Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/278/10 Rady Gminy Gródek

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gródek lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania wierzytelności Gminy Gródek oraz jednostek organizacyjnych podległych Gminie Gródek, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)wierzytelności - rozumie się przez to należność pieniężną (należność główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami, w tym umownymi, i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty - sumę tych należności ubocznych,

2)dłużniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3)trudnej sytuacji materialnej - oznacza to:

a) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późń. zm.) - udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że średniomiesięczny dochód na osobę, za 12 miesięcy poprzedzających złożenie kompletnego wniosku, nie przekracza 150 % zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm),

b) w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych w lit. a, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że wystąpiła u niego strata z tytułu prowadzonej działalności, z przyczyny innej niż wydatki inwestycyjne, wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku,

4)kosztach dochodzenia - oznacza to koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty czynności przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności, opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji, określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn.zm),

5)jednostce organizacyjnej Gminy - rozumie się przez to: jednostkę budżetową, zakład budżetowy oraz samorządową instytucję kultury,

6)decyzji - należy przez to rozumieć decyzję uprawnionego organu do udzielenia ulgi, decyzja ta nie ma charakteru decyzji administracyjnej.

§ 3. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1)wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub naprawczego,

2)nie można ustalić dłużnika,

3)dłużnik - osoba fizyczna - zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których wartość nie przekracza 6.000 zł,

4)ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub przemawia za tym interes publiczny,

5)postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności,

6)należność główna jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu,

7)dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

8)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

9)dotyczy odsetek od jednorazowo wpłaconej należności głównej.

2. Umorzenie wierzytelności, o której mowa w ust. 1 pkt. 1,4,5,9 może nastąpić na wniosek dłużnika, do którego dłużnik ma obowiązek dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1,2,3,5,6,7 i 8 - również z urzędu.

§ 4. 1. Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

2. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w umowie oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu umowa umorzeniowa podlega rozwiązaniu, co skutkuje odstąpieniem od umorzenia.

3. Podjęcie decyzji o umorzeniu wierzytelności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w § 3 ust. 1.

4. Dopuszcza się umorzenie z urzędu, jeśli warunki umorzenia, o których mowa w § 3 ust. 1, potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Urzędu Gminy lub jednostki organizacyjnej.

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi lub społecznymi organ uprawniony na wniosek dłużnika może jednorazowo odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy, a zastosowanie ulgi rokuje zapłatę wierzytelności w całości albo w części. Do wniosku dłużnik zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesiący licząc od dnia złożenia wniosku.

4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od zawarcia umowy, o której mowa w § 9 do upływu terminu zapłaty.

5. W przypadku odmowy odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia zawarcia umowy z dłużnikiem.

6. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono albo ustalonych poszczególnych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z liczonymi od pierwszej daty wymagalności należności należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również odsetkami, o których mowa w ust. 4, lub odsetkami umownymi.

§ 6. 1. Umorzenie wierzytelności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

2. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

3. Umorzenie wierzytelności może też obejmować tylko należności uboczne.

§ 7. 1. Na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą w przypadkach określonych w § 3 ust.1 pkt 1,4,9, właściwy organ może umorzyć wierzytelność w całości albo części lub zastosować ulgi przewidziane w § 5, które:

1)nie stanowią pomocy publicznej,

2)stanowią pomoc de minimis, z wyłączeniem pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. EU L Nr 379 z 28.12.2006).

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną lub korzystający z niej przekazuje wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy oświadczenie lub zaświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje o każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest udzielana pomoc de minimis.

3. Przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej oraz korzystający z takiej pomocy przedkładają oświadczenia, czy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

§ 8. 1. Do udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawniony jest w zakresie:

1)umarzania wierzytelności :

a) Wójt Gminy Gródek w odniesieniu do wierzytelności Urzędu Gminy:

- jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza jednorazowo 2.000 zł,

- po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Gminy, jeżeli kwota wierzytelności wynosi od 2.001 zł do 5.000 zł,

- po uzyskaniu zgody Rady Gminy, jeżeli kwota wierzytelności przekracza 5.000 zł,

b) Kierownik jednostki organizacyjnej gminy w odniesieniu do przypadających tej jednostce wierzytelności jeśli kwota wierzytelności z jednego tytułu prawnego nie przekracza lub jest równa kwocie 150 zł,

2)rozkładania na raty i odraczania terminów płatności wierzytelności pieniężnych:

a) Wójt Gminy Gródek w odniesieniu do wierzytelności Urzędu Gminy:

- jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza jednorazowo 5.000 zł,

- po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Gminy, jeżeli kwota wierzytelności przekracza kwotę 5.000 zł,

b) Kierownik jednostki organizacyjnej gminy w odniesieniu do przypadających tej jednostce wierzytelności jeśli kwota wierzytelności nie przekracza lub jest równa kwocie 500 zł.

2. Kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

3. Organem upoważnionym do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy - przekraczających jednorazowo kwotę 150 zł z jednego tytułu prawnego w przypadku umarzania lub przekraczających jednorazowo kwotę 500 zł z jednego tytułu prawnego w przypadku odraczania lub rozkładania na raty - jest Wójt Gminy Gródek na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1 lit a i pkt 2 lit a.

4. Kierownik jednostki organizacyjnej w przypadku, gdy nie jest uprawniony do umorzenia lub zastosowania ulgi, składa do Wójta Gminy Gródek wniosek z uzasadnieniem o zastosowanie właściwej ulgi lub umorzenia oraz całość dokumentacji w sprawie, tj. dowody zebrane w drodze postępowania wyjaśniającego.

§ 9. Umarzanie wierzytelności oraz udzielanie ulg, o których mowa w § 5 ust. 1 następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie zawarcia umowy lub jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

§ 10. Uprawniony organ może cofnąć swoją decyzję o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu wierzytelności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których wierzytelności umorzono lub udzielono ulg w ich spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź że decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, albo, że dłużnik wprowadził ten organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji.

§ 11. 1. Wójt Gminy Gródek przedstawia Radzie Gminy zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gródek za I półrocze danego roku i w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gródek za dany rok budżetowy na podstawie szczegółowych informacji złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gródek.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani przedkładać Wójtowi Gminy za pośrednictwem Skarbnika Gminy sprawozdania o zakresie umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg za okresy kwartalne według stanu na ostatni dzień kwartału - do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, z tym że za ostatni kwartał roku - w ciągu 30 dni od dnia upływu okresu sprawozdawczego.

3. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 i 2 wykazuje się narastająco od początku roku.

4. Ustala się wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 12. Wnioski o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XIV/103/08 Rady Gminy Gródek z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Gródek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, (Dz Urz. Woj. Podl. Nr 95, poz.936).

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/278/10
Rady Gminy Gródek
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Wzór sprawozdania jednostek organizacyjnych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe