Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/199/10 Rady Gminy Płaska

z dnia 16 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w Gminie Płaska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw1) (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356 ), na wniosek wójta gminy, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany granic okręgów wyborczych w Gminie Płaska określonych uchwałą Nr XXIV/163/06 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w Gminie Płaska, ustalenia ich numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2006 r. Nr 196 poz. 1756).

2. Podział Gminy Płaska na okręgi wyborcze po zmianach określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Ciężkowski


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/199/10
Rady Gminy Płaska
z dnia 16 czerwca 2010 r.

PODZIAŁ GMINY PŁASKA NA OKRĘGI WYBORCZE

Liczba mieszkańców gminy
wg. stanu na dzień 31.12.2009 r. - 2597
Liczba wybieranych radnych - 15
Norma przedstawicielstwa - 173,13

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Płaska

435

3

2

Gorczyca

192

1

3

Dalny Las, Serski Las, Serwy, Sucha Rzeczka

638

4

4

Strzelcowizna

250

1

5

Mołowiste

161

1

6

Macharce, Podmacharce

125

1

7

Gruszki, Rubcowo

383

2

8

Rudawka

171

1

9

Rygol, Mikaszówka

242

1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe