Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/150/10 Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie dokonania zmian w podziale gminy Mielnik na obwody głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.-Ordynacja wyborcza do rad gminy, rad powiatów i sejmiku województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547; z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, Nr 213, poz. 1651, z 2010r. Nr 57, poz. 356) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Mielnik, Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. W podziale gminy Mielnik na obwody głosowania dokonanym uchwałą Nr XXV/145/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 czerwca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006r. Nr 183, poz. 1721) dokonuje się następujących zmian:

1) w obwodzie Nr 2 dodaje się ulice:

a) w miejscowości Mielnik:

- Widokowa,

- Tarniny,

- Ścianka,

- Graniczna,

- Cerkiewna,

- Uroczysko,

b) w miejscowości Niemirów:

- Brzeska,

- Cmentarna,

- Kapliczysko,

- Pl. ks. Michała Olszewskiego,

- Pl. Wyzwolenia,

- Szpitalna,

- Zamkowa.

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniający zmiany stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/150/10
Rady Gminy Mielnik
z dnia 25 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

PODZIAŁ GMINY MIELNIK NA OBWODY GŁOSOWANIA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe