Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/167/10 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic oraz pomieszczeń przynależnych stanowiących mienie gminy Krynki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 , art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r.: Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 ) uchwala się , co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin określający zasady udostępniania świetlicy przy OSP w Krynkach . Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Jedna godzina wynajmu świetlicy wynosi 10 zł brutto ( w tym: energia, woda, ścieki).

§ 3. 1. Nieodpłatnie udostępnia się świetlicę na:

1) zebrania i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Burmistrza, Radę Miejską i Rady Sołeckie,

2) zebrania i imprezy Rad Sołeckich , Ochotniczych Straży Pożarnych, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów , stowarzyszeń oraz zespołów działajacych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynkach,

3) imprezy i zabawy organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy oraz uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach.

2. Koszty eksploatacyjne wynikające z wykorzystywania świetlicy do celów , o których mowa w ust. 1 pokrywane są z budżetu gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Augustyńczyk


Załącznik do Uchwały Nr XXX/167/10
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Regulamin określający zasady udostępniania świetlicy OSP w Krynkach

§ 1. Udostęponianie świetlicy OSP w Krynkach przy ul. Bema 9 nie powinno kolidować z działalnością świetlicy na rzecz mieszkańców gminy Krynki.

§ 2. Środki finansowe uzyskane z opłat za wynajem świetlicy stanowią dochód budżetu gminy.

§ 3. Zasady wnajmu świetlicy:

1) Wynajmujący składa w formie pisemnej podanie do kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynkach, w której określa termin , czas i cel wynajmu świetlicy.

2) Wynajmujący podpisuje umowę na wynajm świetlicy z Burmistrzem .

3) W przeddzień wynajęcia sekretarz Gminy lub pracownik Urzędu Miejskiego w Krynkach spisuje wskazania licznika energii i wody oraz przekazuje obiekt wynajmującemu sporządzając odpowiedni protokół.

4) Wynajmujący podpisuje oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

5) Po zakończeniu wynajmu sekretarz Gminy lub wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego dokonuje ponownego odczytu wskazań licznika energii i wody , wystawia dokument potwierdzający czas wynajęcia i odczyty liczników oraz dokonuje przejęcia świetlicy ustalając ewentualne usterki i formę ich usunięcia.

6) Z wystawionym dokumentem Wynajmujący przybywa do Urzędu Miejskiego , gdzie dokonane zostanie obliczenie całkowitej kwoty wynajmu.

7) Wynajmujący wpłaca należność do kasy Urzędu lub na wskazane konto.

8) Wynajmujący nie może podnajmować pomieszczeń innym osobom.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe