reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/257/10 Rady Gminy Narewka

z dnia 23 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 z 2010r Nr 28, poz.142) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych w tym:

Dział

Roz-dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

482.300

-142.699

339.601

60016

Drogi publiczne gminne

482.300

-142.699

339.601

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

432.300

-142.699

289.601

Razem:

16.118.963

-142.699

15.976.264

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w tym :

Dział

Roz-dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1.226.700

-234.600

992.100

60016

Drogi publiczne gminne

999.210

-234.600

764.610

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

982.100

-234.600

747.500

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

47.761

3.878

51.639

85415

Pomoc materialna dla uczniów

5.861

3.878

9.739

3240

Stypendia dla uczniów

0

3.878

3.878

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

746.846

45.023

791.869

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

86.200

45.023

131.223

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

40.000

40.000

4260

Zakup energii

70.000

5.023

75.023

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

857.298

43.000

900.298

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0

21.000

21.000

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0

21.000

21.000

92195

Pozostała działalność

0

22.000

22.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

22.000

22.000

Razem:

18.385.994

-142.699

18.243.295

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem 2.

§ 5. Objaśnienia do zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

dochody ogółem : 15.976.264 zł w tym:

- dochody bieżące : 10.978.215 zł

- dochody majątkowe: 4.998.049 zł

wydatki ogółem : 18.243.295 zł w tym:

- bieżące : 9.630.100 zł

- majątkowe: 8.613.195 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący

Andrzej Niedźwiedź


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/257/10
Rady Gminy Narewka
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jedno-stka organiza-cyjna realizu-jąca program

rok budżetowy 2010 (8+9+10 +11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pocho-dzące z innych źródeł

środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01041

6057 , 6059

Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka

5.262.079

2.241.989

322.546

1.000.000

919.443

UG Narewka

2

010

01041

6057 , 6059

Budowa Centrum sportowo- rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce

879.718

414.640

244.706

169.934

UG Narewka

3

010

01041

6057 , 6059

Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa

150.000

150.000

100.000

50.000

UG Narewka

4

600

60016

6050

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Łuka i Tarnopol

151.776

110.000

70.000

40.000

UG Narewka

5

600

60016

6050

Przebudowa ciągu drogi gminnej Nr 107103B - ul.Cichejw Narewce - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011

600.994

580.000

280.399

299.601

UG Narewka

6

600

60016

6050

projekt ulicy Cichej w Siemianówce

10.000

10.000

10.000

UG Narewka

7

600

60016

6050

Budowa chodników

30.500

30.500

30..500

UG Narewka

8

600

60016

6050

Projekt drogi gminnej Pręty- Pasieki

700.000

17.000

17.000

UG Narewka

9

630

63095

6057 , 6059

Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka

3.718.940

3.356.441

521.370

1.000.000

1.835.071

UG Narewka

10

630

63095

6057 , 6059

Mała infrastruktura turystyczna

400.000

400.000

60.000

340.000

UG Narewka

11

630

63095

6059

Budowa Stanicy kajakowej w Narewce

1.311.117

200.000

200.000

UG Narewka

12

900

90001

6050

budowa sieci kanalizacyjnej Nowa Łuka

230.000

132.000

132.000

UG Narewka

13

921

92195

6050

Przebudowa amfiteatru w Narewce - projekt

22.000

22.000

22.000

UG Narewka

14

925

92595

6057 , 6059

Ptasi Szlak Puszczy Białowieskiej - narzędziem odciążającym ruch turystyczny z centralnej części Puszczy Białowieskiej

2.206.385

400.000

60.000

340.000

UG Narewka

Ogółem

15.673.509

8.064.570

2.070.521

2.000.000

339.601

3.654.448

x


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/257/10
Rady Gminy Narewka
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

311.298zł

421.000 zł

2

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce

125.000 zł

3

Województwo Podlaskie

727 zł

4

Powiat Hajnowski

219.500zł

razem :

531.525zł

546.000 zł

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

5.000 zł

2

Prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy

21.000 zł

3

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

50.000 zł

razem :

76.000 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/257/10
Rady Gminy Narewka
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Objaśnienia zmian w budżecie :

W planie dochodów budżetu Gminy zmniejsza się plan dotacji z budżetu państwa na budowę dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011.

W planie wydatków budżetu Gminy wprowadza się nastepujące zmiany:

Dział 600

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 284.600 zł przeznaczonych na przebudowę ciągu drogi gminnej Nr 107103B - ul.Cichej w Narewce .

Zwiększa się plan wydatków o 50.000 zł z przeznaczeniem na na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrebie wsi Łuka i Tarnopol .

Dział 854

Zwiększa się plan wydatków o 3.878 zł przeznaczonych na stypendia dla uczniów

Dział 900

Zwiększa się plan wydatków o 45.023 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i zakup materiałów do modernizacji oświetlenia.

Dział 921

Zwiększa się plan wydatków o 43.000 zł w tym:

- 21.000 zł dotacja celowa na roboty budowlane przy zabytku ,

- 22.000 zł na wykonanie projektu przebudowy amfiteatru w Narewce.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama