Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/186/10 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Bakałarzewie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192,poz. 1381 z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19,poz. 100, nr 86, poz. 720, nr 168, poz. 1323) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się ulicom stanowiącym drogę wewnętrzną, zlokalizowanym na działkach o numerze ewidencyjnym

- 429/10 w obrębie geodezyjnym Bakałarzewo "ślepej", przebiegającej prostopadle od drogi ozn. nr geod, 405 w kierunku bagna - działki o numerze geodezyjnym 443/1 w obrębie Bakałarzewo, nazwę Świerkowa,

- 429/11 w obrębie geodezyjnym Bakałarzewo "ślepej", przebiegającej prostopadle od drogi ozn. nr geod, 405 w kierunku bagna - działki o numerze geodezyjnym 443/1 w obrębie Bakałarzewo, nazwę Sosnowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podalskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nowikowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe