Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/143/10 Rady Gminy Czyże

z dnia 11 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52,poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów - zgodnie z tabelą

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

931 416,00

190 910,00

1 122 326,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

924 316,00

0,00

924 316,00

porozum

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

924 316,00

924 316,00

porozum

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

924 316,00

- 924 316,00

0,00

01095

Pozostała działalność

7 100,00

190 910,00

198 010,00

zlecone

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

190 910,00

190 910,00

801

Oświata i wychowanie

6 700,00

7 100,00

13 800,00

80101

Szkoły podstawowe

100,00

7 100,00

7 200,00

własne

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0,00

7 100,00

7 100,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

79 445,00

0,00

79 445,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

79 445,00

0,00

79 445,00

porozum

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

74 445,00

74 445,00

porozum

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

74 445,00

- 74 445,00

0,00

Razem:

5 764 297,00

198 010,00

5 962 307,00

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków - zgodnie z tabelą

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 566 400,00

184 910,00

1 751 310,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 553 400,00

- 6 000,00

1 547 400,00

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

31 000,00

- 6 000,00

25 000,00

porozum

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

916 275,00

916 275,00

porozum

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

916 275,00

- 916 275,00

0,00

01095

Pozostała działalność

0,00

190 910,00

190 910,00

zlecone

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 000,00

2 000,00

zlecone

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 743,00

1 743,00

zlecone

4430

Różne opłaty i składki

0,00

187 167,00

187 167,00

600

Transport i łączność

584 100,00

4 700,00

588 800,00

60016

Drogi publiczne gminne

341 100,00

4 700,00

345 800,00

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

68 300,00

4 700,00

73 000,00

801

Oświata i wychowanie

1 721 286,00

14 097,00

1 735 383,00

80101

Szkoły podstawowe

1 214 802,00

14 097,00

1 228 899,00

własne

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

76 115,00

- 103,00

76 012,00

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 200,00

14 200,00

39 400,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

71 395,00

103,00

71 498,00

85401

Świetlice szkolne

61 509,00

103,00

61 612,00

własne

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 352,00

103,00

3 455,00

Razem:

6 771 396,00

203 810,00

6 975 206,00

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika inwestycyjnego - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika" Przychody i rozchody budżetu" - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000 zł

2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 776 257 zł

3)wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 916 275 zł

§ 6. Objaśnienia do wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Plan dochodów - 5 962 307 zł w tym:

a) bieżące - 4 852 446 zł

b) majątkowe - 1 109 861 zł

2)Plan wydatków - 6 975 206 zł w tym:

a) bieżące - 4 671 991 zł

b) majątkowe - 2 303 215 zł

3)Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 1 012 899 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki w wysokości 776 257 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 236 642 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Walentyna Jakimiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/143/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 11 maja 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 R.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innychźródeł*

środki wymienione
w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6057
6059

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czyże

1 498 621

1 487 900

57 168


514 457

A.
B.
C.

916 275

Urząd Gminy Czyże

2.

010

01010

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zbucz
/2010-2012/

3 184 650

25 000

25 000

Urząd Gminy Czyże

3.

600

60016

6050

Modernizacja drogi gminnej Klejniki - Lachy II etap

40 500

40 500

40 500

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

4.

600

60016

6050

Wykonanie wtórnika i projektu na remont drogiZbucz - Czyże

32 500

32 500

26 000 + 6 500

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

5

801

80101

6050

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach programu "Moje boisko -ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej w Czyżach

25 200

25 200

25 200

Urząd Gminy Czyże

6

801

80101

6050

Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu- "Radosna szkoła"

14 200

14 200

7 100

-

7 100

Zespół Szkół w Czyżach

7.

900

90002

6050

Rekultywacjaskładowiska odpadów w Czyżach

408 959

261 855

55

261 800

-

-

Urząd Gminy Czyże

8.

900

90015

6050

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czyże

350 803

95 000

95 000

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

9.

921

92109

6050

Remont świetlicy wiejskiej w Klejnikach

74 700

74 700

74 700

Urząd Gminy Czyże

Ogółem

5 630 133

2 056 855

357 223

776 257

7 100

916 275

x


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/143/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 11 maja 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2010 ROK

Lp


Treść

klasyfikacja
§

Kwota
na 2010 r.

Przychody ogółem:

1 012 899

1.

Kredyty

952

-

2.

Pożyczki

952

776 257

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

903

-

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

951

-

5.

Prywatyzacja majątku jst

944

-

6.

nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

957

236 642

7.

Papiery wartościowe ( obligacje)

931

-

8.

Inne źródła(wolne środki)

955

-

Rozchody ogółem:

0

1.

Spłaty kredytów

992

-

2.

spłaty pożyczek

992

-

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

963

-

4.

Udzielone pożyczki

991

-

5.

Lokaty

994

-

6.

Wykup papierów wartościowych ( obligacji)

982

-

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

995

-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/143/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 11 maja 2010 r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w budżecie:

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie.Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku) zmienia się czwartą cyfrę klasyfikacji paragrafów dochodów i wydatków dotyczących środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z dotychczasowej "8" na 7".

dział 801 - na podstawie pisma FB.II.BB.3011-74/2010 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów o 7 100 zł oraz plan wydatków o 14 200 na realizację zadania inwestycyjnego pn." Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu- "Radosna szkoła".

dział 010 - zmniejsza się plan wydatków o 6 000 zł z zadania inwestycyjnego pn "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zbucz

Ponadto wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki otrzymane od Wojewody w wysokości 190 910 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

dział 600 - zwiększa się plan wydatków o 6 500 zł na " Wykonanie wtórnika i projektu na remont drogi Zbucz - Czyże" oraz zmniejsza się plan wydatków na "Modernizacja drogi gminnej Klejniki - Lachy II etap" o 1 800 zł.

dział 801 i 854 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czyżach dokonano przesunięć w planie wydatków między działami na kwotę 103 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe