Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/239/09 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Grajewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości: 46.648.436,00 zł z tego:

1. bieżące: 38.186.393,00 zł

2. majątkowe: 8.462.043,00 zł

- zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 53.021.017,00 zł z tego:

1. bieżące: 37.973.016,00 zł

2. majątkowe: 15.048.001,00 zł

- zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości: 145.000,00 zł

2. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości: 169.125,00 zł

3. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości: 20.000,00 zł

4. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w wysokości: 120.000,00 zł

5. rezerwę celową z przeznaczeniem wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości : 50.000,00 zł

6. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego w wysokości: 80.000,00 zł

7. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości: 265.000,00 zł

§ 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r.

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1a.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości: 677.474,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości: 6 .372.581,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów w kwocie: 3.500.000,00 zł

2. zaciąganych pożyczek w kwocie: 896.250,00 zł

3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 900.000,00 zł

4. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 1.076.331,00 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 6.907.981,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości 535.400,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.500.000,00 zł

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 4.396.250,00 zł

3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł

§ 8. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie: 1.795.290,00 zł

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2010 r.

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 226.600,00 zł, koszty - 226.600,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 1.346.483,00 zł, wydatki - 1.365.754,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. przychody - 67.100,00 zł

2. wydatki - 357.163,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1. przychody - 262.000,00 zł

2. wydatki - 336.400,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały,

2. zaciągania zobowiązań

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załącznikach nr 1 i nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku

3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5. przekazania kierownikom podległych powiatowi grajewskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku,

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł

7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata następne

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Określa się szczegółowy plan dochodów budżetu powiatu - zgodnie z tabelą nr 1.

§ 15. Określa się szczegółowy plan wydatków budżetu powiatu - zgodnie z tabelą nr 2.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Kossakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/239/09
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

TABELA NR 1-DOCHODY ZBIORCZO - 2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/239/09
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

TABELA NR 2-WYDATKI ZBIORCZO - 2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/239/09
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Zał 1 do RP - Limity na 2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/239/09
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

ZAŁ 1a do RP - Zad. inw. na 2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/239/09
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

Zał 2 - Programy unijne na 2010

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/239/09
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.XLS

ZAŁ 3 do RP- Przychody i rozchody 2010

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/239/09
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.XLS

ZAŁ 4 - Dotacje na 2010

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/239/09
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

ZAŁ 5 Gosp.pom. 2010

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/239/09
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.XLS

ZAŁ 6- Doch. wł.- 2010

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/239/09
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.xls

ZAŁ 7 do RP -PFOŚ i GW-2010

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/239/09
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.xls

ZAŁ 8- PFGZGiK - 2010

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/239/09
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.xls

Zał 9 do RP - Prognoza kw. długu 2010

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe