Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/202/10 Rady Gminy Płaska

z dnia 16 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Płaska na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw1) (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356) na wniosek wójta gminy, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w podziale Gminy Płaska na stałe obwody głosowania, ustalone uchwałą Nr XXIII/155/06 Rady Gminy Płaska z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego. Nr 122, poz. 11172), polegające na:

1)na wyodrębnieniu z obwodu głosowania Nr 1 miejscowości Mały Borek;

2)na dodaniu do obwodu głosowania Nr 2 miejscowości Mały Borek;

3)na dodaniu do obwodu głosowania Nr 1 miejscowości Gajówka Podmacharce.

§ 2. Podział Gminy Płaska na stałe obwody głosowania po zmianach, o których mowa w §1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Ciężkowski


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/202/10
Rady Gminy Płaska
z dnia 16 czerwca 2010 r.

PODZIAŁ GMINY PŁASKA NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

NR OBWODU GŁOSOWANIA

GRANICA OBWODU

1

Dalny Las, Gorczyca, Gajówka Podmacharce, Księży Mostek, Mołowiste, Macharce, Płaska, Perkuć, Podmacharce, Serski Las, Serwy, Sucha Rzeczka, Strzelcowizna.

2

Gruszki, Hanus, Jałowy Róg, Jazy, Kudrynki, Kielmin, Lipiny, Lubinowo, Mikaszówka, Muły, Mały Borek, Ostryńskie, Osienniki, Rubcowo, Rudawka, Rygol, Tartak, Trzy Kopce.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe