Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 218/XLI/10 Rady Gminy Grajewo

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 69.827,00 zł i jednoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę 4.130,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 162.413,00 zł i jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 96.716,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.276.572,00 zł, z tego: dochody bieżące 14.430.541,00 zł, dochody majątkowe 846.031,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16.791.572,00 zł, z tego: wydatki bieżące 14.904.783,00 zł, wydatki majątkowe 1.886.789,00 zł.
§ 4. Załącznik Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy" przyjęty Uchwałą Nr 197/XXXVII/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2010, zmieniony Uchwałą Nr 203/XXXVIII/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz Uchwałą Nr 212/XL/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Andrzej Szklarzewski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 218/XLI/10
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia
infoRgrafika
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 218/XLI/10
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia
infoRgrafika
Załącznik nr 3
do uchwały Nr 218/XLI/10
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
DOTACJE W 2010 ROKU
infoRgrafika
UZASADNIENIE
Po dokonanej analizie stopnia wykonania planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok oraz weryfikacji planów finansowych jednostek postanawia się wprowadzić następujące zmiany w budżecie gminy, i tak:
1) W planie finansowym Urzędu Gminy Grajewo:
- w rozdziale 70005 zmniejsza się dochody z tytułu najmu składników majątku o kwotę 1.380,00 zł,
- w rozdziale 75405 zmniejsza się środki w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone na dofianansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
- w rozdziale 75412 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2.500,00 zł, zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne dla OSP Ciemnoszyje w kwocie 10.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków na dokumentację projektową budynku OSP/świetlicy/ w Toczyłowie o kwotę 6.000,00 zł,
- w rozdziale 75416 zwiększa się dochody z tytułu mandatów o kwotę 650,00 zł,
- w rozdziale 75814 zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 2.750,00 zł,
- w rozdziale 80101 zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki na remont (elewacja budynku SP w Białaszewie) o kwotę 10.000,00 zł,
- w rozdziale 80113 zwiększa się wydatki na remont autobusu dowożącego dzieci do szkół o kwotę 16.000,00 zł,
- w rozdziale 85295 zwiększa się dochody i wydatki w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich o kwotę 25.697,00 zł z przeznaczeniem na usługi społeczne dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i rodzin,
- w rozdziale 90095 zwiększa się dochody z tytułu przelewów redystrybucyjnych o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska w kwocie 30.000,00 zł i dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 10.000,00 zł,
- w rozdziale 92109 zwiększa się środki finansowe na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 56.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych (wykonanie monitoringu) o kwotę 6.000,00 zł,
2) W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rudzie:
- w rozdziale 80101 zwiększa się dochody z tytułu najmu składników majątku o kwotę 750,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 200,00 zł;
- w rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.440,00 zł,
- w rozdziale 80103 zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.440,00 zł,
3) W planie finansowym Gimnazjum w Danówku w rozdziale 80110 zwiększa się dochody z tytułu najmu składników majątku o kwotę 630,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.100,00 zł;
4) W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- w rozdziale 85212 zwiększa się dochody z tytułu różnych opłat (koszty upomnienia) o kwotę 100,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 700,00 zł;
- w rozdziale 85295 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 4.710,00 zł,
5) W planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego:
- w rozdziale 40002 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 13.356,00 zł w związku z koniecznością przeszkolenia 3 pracowników jako operatorów sprzętu technicznego oraz wypłatą nieplanowanej nagrody jubileuszowej i nadgodzin wynikłych podczas prac przy odśnieżaniu dróg gminnych w okresie zimowym,
- w rozdziale 90002 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.710,00 zł.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe