reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/257/10 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 26 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 520 750 zł zgodnie z § 9 niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 191 216 zł zgodnie z § 10 niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 521 750 zł zgodnie z §11 niniejszej uchwały.
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 192 216 zł zgodnie z §12 niniejszej uchwały
§ 5. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 17 544 923 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 15 047 307 zł - dochody majątkowe w wysokości 2 497 616 zł
§ 6. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 21 548 013 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł 14 489 962 zł - wydatki majątkowe w wysokości 7 058 051 zł
§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 003 090, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4 003 090 zł.
§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 9. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 520 750 zł
Dział Rozdział Paragraf Kwota Treść
756 75618 0690 (własne) 18 701 Zwiększenie planu dochodów tytułem wpływu z opłat środowiskowych
758 75814 0970 (własne) 466 489 Zwiększenie planu dochodów tytułem rezygnacji z zadań zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu o wydatkach niewygasających 2009 roku
801 80104 2008(własne) 27 660 Zwiększenie planu dochodów o dotacjęw Przedszkolu samorządowym na realizację projektu pn." Sukces zaczyna się w Przedszkolu"
852 85219 2030(zlecone) 4 900 Zwiększenie planowanych dochodów o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w dz. 852- Pomoc społeczna zgodnie z pismem F.B.II.3011-44/2010
921 92109 2320(własne) 3 000 Zwiększenie planu dochodów o dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Razem 520 750
1. Rada Miejska w Goniądzu rezygnuje z realizacji zdań w ramach wydatków niewygasających zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLII/239/09 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2. Kwota wydatków niezrealizowanych stanowi dochód gminy na 2010 rok w wysokości 466 489 zł zgodnie z powyższą zmianą w § 9 Uchwały Rady Miejskiej z 26 marca 2010 roku
§ 10. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 191 216 zł
Dział Rozdział Paragraf Kwota Treść
010 01010 6298
0960
(własne)
186 895
4 321
Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego na wodociągowanie
Razem 191 216
§ 11. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 521 750 zł
Dział Rozdział Paragraf Kwota Treść
010 01010 6050
6059
(własne)
1 190
24 878
Zwiększa się plan wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego o dodatkowe koszty dotyczące z przyłączeniem sieci , urządzeń i instalacji elektrycznych obiektu przepompownia sieciowa w miejscowości Płochowo oraz o środki na realizację projektu
010 01010 6050
(własne)
197 000 Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania na wykonanie dokumentacji na wodociągowanie
630 63003 6059
(własne)
62 526 Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji Przebudowy z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu
710 71004 4300
(własne)
40 000 Zwiększenie planu wydatków na zagospodarowanie przestrzenne
754 75412 6060(własne) 25 000 Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z zakupieniem samochodu dla OSP
750 75023 6050
6060
(własne)
50 000
2 000
Zwiększenie planu wydatków majątkowych związanych z wykonaniem dokumentacji kosztorysowej na dokonanie remontu budynku urzędu oraz na zakupy majątkowe
750 75095 4210
(własne)
1 000 Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów w ramach pozostałej działalności urzędu
801 80104 4178
4179
4118
4119
4128
4129
4218
4219
4248
4249
4308
4309(własne)
17 688
373
2 735
58
434
10
3 330
71
490
11
2 408
52
Zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją projektu pn. " Sukces zaczyna się w Przedszkolu" .
851 85154 4010
4110
4120
4170
4210
4300
4370
4410
4430
4700
4740
(własne)
2 615
439
70

7 604
643
282
3 964
3 299
2 500
4 767
Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją zadań związanych z realizacją programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi
852 85219 4010
4110
4120(zlecone)
4 254
542
104
Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną zatrudnionego w OPS
852 85278 3110
(własne)
2 705 Zwiększenie planu wydatków na wypłacenie zasiłków w przypadku klęsk żywiołowych
900 90015 6050
(własne)
35 000 Zwiększenie planu wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego
900 90001 4300
(własne)
18 701 Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód
921 92105 2480(własne) 3 000 Zwiększenie planu wydatków o dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Razem 521 750
§ 12. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 192 216 zł
Dział Rozdział Paragraf Kwota Treść
010 01010 6058
6059(własne)
186 895
4 321
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją projektu na wodociągowanie
750 75095 4300
(własne)
1 000 Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych w ramach pozostałej działalności urzędu
Razem 192 216
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gabriel Haffke
Załącznik do uchwały Nr XLV/257/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 26 marca 2010 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 r. / w zł
Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe
Dotychczas poniesione wydatki
Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
Programu
rok budżetowy 2010
(8+9+10+11)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
środki pochodzące
z innychźródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 010 01010 6058
6059
6050
Wodociągowanie na terenie gminy Goniądz - 2007- 2014
Realizacja zadania w 2010 roku pn." Rozbudowa wodociągu wiejskiego "Osowiec". Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: kol. Płochowo, Budne Żarnowo Wólka PiasecznaGm. Goniądz "- Budowa sieci wodociągowej - etap I 
Przyłącza domowe - etap II
1 158 766

46 3601 112 4061 190369 39378 388663 435Urząd Miejski w Goniądzu
2. 010 01010 6050 Wodociągowanie pozostałych terenów - wykonanie dokumentacji 197 000 zł

2012-2014 - II etap realizacji wodociągowania
1 188 876-
197 000 197 000 197 000 Urząd Miejski w Goniądzu
3. 600 60016 6050 Modernizacja ulic i dróg na terenie Gminy Goniądz : 1 936 064
76 064
1 860 000 60 000 1 800 000 Urząd Miejski w Goniądzu
6050 Przebudowa chodników przy ulicach gminnych w Goniądzu 60 000 60 000
6050 Przebudowadrogi gminnej w miejscowości Wroceń- 300 000 300 000
6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy 50 000 50 000
6050 Przebudowa ulicy Demokratycznejw Goniądzu - ok.400 m 310 000 310 000
6050 Przebudowa ulicy Nowy Świat w Goniądzu - 180 000 180 000 Urząd Miejski w Goniądzu
6050 Przebudowa drogi gminnej we wsi Smogorówka Goniądzka w kierunku Mociesz- ok. 180 000 180 000 Urząd Miejski w Goniądzu
6050 Przebudowa ul. Ogrodowa w Goniądzu - 80 000 80 000
6050 Przebudowa drogi gminnej we wsi Osowiec - 350 000 350 000
6050 Przebudowa drogi gminnej we wsi Owieczki - 350 000 350 000 Urząd Miejski w Goniądzu
4. 630 63003 6058
6059
Przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu 529 523
141 471
388 052 62 526 325 526* Urząd Miejski w Goniądzu
5. 750 75023 6050 Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na dokonanie remontu budynku urzędu miejskiego 50 000 50 000
50 000 Urząd Miejski w Goniądzu
6. 630 63003 6050 Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu w tym uporządkowanie i urządzenie plaży , budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotkań osobom korzystającym z kąpieli, spływów i innych atrakcji Ośrodka 70 000 70 000 70 000 Urząd Miejski w Goniądzu
7. 754 75495 6050 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych 1 694 033
27 833
242 130 242 130 Urząd Miejski w Goniądzu
8. 754 75495 6050 "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" , 165 756 69 849 14 992 54 857 Urząd Miejski w Goniądzu
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne".
192 308

17 237
17 237
9. 600 60017 6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Krzecze 46 000 46 000 46 000 Urząd Miejski w Goniądzu
10. 900 90004 6050 Rewitalizacja parku miejskiego w Goniądzu 58 540
8 540
50 000 50 000 Urząd Miejski w Goniądzu
11. 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego 35 000 35 000 35 000 Urząd Miejski w Goniądzu
12. 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osowiec Twierdza-dokumentacja i wykonanie 25 000 25 000 25 000 Urząd Miejski w Goniądzu
13. 921 92109 6050
6058
6059
Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu 3 361 346
823 470
2 537 876 2 965 1 140 710 1 394 201 Urząd Miejski w Goniądzu
14. 926 92601 6050 Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik (przygotowanie map do celów lokalizacyjnych , adaptacja projektu architektonicznego) 30 000 30 000 30 000 Urząd Miejski w Goniądzu
15. 926 92601 6050 Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu- I etap budowa boiska wielofunkcyjnego 230 000 230 000 230 000 Urząd Miejski w Goniądzu
Razem 9 779 336 6 960 550 495 910 4 003 090 78 388 2 383 162
* Zostanie złożony wniosek o udzielenie pożyczki w 2010 r. w wysokości 325 526 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn."Przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu"
Poz. 1 Projekt pn." Rozbudowa wodociągu wiejskiego "Osowiec" Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach : kol. Płochowo, Budne, Żarnowo, Wólka Piaseczna Gm Goniądz"- Budowa sieci wodociągowej - etap I, Przyłącza domowe etap II - Planowane dofinansowanie projektu w wysokości 633 435 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Poz.4 .Projekt pn." Przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu" dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie - środki na realizację projektu na 2010 rok w wysokości 325 526 zł .
Poz. 7. Projekt pn." System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych" planowany do realizacji w latach 2010-2011 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. Zabezpieczono środki własne w wysokości 242 130 zł . Środki z budżetu unijnego zostaną wprowadzone po stronie dochodowej i wydatkowej w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Poz. 13. Projekt pn. " Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu" Środki w wysokości 1 140 710 zł - udział własny (45% ) w realizacji projektu - zabezpieczono w kredycie . 2 965 zł - środki własne Środki w wysokości 1 394 201 zł - dofinansowanie unijne z RPO WP projektu ( 55% ).
Poz. 11. Projekt pn." Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gabriel Haffke
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama