Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/279/10 Rady Gminy Gródek

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gródek przez inne niż Gmina Gródek osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż Gmina Gródek, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, 2010 r. Nr 44, poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Gródek dla zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Gródek przez inne niż Gmina Gródek osoby prawne i fizyczne:

1)niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli specjalnych,

2)innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

3)niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, za wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych,

4)niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niż szkoły wymienione w pkt 3, których zakładanie i prowadzenie należy do ustawowych zadań gminy,

oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez beneficjentów, w brzmieniu nadanym Regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Traci moc Uchwała Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Gródek z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom prowadzonym na terenie Gminy Gródek przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 208, poz. 2098) z wyjątkiem § 3 pkt 4-9, które tracą moc z dniem 1 stycznia 2011 r.

2. Traci moc Uchwała Nr XIX/142/08 Rady Gminy Gródek z dnia 3 października 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i zasad rozliczania dotacji z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Gródek (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 252, poz. 2589) z wyjątkiem § 2 ust. 8-10, § 4 i § 5, które tracą moc z dniem 1 stycznia 2011 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/279/10
Rady Gminy Gródek
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Regulamin ustalający tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gródek przez inne niż Gmina Gródek osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż Gmina Gródek, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);

2)jednostce - należy przez to rozumieć niepubliczną: szkołę, gimnazjum, przedszkole lub inną formę wychowawania przedszkolnego wymienione w pkt 3-5;

3)przedszkolach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Gródek przez inne niż Gmina Gródek osoby prawne i fizyczne przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych;

4)innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Gródek przez inne niż Gmina Gródek osoby prawne i fizyczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, o której mowa w pkt 1;

5)szkołach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Gródek przez inne niż Gmina Gródek osoby prawne i fizyczne szkoły podstawowe, w tym z oddziałami integracyjnymi, gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi;

6)dotacji - należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy Gródek, na zasadach określonych w art. 90 ustawy i w niniejszej uchwale, dotację podmiotową w rozumieniu art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), która przeznaczona jest na dofinansowanie wyłącznie wydatków bieżących jednostki z tytułu działalności w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej;

7)organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Gródek osoby prawne i fizyczne prowadzące na terenie Gminy Gródek jednostkę,

8)dotacji należnej na jednego ucznia - należy przez to rozumieć kwotę pieniężną na jednego ucznia dotowanej jednostki równą podstawie obliczania dotacji, albo w przypadkach określonych ustawą, kwotę pieniężną na jednego ucznia dotowanej jednostki ustaloną w wyniku przemnożenia podstawy obliczania dotacji przez stawkę procentową dotacji;

9)dotacji należnej dla jednostki - należy przez to rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającą do wypłaty na rzecz jednostki w roku kalendarzowym, ustaloną w wyniku przemnożenia dotacji należnej na jednego ucznia przez ilość uczniów uczęszczających do dotowanej jednostki w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego, w których funkcjonowała jednostka.

Rozdział 2.
Podstawa obliczania dotacji

§ 2. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Gminy Gródek oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Gródek, otrzymana przez Gminę Gródek od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, lub w przypadku nieprowadzenia przez Gminę Gródek odpowiedniej jednostki, wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego ucznia przez najbliższą gminę.

2. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Gródek wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gródek w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gródek. W przypadku nieprowadzenia przez Gminę Gródek przedszkola publicznego, podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

3. Organom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 40 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Gródek w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gródek. W przypadku braku na terenie Gminy Gródek przedszkola publicznego, podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

4. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gródek.

5. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionym w ust. 4, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Gródek w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie Gminy Gródek danego typu i rodzaju szkoły publicznej podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

6. W przypadku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Gródek z tytułu realizacji ściśle określonych zadań przez szkoły, o których mowa w ust. 4 i 5 lub otrzymania przez Gminę Gródek dotacji celowej na realizację ściśle określonych zadań przez te szkoły, wysokość dotacji dla poszczególnych szkół realizujących zadania może zostać podwyższona o kwoty otrzymanej dodatkowo części oświatowej subwencji ogólnej lub dotacji celowej.

7. Przedszkola oraz szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Gródek.

8. Wójt Gminy Gródek informuje jednostkę dotowaną o wysokości miesięcznej stawki dotacji należnej w przeliczeniu na jednego ucznia jednostki w roku budżetowym.

9. Przy obliczaniu podstawy dotacji, a także przy obliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia, otrzymane wyniki wyliczeń zaokrągla się do pełnych groszy.

10. Jednostka dotowana jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie operacji finansowych związanych z wydatkami realizowanymi z udzielonej dotacji.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji przedszkolom, organom prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego i szkołom

§ 3. 1. Warunkiem wypłaty dotacji dla rozpoczynającej działalność niepublicznej jednostki jest przekazanie Wójtowi Gminy Gródek przez osobę zamierzającą prowadzić lub prowadzącą niepubliczną jednostkę, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy zawierającego:

1)dane o organie prowadzącym,

2)typ jednostki,

3)Regon jednostki,

4)NIP jednostki,

5)numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie jednostki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz numer i datę decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej,

6)planowaną na następny rok budżetowy w oparciu o sprawozdanie SIO liczbę uczniów, w tym liczbę dzieci które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, wraz z określeniem przewidywanej liczby uczniów pochodzących spoza terenu Gminy Gródek uczęszczających do prowadzonego przedszkola niepublicznego lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego,

7)nazwę i numer rachunku bankowego jednostki, na rzecz której ma być przekazywana dotacja,

8)miesiąc, od którego jednostka rozpocznie działalność.

2. Warunkiem otrzymania dotacji z budżetu Gminy Gródek przez jednostkę niepubliczną w kolejnych latach kalendarzowych, jest przekazanie przez organ prowadzący jednostkę Wójtowi Gminy Gródek wniosku o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy zawierającego dane z ust. 1 pkt 1-7, w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Przyjmuje się wzór urzędowego formularza wniosku o udzielenie dotacji rocznej, o którym mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.

4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, szkoły, bądź osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej inną formę wychowania przedszkolnego wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 3.

5. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Gródek na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy, do dnia aktualizacji tego wpisu.

§ 4. 1. Do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę składa w Urzędzie Gminy Gródek informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i szkoły, wraz z informacją o uczniach niebędących mieszkańcami Gminy Gródek zawierającą imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania i zameldowania, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.

2. Kwota dotacji na dany miesiąc ustalana jest na podstawie informacji od beneficjenta o faktycznej ilości uczniów, o której mowa w ust. 1.

3. Przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje w danym miesiącu nie później niż do dnia 20 danego miesiąca, po złożeniu w Urzędzie Gminy Gródek informacji o faktycznej liczbie uczniów oraz z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku złożenia w Urzędzie Gminy Gródek informacji o faktycznej liczbie uczniów w danym miesiącu po terminie, o którym mowa w ust. 1, dotacja ustalona w oparciu o tę informację na dany miesiąc podlega przekazaniu na rachunek bankowy przedszkola, szkoły, bądź osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej inną formę wychowania przedszkolnego do ostatniego dnia danego miesiąca.

5. W przypadku niezłożenia w danym miesiącu w Urzędzie Gminy Gródek przez organ prowadzący jednostkę informacji, o której mowa w ust. 1, dotacja na ten miesiąc zostanie ustalona w oparciu o ostatnio złożoną informację o faktycznej liczbie uczniów i przekazana zaliczkowo do ostatniego dnia miesiąca, za który nie złożono informacji.

6. Kwota dotacji ustalonej i przekazanej na zasadach określonych w ust. 5 podlega skorygowaniu w miesiącu złożenia w Urzędzie Gminy Gródek zaległej za dany miesiąc informacji o faktycznej liczbie uczniów, lub w miesiącu następnym, w przypadku gdy organ prowadzący jednostkę złoży zaległą informację po przekazaniu przez dotującego przypadającej części dotacji na miesiąc bieżący.

7. Skorygowanie kwoty dotacji przekazanej zaliczkowo, o której mowa w ust. 5, do kwoty faktycznie należnej za dany miesiąc naliczonej w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu wynikającą ze złożonej zaległej informacji, o której mowa w ust. 6, następuje poprzez pomniejszenie lub zwiększenie części dotacji przypadającej na miesiąc, w którym dokonuje się korekty, o kwotę wynikającą z rozliczenia zaliczki.

8. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Gródek mogą dokonać sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji, o której mowa w ust.1, na podstawie udostępnionej do wglądu przez organ prowadzący dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tej informacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 5. 1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla dotowanej jednostki, Wójt Gminy Gródek dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej dla jednostki i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego.

2. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia jednostki, Wójt Gminy Gródek informuje pisemnie osobę prowadzącą jednostkę do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.

Rozdział 4.
Tryb rozliczenia dotacji

§ 6. 1. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania jednostki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, na które dotacja była udzielona.

2. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.

3. Kwota dotacji udzielanej jednostce w roku kalendarzowym podlega rozliczeniu poprzez:

1)przedstawienie przez organ prowadzący jednostkę rocznego rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 2, w zakresie:

a) informacji o faktycznej ilości uczniów w każdym miesiącu roku kalendarzowego (weryfikacja kwoty należnej),

b) informacji rocznej o wydatkach bieżących jednostki, w tym o wydatkach pokrytych dotacją roczną (właściwe rozliczenie wykorzystania dotacji);

2)ostateczne ustalenie dotacji należnej na rzecz jednostki w roku budżetowym,

3)ocenę, czy poniesione wydatki wyszczególnione w rocznym rozliczeniu dotacji, o którym mowa w ust. 2 są wydatkami zgodnymi z przeznaczeniem dotacji,

4)ustalenie przypadającej na rzecz Gminy Gródek należności z tytułu zwrotu dotacji, bądź ustalenie kwoty zobowiązania Gminy Gródek z tytułu uzupełnienia dotacji udzielonej o różnicę między dotacją udzieloną a dotacją należną na rok kalendarzowy.

4. Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1 podlega przekazaniu do Urzędu Gminy Gródek w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.

5. Informacje zawarte w rocznym rozliczeniu przekazanej dotacji stanowią podstawę ostatecznego rozliczenia wykorzystania dotacji przekazanej jednostce w roku kalendarzowym.

6. Do dnia 1 lutego roku następującego po roku, w którym udzielana była dotacja, Wójt Gminy Gródek zawiadamia pisemnie organ prowadzący jednostkę o rozliczeniu dotacji udzielonej w roku kalendarzowym wraz z określeniem wysokości ewentualnej dopłaty lub kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu Gminy Gródek, jako dotacji pobranej w wysokości wyższej niż wynikająca z prawidłowych obliczeń, wyższej niż niezbędna na dofinansowanie dotowanego zadania, udzielonej bez podstawy prawnej lub dotacji wykorzystanej na wydatki niezgodne z przeznaczeniem dotacji.

7. Dopłata do dotacji udzielonej, wynikająca z wyrównania dotacji należnej jednostce za rok budżetowy, przekazywana jest przez Wójta Gminy Gródek na rachunek bankowy jednostki w terminie 15 dni od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6.

8. Zwrot dotacji przez organ prowadzący jednostkę następuje na rachunek budżetu Gminy wskazany w piśmie, o którym mowa w ust. 6, na zasadach określonych w § 8 regulaminu.

§ 7. 1. Organ prowadzący jednostkę, która w roku budżetowym zakańcza działalność, zobowiązany jest w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności do przekazania rocznego rozliczenia przekazanej jednostce kwoty dotacji na zasadach określonych w § 6 ust. 2 i ust. 3 pkt 1-3.

2. O rozliczeniu dotacji Wójt Gminy Gródek powiadamia organ prowadzący w ciągu 15 dni od dnia otrzymania kompletnego rozliczenia rocznego dotacji, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Do zwrotu do budżetu Gminy Gródek dotacji w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz do naliczania odsetek stosuje się normy prawne zawarte w art. 251 i art. 252 w związku z art. 60, art. 61 i art. 65-67 ustawy powołanej w § 1 pkt 6 regulaminu.

2. Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Gminy Gródek możliwości dochodzenia zwrotu dotacji i odsetek liczonych jak od zaległości podatkowych, na zasadach określonych w art. 251 i art. 252 w związku z art. 60, art. 61 i art. 65-67 ustawy powołanej w § 1 pkt 6 regulaminu.

Rozdział 5.
Tryb i zakres kontroli

§ 9. 1. Jednostka, która otrzymała dotację z budżetu Gminy Gródek na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, zwana dalej "kontrolowanym" może zostać skontrolowana przez Wójta Gminy Gródek bądź upoważnionych przez niego pracowników Urzędu Gminy, zwanych dalej "kontrolującymi", w zakresie:

1)prawidłowości przedstawienia danych i sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz w § 6 ust. 4,

2)sprawdzenia prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy.

2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

3. Kontrolujący mają prawo wstępu do pomieszczeń kontrolowanego oraz wglądu do prowdzonej przez niego dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

4. Kontrola lub poszczególne czynności postępowania kontrolnego mogą być przeprowadzone poza siedzibą kontrolowanego.

§ 10. 1. Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem polegającym w szczególności na zapoznaniu się przez kontrolujących z:

1)przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotowego kontroli;

2)ustaleniami z poprzednich kontroli;

3)dokumentacją zgromadzoną w Urzędzie Gminy Gródek dotyczącą przedmiotu kontroli;

4)dokumentacją sprawozdawczą.

2. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające:

1)numer upoważnienia;

2)imię i nazwisko kontrolującego;

3)nazwę i adres kontrolowanego;

4)zakres przedmiotowy kontroli;

5)czasokres przeprowadzanej kontroli,

6)termin ważności upoważnienia.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli powiadamia się dyrektora jednostki oraz organ prowadzący jednostkę, przynajmniej na 3 dni przed wyznaczonym dniem rozpoczęcia kontroli, informując jednocześnie o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzenia.

5. Dyrektor kontrolowanej jednostki jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia na żądanie kontrolującego wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

6. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać sporządzenia stosownych odpisów, kopii poświadczonych za zgodnośc z oryginałem oraz żądać wyciągów z dokumentów, zestawień i obliczeń opartych na dokumentach, udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

§ 11. 1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, który po jednym egzemplarzu ogtrzymuje jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Urząd Gminy Gródek.

2. Protokół kontroli zawiera:

1)pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2)datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3)imiona i nazwiska kontrolujących;

4)określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5)opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

6)opis załączników do protokołu;

7)wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;

8)podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu;

9)parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.

3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o których mowa w ust. 5.

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

7. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.

8. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

9. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 12. 1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący na podstawie ustaleń protokołu kontroli sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne. Wystąpienie pokontrolne może dotyczyć stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych o ilości uczniów lub nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, wraz z wyliczeniem kwoty dopłaty do dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Gródek lub kwoty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. W wystąpieniu pokontrolnym, jeśli jest to możliwe, określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Od wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od jego otrzymania, dyrektor jednostki lub organ prowadzący jednostkę, może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Gródek.

3. Podstawą zastrzeżeń o których mowa w ust. 2 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt powiadamia jednostkę i organ prowadzący w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

4. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/279/10
Rady Gminy Gródek
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Wzór wniosku o udzielenie dotacji

Załącznik Nr 2 do Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/279/10
Rady Gminy Gródek
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Informacja miesięczna o faktycznej ilości uczniów

Załącznik Nr 3 do Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/279/10
Rady Gminy Gródek
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Roczne rozliczenie przekazanej dotacji

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe