Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/350/10 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 15 czerwca 2010r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece w Michałowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art.13, ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 111) oraz art. 11, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Gminnej Bibliotece statut będący załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc UCHWAŁA NR XXXV/244/05 RADY GMINY MICHAŁOWO z dnia 08 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece w Michałowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/350/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 15 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Statut Gminnej Biblioteki w Michałowie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe