Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/346/10 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 15 czerwca 2010r.

w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. "Skatepark Michałowo" realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwoju wsi"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje

§ 1. Przyjmuje się, że powstały obiekt wykonany w ramach operacji pn. "Skatepark Michałowo" realizowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" będzie miał charakter ogólnodostępny.

§ 2. Regulamin korzystania ze Skateparku stanowi integralny załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/346/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 15 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

regulamin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe