Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/169/10 Rady Gminy Nowinka

z dnia 5 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c", "d", ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 181 poz. 1337,z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 211, 212,222 ust.1, 216 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240), i artykułu 16 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664) - Rada Gminy Nowinka postanawia:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 91 792,00 zł , zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 104 760,00 zł -zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 198 270,00 zł , Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 60 502,00 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 19 319 299,00 zł z tego : dochody bieżące w kwocie 7 033 126,00 zł dochody majątkowe w 12 286 173,00 zł Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 21 694 025,00 zł, z tego : wydatki bieżące w kwocie 6 629 918,00 zł wydatki majątkowe w kwocie 15 064 107,00 zł

4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2 374 726,00 zł zostanie pokryty kredytem bankowym długoterminowym.

5. Zadania inwestycyjne na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 14 442 083,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Uszczegółowienie przychodów i rozchodów na 2010 rok - przedstawia załącznik nr 5.

8. Prognoza kwoty długu na 2010 rok - przedstawia załącznik nr 6.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 14 856 366 ,00 zł z tego na:

1)Wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10 559 054,00 zł,

2)Finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 374 726,00 zł,

3)Spłaty rat kredytów w wysokości 1 922 586,00 zł. Traci moc paragraf 5 pkt. 1 i 2 Uchwały Nr XXVII/164/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 25 marca 2010 roku.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 2 Uchwały

2)zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku .

3)dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.

4)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków oraz w planie rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/169/10
Rady Gminy Nowinka
z dnia 5 maja 2010 r.
Zalacznik1.docx

Załączniki do uchwały 169

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe