinansowane zostały wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół - rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, zakup druków, wyposażenia klas lekcyjnych,itp. wydatki bieżące.


W ramach wydatków inwestycyjnychdokonano zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Janowie. Stworzyło to możliwość utworzenia dodatkowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Koszty zatrudnieniai organizacji tego stanowiska zostaną zrefundowane przez Państwowo Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Inne wydatki inwestycyjne dotyczyły modernizacji placuprzy szkole Podstawowej w Janowie wraz z drogami dojazdowymi. Dnia 11 maja 2009 roku została podpisana umowa z wykonawcą wspomnianych robót,a zadanie ukończono 30 czerwca 2009 roku.Ogólny koszt zadania - 398 613,62 zł. W ramach tej kwoty wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej całego placu przed szkołą oraz miejsca parkingowe i drogi dojazdowe do szkoły.


Rozdział Szkoły Podstawowe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły2 428 789,69Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na trzy oddziały przedszkolnew szkołach wydano o kwotę 182 121,89zł. Podstawowym wydatkiem jest wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi- 91 % ogólnych wydatków. Zakupiono również materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów - środki czystości , środki dydaktyczne i naukowe.Rozdział Przedszkola

Utrzymanie przedszkoli należy do zadań budżetu gminy. W2009rokuprzekazano na ten cel 89 245,24 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycielomzatrudnionymw oddziałach przedszkolnych - 78 908,32 zł , co stanowi 88%ogólnych wydatków. Pozostała kwotato zakup środków żywności , pomocy naukowych i książek, czasopism, płyt, zabawek, środków czystości.Rozdział Gimnazja

Wydatki bieżące, podobnie jak w szkołach podstawowychskupiały się na wynagrodzeniachi pochodnych od wynagrodzeń - 92% ogólnych wydatków. Pozostałe kosztyto rozmowy telefoniczne,wypłata delegacji, materiałów kancelaryjnych ,środków czystości, pomocy naukowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup usług internetowych, kominiarskich , bieżące naprawy .Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 431 195,13 , tj. 99% planu. Finansowanie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy pokrywa budżet gminy . W ramach tej kwoty opłacono :

- paliwo do autobusów szkolnych oraz samochodu specjalistycznego - 100 433,25zł

- części zamienneoraz remonty autobusów - 56 141,99zł,

- wynagrodzenia kierowców i opiekunów -246 546,55 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnychdo gimnazjum w Sokółce- 7 890,00 zł

- dozorowane parkowanie autobusów szkolnych - 4 911,70 zł

- inne wydatki tobadania techniczne oraz ubezpieczenie autobusów i kierowców .Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Koszty dokształcania nauczycieli realizujących ustawę oświatowąwyniosły 3 099,11 zł.Rozdział Stołówki Szkolne

Utrzymanie stołówkiw w/w okresie kosztowało budżet gminy łącznie 199 279,25 zł. Na płace pracownikom wraz ze składkami ZUS wydano 168 404,11 zł. Pozostałe wydatki to wodai energia elektryczna - 20 828,55 zł .Rozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych dotyczących podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli.


OCHRONA ZDROWIA - 109 208,63 zł


Rozdział Zwalczanie narkomanii

Brak wykonania w tym rozdzialeRozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym dziale dotyczyły akcji przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowanej ze środków uzyskanych z koncesji na sprzedaż alkoholu .

Wydatki realizowane byłyzgodnie z programem przyjętym przez komisję antyalkoholową. - - diety komisji

- zakup nagród w ramach akcji" Zachowaj trzeźwy umysł"

- zakup Vademecum KRPA na 2010 rok

- sfinansowanie pobytu dzieci na koloniach w Jastarni

- sfinansowanie naprawy autobusuRozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczą działalności laboratorium w tutejszym Ośrodku Zdrowia. Budżet Gminy zgodnie z umową refunduje:

- kosztywynagrodzenia laborantki,

- koszty zakupu odczynników,

- wywóz odpadów medycznych,

- koszty zakupu leków , materiałów biurowych i odczynników

- koszty kontroli badań laboratoryjnych

OPIEKA SPOŁECZNA - 1 734 828,07 zł


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Budżet pomocy społecznej w 2009 rokupochodziłz dwóch źródeła mianowicie: z budżetu państwa na realizacjęzadań zleconych i części zadań własnych jako dotacja celowa z budżetu państwaoraz z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy. Główne problemy występujące na terenie gminy, z powodu których udzielane były świadczenia z pomocy społecznej to: długotrwała choroba, bezrobocie, alkoholizm, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych w rodzinach wielodzietnych. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Białymstoku w ramach programu PEAD " Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej" w roku 2009 na podstawie przedłożonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie wykazu najuboższych osób spełniających kryteria określone w art. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej przydzielił artykuły spożywcze ( m. in. mąkę, mleko, makaron, mleko, cukier itp.). W/w formą pomocy objęto dla 113 rodzin( 437 osób w tych rodzinach), rozdano żywności.

Plan finansowy na 2009 rok po dokonanych zmianach przedstawiał się następująco :

wydatkiogółem-1.748.770,00 zł , w tym :

1) Świadczenia rodzinne ( zadania zlecone )-1.243.663,00 zł

2) zadania własne ( z dotacji z budżetu państwa ) -317.057,00 zł

3) zadania własne( z budżetu Gminy Janów )-188.050,00 zł .

WYDATKIBUDŻETOWE na 2009 rokzostały zrealizowanew 99,20 % , co stanowi kwotę 1.734.828,07 zł .1.ZASIŁKIRODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

( świadczenia i koszty ich obsługifinansowane z budżetu państwa) - rozdział 85212Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe , ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Budżet na wypłatę w/w świadczeń pochodzi wyłącznie z budżetu państwa.


O zasiłków rodzinnychwypłacono 7 935świadczeń na kwotę519.977,00 zł

O dodatków z tytułu urodzenia dziecka wypłacono22 świadczeńna kwotę 22.000,00 zł

O dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopuwychowawczego wypłacono69 świadczeń ,na kwotę27.093,50 zł

O dodatkówz tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono 288 świadczeń na kwotę49.920,00 zł

O dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono 292 świadczeńna kwotę 22.580,00 zł

O dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 507 świadczeniana kwotę50.700,00 zł

O dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono ogółem 1 609 świadczeń na kwotę 93.730,00 zł ( w tym na zamieszkanie w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły - 332 świadczeń na kwotę 29 880 złi na dojazdy 1 277 świadczeń na kwotę 63 850 zł.)

O dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 2 025 świadczeń na kwotę 162.000,00 zł

O jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 35 świadczeń na kwotę35.000,00 zł

O zasiłki pielęgnacyjne:wypłacono 899 świadczeńna kwotę 137.547,00 zł.

O świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 96 świadczeńna kwotę41.920,00zł

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego186 świadczeń na kwotę42.297,73 zł

O składkina ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenie

pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym na kwotę 2.674,40 zł,

świadczeń 24 .

O składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierającychświadczenie

pielęgnacyjnez tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym wypłacono w kwocie

943,20 zł,świadczeń 24 .


Łączna kwota wypłaconych świadczeń: zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe w 2009 roku wyniosła 1.208.382,83 zł .


Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły 36.222,60 zł , w tym:O 26 337,60 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobowe pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych ;

O 4.222,00 zł - zakup znaczków pocztowych , artykułów biurowych , druków akcydensowych ;

O 2.516,00 zł - prowizja bankowa za zrealizowane przelewy , opłata za przekazy pocztowe ;

O 280,00 zł -podróże służbowe krajowe ;

O 1.136,00 zł - szkolenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych ;

O 730,00 zł - opłata licencyjna za program AMAZIS i NEMEZIS do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego .


2. ZASIŁKI STAŁE I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANEZA OSOBY POBIERAJĄCEZASIŁKISTAŁE :Środki na wypłatę zasiłków stałych i składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w 2009 roku pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

W okresie od1 stycznia2009 roku do 31 lipca 2009 roku wypłata zasiłków stałych była zadaniem zleconym, w związku ze zmianą art. 17 ust 1 ( dodano pkt 19 i 20 ) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na mocy którego zadania obejmujące przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne są zadaniami własnymi gminy ale środki na wypłatę w/w świadczeń nadal pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 rokuna wypłatę zasiłków stałych wydano kwotę: 18.295,83 zł :

- liczba korzystających osób: 8

- liczba świadczeń : 63 .

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających zasiłki stałe w 2009 rokuwynosiły: 1.686,61 zł :

- liczba świadczeń: 63

- liczba korzystających osób: 8 .


3. ZASIŁKI OKRESOWE ( zadanie własne gminy - środki na wypłatę pochodzą z budżetu państwa )rozdział 85214


Na wypłatę zasiłków okresowych w 2009 roku wydano 126.000,00 zł . Z tej formy pomocy skorzystało 60 osób, wypłacono 389 świadczeń. Przyznawanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy, GOPS otrzymuje dotację z budżetu państwa na wypłatę tego świadczenia iwypłata zasiłków okresowych w 2009 rokufinansowana była wyłącznie z dotacjicelowej budżetu państwa.


4. ZASIŁKI CELOWE ( zadania własne gminy finansowane z budżet gminy) -rozdział85214Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dla 27 rodzin zasiłki celowe i celowe specjalne w wysokości 9.325,85 zł . Poniósł również koszty pobytu p. Mariana Toczydłowskiego w Domu Pomocy Społecznejw Mocieszach w kwocie 17.674,15 zł .5. DODATKI MIESZKANIOWE( finansowane z budżetu gminy)- rozdział 85215W 2009z dodatków mieszkaniowych skorzystało 5rodziny . Wypłacono 35 świadczeń i wydano naten cel z budżetu gminy kwotę4.591,36 zł.


6. UTRZYMANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - rozdział 85219

- 115 029,78 zł - wynagrodzenia osobowe

-21 512,46 zł - pochodne od wynagrodzeń- składki na ubezpieczenie społeczne i FP

- 1 841,88 zł - koszty delegacji służbowych , ryczałt za korzystanie z samochodu

prywatnegodo celów służbowych

- 146,00 zł - podatek od nieruchomości

-61,00 zł -ubezpieczenie wyposażenia GOPS

-529 ,00 zł - koszty szkoleń pracownika socjalnego

- 5 760,87 zł - zakup znaczków pocztowych iartykułów biurowych

- 210,00 zł -medyczne badania wstępne i okresowe pracowników

- 6 798,14 zł - prowizja bankowa za zrelizowane przelewy , porto od przekazów

pocztowych , opłata za przewóz artykułow spożywczych , konserwacja systemu

komputerowego INFOSYSTEM-PŁACE , opłata za obsługę systemu bankowego do

elektronicznego sporządzania przelewów , naprawa kserokopiarki ;

- 3 259,58 - zakup programu komputerowego do rozliczeń płacowych, zakup tuszy do drukarek.


8. DOŻYWIANIE DZIECI ,REALIZACJA PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W DOŻYWIANIU" ( z dotacjiz budżetu państwai z budżetu gminy) - rozdział 85295

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie realizuje program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" . Dożywianie dzieci jest zadaniem własnym gminy . Środki na realizację tego zadania pochodzą z budżetu gminy i z dotacji celowej z budżetu państwa.

Ogółemz dożywiania tj. obiadów i zasiłków celowych na zakup posiłków skorzystałow 2009 roku351 dzieci , wypłacono 37.221 świadczeń i wydano na ten celkwotę140.900,00zł ( w tym na opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach - 99.411,00 zł, na zasiłki celowe na zakup posiłków - 41.489,00 zł ). Koszt dowozu posiłków do szkoły Podstawowej w Białousach wynosił5.939,93 zł.

Wypłacono równieżświadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych ( refundowane w 60% przez Powiatowe Biuro Pracy w Sokólce ) na ogólną kwotę 6.139,20 złEDUKACJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -193 972,36 złRozdział Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym na świetlicy szkolnej. Wydatki skupiały się głównie na:

-wypłacie wynagrodzeń - 56 092,98 zł

-składek do ZUS-u -8 257,92zł

-i innych wydatkach bieżących - pomoce naukowe, gry planszowe, sportowe, książki, energia elektryczna, badania profilaktyczne, wywóz śmieci.Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów orazwyprawki dla uczniówna ogólną kwotę 86 210,50 zł. Stypendia wypłacono dlaosób spełniającychkryterium dochodowe.Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Koszty dokształcania nauczycieli realizujących ustawę oświatowąwyniosły 1 509,11 zł.Rozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczyły wypłaty środkóww ramach programu "Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie". W 2009 roku wypłacono 5 świadczeńdla 5 rodzin na kwotę 4.200,00 zł.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 063 121,97 złRozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach utrzymania i funkcjonowania oczyszczalni ścieków dokonano następujących wydatków:

- wypłacano wynagrodzenia dla dwóchpracowników zatrudnionych przy oczyszczalni

ścieków- 42 520,52 zł

- uregulowano opłatę za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi oraz opłatę za gazy i pyły

wprowadzane do powietrzaoraz ubezpieczenie oczyszczalni - 2 684,00

- wypłacononależności za dzierżawę gruntów, na których zlokalizowana jest

przepompownia ścieków oraz studzienki kanalizacyjne - 607,00 zł.

- uregulowanofaktury za energię elektryczną, wodę - 25 197,61 zł

- naprawa silnika elektrycznego - 2 440,00 zł,

- naprawa kanalizacji odwadniającej na ulicy Chorążycha w Janowie.

Zaplanowana inwestycjabudowy przyzagrodowych oczyszczalni ściekównie będzie realizowana w tym roku. W grudniu podpisano umowy z właścicielami gospodarstw rolnych, którzy wyrazili zgodę na partycypowanie w kosztach budowy "przyzagrodówek."Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki oraz utrzymania czystości w miejscowym parku. Plan wydatków inwestycyjnychnatomiast dotyczył modernizacji parku w m.Janów. Zadanie - "Przebudowa parku wiejskiego m. Janów" - współfinansowane było ze środków PROW na lata 2007-2013 - umowa z 04 sierpnia 2009 rokuNr 00024-6922-UM1000008/09. Ogólny koszt inwestycji -790 600,82 zł. Wykonano ścieżki spacerowe z kostki betonowej, słupy oświetleniowe, trawniki dywanowe, zamontowano ławki parkowe . Po zakończeniu inwestycji zostało złożone rozliczenie finansowe wraz z wnioskiem o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku -kwota dofinansowania 475 923 zł.Rozdział Oświetlenie ulic , placów i dróg

Koszt oświetlenia na terenie gminy wyniósł 127 959,73zł. Dodatkowoopłacono rachunki za konserwację oświetlenia - 23 696,19 zł. Z uwagi nawysokie koszty, Wójt Gminy postanowił wyłączyć na okres letni oświetlenie uliczne w całej gminie . W ramach wydatków inwestycyjnych - opłacono za dokumentację techniczną modernizacji oświetlenia drogowegona terenie gminy Janów.Rozdział Pozostała działalność

Przelano składkęna Związek Gmin "Kumiałka-Biebrza"w ogólnej kwocie 23 806,36zł, któregogmina Janów jest członkiem. Przekazana składka dotyczyła działalności bieżącej związku..KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 182 500 zł


Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przelano dotację w kwocie 122 998,96 zł

Rozdział Biblioteki- przelano dotację wwysokości 59 501,04zł

KULTURAFIZYCZNAISPORT- 37 674,71 zł


Rozdział Obiekty Sportowe

W rozdziale tym realizowano wydatki na:

- wynagrodzenia pracownikom zatrudnionymna Hali Sportowej w Janowie

- pochodne od wynagrodzeń

- opłacono faktury za dostawę gazuna potrzeby ogrzewania pomieszczeń hali sportowej

- koszty dzierżawy zbiornika na gaz

Koszt utrzymania refundowany jest w części przez Zespół Szkół Rolniczych w Janowie.


Podsumowując,należy stwierdzić, że realizacja budżetu wprzebiegała rytmicznie. Efektem tego jest terminowe regulowanie zobowiązań oraz realizacja zaplanowanych inwestycji.

W stosunku do zalegających z wpłatami podatnikówzostały wdrożone kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Krajowego Biura Wyborczego z delegaturą w Suwałkach.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 475 343,15 zł, a są tozobowiązania wobecUS, których termin realizacji upływa w styczniu, oraz naliczone dodatkowe wynagrodzeniaroczne za 2009 rok

Wydatki finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnejrealizowane były zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Wójta Gminyi dotyczyły głównie opłat za zakup energiielektrycznej na potrzebyfunkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Budżet gminy zamknął się wynikiem ujemnym 3 069 635,90 zł. Przychody ogólnie na koniec 2009 roku wyniosły 3 563 106,25 zł, z której to kwoty spłacono zobowiązania z tytułukredytów długoterminowych w PKO BP i BOŚ SA w kwocie 172 812,50 zł.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 80 000 zł zostały rozdysponowanew całości.

Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec 2009 rokuwynosi

1 887 078,50zł tj. 8,4 % całego budżetu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe